ВИТЯГ З ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗМАГАННЯ

195

ДЕРЖАВНИЙ КОМiТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФiЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ i СПОРТУ

ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 2005 року

( зимовий цикл змагань )

ДЕРЖАВНИЙ КОМiТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФiЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ i СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ З ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗМАГАННЯ
З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ 2005 року
( зимовий цикл змагань )
 
Змагання з легкоатлетичного спорту України 2005 року (зимовий цикл) проводяться з метою i завданнями :
·      подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в державi й залучення населення, в першу чергу молодi, до регулярних занять легкою атлетикою;
·        пiдвищення якостi й ефективностi роботи та проведення пiдсумкiв дiяльностi спортивних осередкiв з пiдготовки спортивного резерву;
·      виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України для участi в чемпiонатах Свiту, Європи, Кубках Європи та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року;
·      посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
·      розвитку мiжнародних зв’язкiв у легкоатлетичному спортi
 

Керiвництво проведенням змагань

Загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою i проведенням змагань здiйснюються Державним комiтетом України з питань фiзичної культури i спорту та Федерацiєю легкої атлетики України.

Безпосереднє керiвництво пiдготовкою та вiдповiдальнiсть за проведення

змагань покладається на Управлiння з питань фiзичної культури i спорту обласних державних адмiнiстрацiй та федерацiї легкої атлетики областей.
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та проведення змагань, а також дотримання Правил iААФ на змаганнях, покладається на керiвний склад суддiвських колегiї, затверджений Виконавчим комiтетом Федерацiї та призначений наказом Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.

Фiнансовi умови участi у змаганнях.

У вiдповiдностi до забезпечення спортивних заходiв витрати несуть:
          з пiдготовки й проведення змагань, у тому числi витрати за оренду спортивної бази, оплату суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i зворотно, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), а також розмiщення учасникiв у вiдповiдностi до визначеної кожнiй областi на окремi змагання квоти – Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту .
·        з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi й харчування
в днi змагань), а також розмiщення в готелях учасникiв поза квотою – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.

Учасники змагань

У змаганнях беруть участь спортсмени – громадяни України, члени Федерацiї легкої атлетики України, якi входять до складу команд АР Крим, областей України м м. Києва, Севастополя.
До участi у змаганнях допускаються учасники, якi заявленi вiд вiдповiдної територiї.
П а р а л е л ь н и й з а л i к н е з а с т о с о в у є т ь с я.
 
У вiдповiдностi до Правил iААФ (Правило 143.7.8.) кожний учасник повинен мати
стартовi номери, що вiдповiдають номеру у заявочному листi команди. Стартовi номери
учасника повиннi бути з бiлої тканини розмiром 250 х 210 мм , з цифрами розмiром не менше 120 х 65 мм чорного чи синього кольору кожна. На стартових номерах може бути надпис назви областi чи офiцiйного спонсора команди висотою лiтер не бiльше 4 см.

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команди

 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
АР Крим
1 – 30
1
Київська
331-400
10
Сумська
711-740
19
Вiнницька
31 – 60
2
м. К и ї в
401-470
11
Тернопiльська
741-770
20
Волинська
61- 90
3
Кiрово-дська
471-500
12
Харкiвська
771-840
21
Дн-петровська
91-140
4
Луганська
501-530
13
Херсонська
841-870
22
Донецька
141-190
5
Львiвська
531-560
14
Хмельницька
871-900
23
Житомирська
191-220
6
Миколаївська
561-600
15
Черкаська
901-930
24
Закарпатська
221-250
7
Одеська
601-650
16
Чернiвецька
931-960
25
Запорiзька
251-300
8
Полтавська
651-680
17
Чернiгiвська
961-990
26
iв-Франкiвська
301-330
9
Рiвненська
681-710
18
м.Севастополь
991-1020
27

 

Умови визначення особистої й командної першостi (система залiку )

Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ.           
Командна першiсть визначається найбiльшою сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнки результатiв в легкiй атлетицi”. ( Крiм змагань з кросу ).

Допiнг контроль

На виконання наказу Держкомспорту України вiд 07.09.2001 р. № 2674 та
рiшення Виконкому ФЛАУ вiд 2.11.2001 р. на всiх змаганнях за календарем 2005
року буде проводитись анти-допiнговий контроль у вiдповiдностi до Правил iААФ.

Нагородження

Команди, якi посiли 1-е; 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е, 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Державного комiтету України з
питань фiзичної культури i спорту та медалями .

Термiн та умови подання заявок

Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди на змагання, повиннi не менше як за 10 днiв до початку змагань надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та, по можливостi, попередню поiменну заявку. Адреси ФЛАУ: E-mail : flau@i.kiev.ua або ikarpyuk@flau.kiev.ua
Факс : 044 248 7444; 248 7445 ; Поштова адреса : 01019. Київ – 19, П / С 607
 

Форма поiменної заявки

Логотип спортивної органiзацiї

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Заявочний лист команди.

Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
i
Ж
День,
мiсяць, рiк
народження
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
Результат
в рiк
змагань
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
до змагань
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17..5..85
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
пiдпис

Кольори спортивної форми команди : майка – труси –
Представник команди -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвище, iм*я. Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
 (лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
(Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )

Керiвник спортивної органiзацiї , що направляє
на змагання –
 
Печатка Особистий пiдпис
Президент Федерацiї легкої атлетики областi –
 
 
Печатка Особистий пiдпис

 
Примiтка : Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
 
 
 
 
КУБОК УКРАЇНИ У ПРИМiЩЕННi
Дата проведення змагань – 28 – 29 сiчня 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Запорiжжя. Легкоатлетичний манеж “Запорiжсталь”
Програма змагань

Жiнки
Чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
60 м 400 м 800 м
Висота
Ядро
60 м 400 м 800 м
Висота
Ядро
1500 м 3000 м
Жердина
 
1500 м 3000 м
Жердина
 
60 м з бар
Довжина
 
60 м з бар
Довжина
 
 
Потрiйний
 
 
Потрiйний
 
Естафета 200+400+600+800 м
Естафета 200+400+600+800 м

 
Максимальний склад команди 10 спортсменiв незалежно вiд статi та 1 тренер-представник. Вiд Днiпропетровської, Донецької, Київської, Харкiвської областей та м. Києва допускається по три команди.
Командна першiсть визначається найбiльшою сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми.
Результати в естафетному бiгу оцiнюються з коефiцiєнтом 4.
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАЦЬКОЇ ВiКОВОЇ КАТЕГОРiЇ
Дата проведення змагань – 31 сiчня – 01 лютого 2005 року.
Мiсце проведення змагань – м. Запорiжжя. Легкоатлетичний манеж “Запорiжсталь”
Програма змагань

Дiвчата
Юнаки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
60 м 200 м 400 м
Висота
Ядро
60 м 200 м 400 м
Висота
Ядро
800 м 1500 м
Жердина
 
800 м 1500 м
Жердина
 
3000 м
Довжина
 
3000 м
Довжина
 
60 м з бар
Потрiйний
 
60 м з бар
Потрiйний
 
200+400+600+800 м
 
 
200+400+600+800 м
 
 
5-бор.: 60 м з/б; висота; ядро; довжина;
 800 м
5-бор.: 60 м з/б;довжина; ядро; висота.;
 1000 м

Чисельний склад команди – 20 учасникiв 1988 – 89 рокiв народження незалежно вiд вiдомчої належностi , 2 тренери .

Донецька
Днiпропетровська
Одеська
Харкiвська
Київська
Луганська
м. Київ
Запорiзька

областi можуть заявити по двi команди. Всi iншi областi – по однiй командi.
На кожну дисциплiну програми змагань можна заявляти необмежене число учасникiв. Кожний учасник може брати участь у довiльнiй кiлькостi дисциплiн програми.
У випадку, коли учасник бере участь у декiлькох дисциплiнах програми, до командного залiку враховується його один кращий результат в тому числi в естафетному бiгу. Результати в естафетному бiгу оцiнюються з коефiцiєнтом 4.
Сума очок кожного учасника у 5 – борствi дiлиться на п’ять i оцiнюється з коефiцiєнтом 1,5.
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНiОРСЬКОЇ ВiКОВОЇ КАТЕГОРiЇ
Дата проведення змагань – 5 – 6 лютого 2005 року.
Мiсце проведення змагань – м. Запорiжжя. Легкоатлетичний манеж “Запорiжсталь”
 
Програма змагань

Дiвчата
Юнаки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
60 м 200 м 400 м
Висота
Ядро
60 м 200 м 400 м
Висота
Ядро
800 м 1500 м
Жердина
 
800 м 1500 м
Жердина
 
3000 м
Довжина
 
3000 м
Довжина
 
60 м з бар
Потрiйний
 
60 м з бар
Потрiйний
 

Чисельний склад команди не обмежений На кожну дисциплiну можна заявляти необмежене число учасникiв. Кожний учасник може брати участь у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми. У випадку, коли учасник бере участь у декiлькох дисциплiнах програми, до командного залiку враховується його один кращий результат.
Командна першiсть визначається сумою очок за 30 кращих результатiв, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми змагань
 

ЗИМОВИЙ ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ З МЕТАНЬ.

Дата проведення змагань – . 05 – 06 лютого, 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Ялта. Навчально-спортивна база “Авангард”
Програма змагань.
Чоловiки, жiнки, молодь, юнiори i юнiорки, юнаки i дiвчата до 18 рокiв, юнаки i дiвчата до 16 рокiв – метання диска, метання молота, метання списа,

Вага легкоатлетичних снарядiв

Вiк
атлета
 Д и с к
 С п и с
 М о л о т
Жiнки
Чоловiки
Жiнки
Чоловiки
Жiнки
Чоловiки
23 i старшi
1.000 кг
2.000 кг
600 г
800 г
 4.000 кг
7.260 кг
До 23
1.000 кг
2.000 кг
600 г
800 г
 4.000 кг
7.260 кг
До 20
1.000 кг
 1.750 кг
600 г
800 г
 4.000 кг
 6.000 кг
До 18
1.000 кг
1.500 кг
600 г
 700 г
 4.000 кг
5.000 кг
До 16
1.000 кг
1.000 кг
600 г
600 г
 4.000 кг
5.000 кг

Чисельний склад команди необмежений, у тому числi не менше 50% вiд загальної чисельностi команди – учасники юнацького та юнiорського вiку.
На кожну дисциплiну можна заявляти необмежене число учасникiв.
Кожний учасник може брати участь у однiй дисциплiнi програми.
Командна першiсть визначається загальною сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”.
 
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ.
Дата проведення змагань – . 11-13 лютого, 2005 року
Мiсце проведення змагань- м. Суми. легкоатлетичний манеж Української академiї банкiвської справи. Змагання зi стрибкiв з жердиною у чоловiкiв i жiнок проводяться у м. Донецьку: 11 лютого – вiдбiрковi змагання, 12 лютого – фiнал за програмою змагань “Цептер – Зiрки жердини”. День приїзду учасникiв – 10 лютого
Програма змагань

Жiнки
Чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
60 м 400 м 800 м
Висота
Ядро
60 м 400 м 800 м
Висота
Ядро
1500 м 3000 м
Жердина
 
1500 м 3000 м
Жердина
 
60 м з бар
Довжина
 
60 м з бар
Довжина
 
4 х 400 м
Потрiйний
 
4 х 400 м
Потрiйний
 

           
До участi у змаганнях допускаються учасники, якi заявленi вiд вiдповiдної
територiї. П а р а л е л ь н и й з а л i к н е з а с т о с о в у є т ь с я.
На кожну дисциплiну програми можна заявляти необмежене число учасникiв.       
Кожний учасник може брати участь у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми.
У випадку, коли учасник бере участь у декiлькох дисциплiнах програми, до командного залiку враховується його о д и н кращий результат в тому числi в естафетi. Результати естафетного бiгу оцiнюються з коефiцiєнтом 4.
Командна першiсть визначається загальною сумою очок за 30 кращих результатiв рiвня 1-го спортивного розряду i вище, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми.
Окремо визначається командна першiсть серед юридично зареєстрованих Спортивних клубiв України за 10 кращих результатiв учасникiв, якi входять до складу команд.
 
 
ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВ У ПРИМiЩЕННi
Дата проведення змагань – 11-13 лютого, 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Суми. Легкоатлетичний манеж Української академiї
банкiвської справи.
До складу команд входять жiнки, юнiорки, чоловiки, юнiори.
Чисельний склад команди – необмежений Змагання особисто – команднi.
Програма змагань
Чоловiки, юнiори : 7-борство ( 1-й день – бiг на 60 м; стрибок у довжину;
штовхання ядра (у юнiорiв – 6 кг) ; стрибок у висоту ;
2-й день -бiг на 60 м з бар.; стрибок з жердиною; бiг на 1000 м
Жiнки, юнiорки : 5-борство ( Бiг на 60 м з бар.; стрибок у висоту: штовхання
ядра; стрибок у довжину; бiг на 800 м)
Командна першiсть визначається загальною сумою очок, що їх набрали
учасники команди в дисциплiнах програми змагань.
МАТЧЕВА ЗУСТРiЧ ЗБiРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ , БiЛОРУСi, РОСiЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦiЇ
З БАГАТОБОРСТВ У ПРИМiЩЕННi
Дата проведення змагань – . 11-13 лютого, 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Суми. Легкоатлетичний манеж Української академiї
банкiвської справи.

Програма змагань

Чоловiки, юнiори : 7-борство ( 1-й день – бiг на 60 м; стрибок у довжину;
штовхання ядра (у юнiорiв 6 кг) ; стрибок у висоту ;
2-й день -бiг на 60 м з бар.; стрибок з жердиною; бiг на 1000 м )
Жiнки, юнiорки : 5-борство ( Бiг на 60 м з бар.; стрибок у висоту,
штовхання ядра; стрибок у довжину; бiг на 800 м)
Чисельний склад команди – 20 осiб, в тому числi чоловiкiв – 4, юнiорiв – 4, жiнок – 4, юнiорок – 4, представникiв – тренерiв – 4.
Змагання особисто – команднi.
Командна першiсть у кожнiй вiковiй категорiї визначається загальною сумою очок, що їх набрали 3 кращi учасники команди в дисциплiнах програми змагань. Загально командна першiсть визначається загальною сумою очок всiх залiкових учасникiв команди.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е, 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту та пам’ятними призами.
ЗИМОВИЙ ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ З КРОСУ
Дата проведення змагань – . 25 – 26 лютого 2005 року , 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Цюрупинську, Херсонської областi
Програма змагань.
Чоловiки – коротка дистанцiя – не менше 4 км,
 довга дистанцiя – не менше 10 км.
 Юнiори – не менше 6 км,
 Юнаки 1988 – 89 рокiв народження – не менше 4 км,
 Жiнки – коротка дистанцiя – не менше 4 км,
 довга дистанцiя – не менше 6 км;
 Юнiорки – не менше 4 км.
 Дiвчата 1988 – 89 рокiв народження – не менше 2 км
Змагання особисто – команднi.
Чисельний склад команди необмежений.
На кожну дисциплiну можна заявляти необмежене число учасникiв
Юнiори i юнiорки можуть брати участь у змаганнях лише на однiй будь-якiй дистанцiї дорослих чи юнiорiв, юнаки i дiвчата – виключно на своїх дистанцiях.
До командного залiку враховуються результати двох кращих учасникiв команди
на кожнiй дистанцiї. Командна першiсть визначається сумою зайнятих мiсць на
кожнiй дистанцiї, що посiли залiковi учасники. За не виставленого учасника, чи
учасника, що не фiнiшував, командi нараховуються очки останнього залiкового
учасника на данiй дистанцiї, плюс три додаткових очка.
При пiдрахунку суми мiсць учасники, якi не входять до командного залiку,
або виступають особисто, не враховуються, а послiдуючi мiсця корегуються.
При рiвностi очок у декiлькох команд перевага надається командi, у якої
останнiй учасник, що має залiковi очки, зайняв краще особисте мiсце .
ЗИМОВИЙ ЧЕМПiОНАТ УКРАЇНИ З ХОДЬБИ
Дата проведення змагань – 05 – 06 березня 2005 року
Мiсце проведення змагань – м. Євпаторiя
Програма змагань.
Чоловiки – ходьба на 30 км ; ходьба на 20 км Жiнки – ходьба на 20 км
 Юнiори – ходьба на 10 км Юнiорки – ходьба на 10 км
 Юнаки – ходьба на 10 км Дiвчата – ходьба на 5 км
Змагання особисто – команднi. Чисельний склад команди – необмежений, в тому числi щонайменше: 4 Чоловiки, 2 Жiнки, 2 Юнiорки, 2 Юнiори, 2 дiвчини, 2 юнаки, представник команди, тренер. Всього 16 осiб.
В командний залiк враховуються результати двох кращих учасникiв команди
на кожнiй дистанцiї.
Командна першiсть визначається найбiльшою сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми.
ТЕРМiНИ ПiДТВЕРДЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ
Федерацiя легкої атлетики України доводить до вiдома кiнцевi термiни пiдтвердження про участь органiзацiй та окремих спортсменiв у нацiональних змаганнях за Календарем спортивних заходiв зимового циклу з легкоатлетичного спорту 2005 року:

18 сiчня 2005 р. –
Кубок України у примiщеннi
28 – 29 сiчня
21 сiчня 2005 р. –
Юнацький чемпiонат України у примiщеннi
31 сiчня- 1 лютого
25 сiчня 2005 р. –
Зимовий чемпiонат України з метань
05 – 06 лютого
28 сiчня 2005 р. –
Юнiорський чемпiонат України у примiщеннi
 
05 – 06 лютого
01 лютого 2005 р –
Чемпiонат України у примiщеннi
11 – 13 лютого
01 лютого 2005 р. –
Чемпiонат України з багатоборства
11 – 13 лютого
15 лютого 2005 р. –
Зимовий чемпiонат України з кросу
25 – 26 лютого
22 лютого 2005 р –
Зимовий чемпiонат України з ходьби
04 – 05 березня

 
 
 
Технiчний комiтет ФЛАУ