Правила змагань iААФ

198

Федерацiя легкої атлетики України звертає увагу органiзаторiв всiх змагань, що значаться у Зведеному планi спортивних заходiв з легкоатлетичного спорту України 2005 року, на необхiднiсть суворого дотримання вимог Правил iААФ щодо допуску спортсменiв до змагань.

Федерацiя легкої атлетики України звертає увагу органiзаторiв всiх змагань, що значаться у Зведеному планi спортивних заходiв з легкоатлетичного спорту України 2005 року, на необхiднiсть суворого дотримання вимог Правил iААФ щодо допуску спортсменiв до змагань.
 
ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ НА 2004 – 2005 р.р.  
ЧАСТИНА 2.  ДОПУСК
 
ПРАВИЛО 20
Визначення спортсмена, що допущений до участi у змаганнях
1. Спортсмен допускається до участi у змаганнях, якщо вiн згiдний виконувати Правила i не був позбавлений права допуску.

ПРАВИЛО 21

Обмеження участi у змаганнях для спортсменiв, що мають допуск

1. Участь у змаганнях, що проводяться за цими Правилами, обмежено для спортсменiв, що пiдпадають пiд юрисдикцiю нацiональної федерацiї i мають право допуску на змагання вiдповiдно до цих Правил.
2. На будь-яких змаганнях, що проводяться у вiдповiдностi до цих Правил, допуск спортсмена, що бере участь, повинен бути пiдтверджений нацiональною федерацiєю, членом якої є цей спортсмен.
3.     Правила допуску нацiональних федерацiй повиннi строго вiдповiдати  Правилам допуску iААФ, i жодна нацiональна федерацiя не може затвердити,  обнародувати або зберегти у своїй Конституцiї або регламентах будь-яке правило допуску або регламент, що прямо суперечать Правилам i Регламентам iААФ. Якщо є розбiжностi мiж Правилами допуску iААФ i нацiональної федерацiї, застосовуються Правила iААФ.
 
ПРАВИЛО 22

Вiдмовлення в допуску до мiжнародних i мiсцевих змагань

1. Наступнi особи не повиннi брати участь у змаганнях, незалежно вiд того, чи проводяться вони за цими Правилами  або за мiсцевими правилами нацiональної федерацiї.
Будь-який спортсмен:
(a)   чия нацiональна федерацiя в даний час виключена з iААФ. Це не вiдноситься до нацiональних змагань для громадян своєї країни або територiї, що органiзує федерацiя, у даний час виключена з iААФ;
(b)   який брав участь у будь-якому легкоатлетичному змаганнi або заходi, де брали участь спортсмени, що не мають права допуску за Правилами iААФ, i вiн знав про це, або змагання  проводилося в країнi або на територiї виключеної федерацiї. Це не вiдноситься до якого-небудь легкоатлетичного змагання, що обмежено вiковими групами  майстрiв (40 рокiв i бiльше для чоловiкiв i 35 рокiв i бiльше для жiнок);
(с)  який бере участь у будь-якому легкоатлетичному змаганнi,  не санкцiонованому, не  визнаному або не  пiдтвердженому нацiональною федерацiєю країни або територiї, у якiй проводиться змагання;
(d)  який вiдсторонений вiд участi або не має права на участь у змаганнях, що проводяться пiд юрисдикцiєю своєї нацiональної федерацiї, якщо його вiдсторонення вiдповiдає цим Правилам;
(e)   який порушив Анти-допiнговi Правила  (Див. Частину 3. ) 
(f)    який зробив будь-яку дiю  або зробив заяву  (усно або письмово), за порушення Правил або iнших
        положень, що, на думку Ради, вважається образливою або неправильною, або завдає шкоди репутацiї спорту (або взяв на себе вiдповiдальнiсть за це)
(g)   який не виконує Правило 8 (Реклама i демонстрацiї пiд час мiжнародних змагань) або Регламенти, з цього Правила що випливають.
(h)   який використовує послуги представника спортсменiв,  не затвердженого вiдповiдною нацiональною федерацiєю  згiдно  Правилу 7;
(i)  який був позбавлений права допуску через порушення кожного з Регламентiв, що випливають з цих    
       Правил.
2Якщо перiод позбавлення допуску зазначений у вiдповiдному Правилi або положеннi, то спортсмени, що були позбавленi допуску за цим Правилом, не можуть бути вiдновленi в перiод, зазначений у Правилах, вироблених Радою. Якщо такi Правила вiдсутнi, Рада може прийняти рiшення про вiдповiдний термiн вiдсторонення.
3.  Якщо спортсмен бере участь у змаганнi пiд час перiоду вiдсторонення або дисквалiфiкацiї, перiод його вiдсторонення повинний знову початися з моменту його останньої участi, начебто вiн не був вiдсторонений ранiше, i його раннiй термiн вiдсторонення не зараховується.
Технiчний комiтет ФЛАУ.

Попередня статтяМiжнародний “Приморський пробiг”
Наступна статтяВалерiй Чередниченко:”Вiк не має значення”