РЕЧОВИНИ i МЕТОДИ, ЗАБОРОНЕНi ПiД ЧАС ЗМАГАНЬ

220

ЗАБОРОНЕНi РЕЧОВИНИ
РОЗДiЛ 1. СТИМУЛЯНТИ
Забороненi наступнi стимулянти, включаючи їх оптичнi (D i  L) iзомери, де це має мiсце:
Adrafinil (адрафiнiл),       amfepramone (амфепрамон),       amiphenazole (амiфеназол),       amphetamine (амфетамiн),       amphetaminil (амфетамiнiл), benzphetamine (бензфетамiн),     bromantan (бромантан),     carphedon (карфедон),     cathine (катiн)*,     clobenzorex (клобензорекс),     cocaine (кокаїн), dimethylamphetamine (дiметiламфетамiн), ephedrine (ефедрин)**, etilamphetamine (етiламфетамiн), etilefrine (етiлефрiн), fencamfamin (фенкамфамiн), fenetylline (фенетiллiн), fenfluramine (фенфлурамiн), fenproporex (фенпропорекс), furfenorex (фурфенорекс), mefenorex (мефенорекс), mephentermine (мефентермiн), mesocarb (месокарб), methamphetamine (метамфетамiн), methylamphetamine (метiламфетамiн), methylenedioxyamphetamine (метiленедiоксиамфетамiн), мethylenedioxymethamphetamine (метiленедiоксиметамфетамiн), methylephedrine (метiлефедрiн)**, methylphenidate (метiлфенiдат), modafmil (модафмiл), nikethamide (никетамiд), norfenfluramine (норфенфлурамiн), parahydroxyamphetamine (параксидроксиамфетамiн), pemoline (пемолiн), phendimetrazine (фендiметразiн), phenmetrazine (фенметразiн), phentermine (фентермiн), prolintane (пролiнтан), selegiline (селегилiн), strychnine (стрихнiн) i iншi речовини подiбної хiмiчної структури або що надають подiбний фармакологiчний эффект***
        
* Катiн заборонений, якщо його концентрацiя в сечi бiльше 5 мiкрограмм на мiллiлiтр.
** Ефедрин i метiлефедрiн забороненi, якщо їх концентрацiя в сечi бiльше 10 мiкрограмм на мiллiлiтр.
*** Речовини, включенi в контрольну програму  2004 року, не вважаються забороненими..
Роздiл 2. НАРКОТИКИ
Забороненi наступнi наркотики
buprenorphine (бупренорфiн),     dextromoramide (декстроморамiд),     diamorphine /heroin/ (дiаморфiн /героїн/),     hydromorphonc (гидроморфон), methadone (метадон), morphine (морфiн), oxycodone (оксикодон), oxymorphone (оксиморфон), pentazocine (пентазоцин), pethidine (петiдiн).
Роздiл 3.     КАННАБiНОЇДИ
Каннабiноїди (наприклад, гашиш, марихуана) забороненi.
Роздiл  4.   АНАБОЛiЧЕСЬКi АГЕНТИ
Анаболiчеськi агенти забороненi.
1. Анаболiчеськi андрогеннi стероїди (AAS)
а.       ЭксогеннiААS, включаючи, але не обмежуючи наступними речовинами:
androstadienone (андростадiєнон), bolasterone (боластерон), boldenone (болденон), boldione (болдiон), clostebol (клостерол), danazol (даназол), dehydrochloromethyltestosterone (дегидроклорометiлтестостерон), delta l-androstene-3,17-dione (дельта 1 -андростен – 3,17 – дiон), drostanolone (дростаналон), drostanediol (дростанедiол), fluoxymesterone (флюоксиместерон), formebolone (формеболон), gestrinone (гестрiнон), 4-hydroxytestosterone (4 – гидрокситестостерон), 4-hydroxy-19-nortestosterone (4 – гидрокси- 19 – нортестостерон), mestanolone (местанолон), mesterolone (местеролон), methandienone (метандiєнон), metenolone (метенолон), methandriol (метандрiол), methyltestosterone (метiлтестостерон), mibolerone (мiболерон), nandrolone (нандролон), 19-norandrostenediol (19 – норандростенедiол), 19-norandrostenedionc (19 – норандростенедiон), norbolethone (норболетон), norethandrolone (нортандролон), oxabolone (оксаболон), oxandrolone (оксандролон), oxymesterone (оксиместерон), oxymetholone (оксиметолон), quinbolone (квiнболон),  stanoxolol (станокзолол), stenbolone (стенболон), 1-testosterone (deltal-dihydro-testosterone) (1 – тестостерон /делтал – дигидро-тестостерон/, trenbolone (тренболон) i iншi речовини подiбної хiмiчної структури або що надають подiбний фармакологiчний ефект.
b.       Ендогеннi AAS, включаючи, але не обмежуючись наступними речовинами:
androstenediol (андростенедiол), androstenedione (андростенедiон), dehydroepiandrosterone /DHEA/ (дегидроепiандростерон /DHEA/), dihydrotestosterone (дегидротестостерон), testosterone (тестостерон) i iншi речовини подiбної хiмiчної структури або що надають подiбний фармакологiчний ефект.
Якщо заборонена речовина (перераховане вище) може вироблятися органiзмом природним чином, вважатиметься, що проби мiстять цю заборонену речовину, якщо її концентрацiя або його метаболiти або маркери i/або будь-якi iншi вiдповiднi пропорцiї в пробi спортсмена вiдрiзняється вiд зазвичай присутнiх в людському органiзмi i не вiдповiдає звичайному ендогенному виробленню.
Не вважатиметься, що проба мiстить заборонену речовину у випадку, якщо спортсмен доведе, використовуючи чiткi i переконливi свiдоцтва, що концентрацiя забороненої речовини або його метаболiтов або маркерiв i/або вiдповiдної пропорцiї в пробi спортсмена може пояснюватися патологiчним або фiзiологiчним станом спортсмена. У будь-якому випадку i при будь-якiй концентрацiї лабораторiя повинна повiдомити про виявлення несприятливої аналiтичної речовини, якщо, грунтуючись на будь-якому надiйному аналiтичному методi, вона може свiдчити про те, що заборонена речовина носить екзогенний характер.
Якщо результат лабораторiї не переконливий, i концентрацiя в тому виглядi, який представлений у вищевикладеному параграфi, не виявлена, проводиться додаткове дослiдження, наприклад, порiвняння стероїдних профiлiв, щоб встановити можливе використання забороненої речовини.
Якщо лабораторiя повiдомила про виявлення в сечi Т/Е в кiлькостi, бiльшiй чим шiсть (6) до одного (1), подальше розслiдування є обов`язковим для того, щоб визначити, чи є це спiввiдношення результатом фiзiологiчного або патологiчного стану.
У будь-якому випадку розслiдування включатиме вивчення всiх попереднiх тестiв, подальших тестiв i/або результатiв ендокринних дослiджень. Якщо попереднiх тестiв немає в наявностi, спортсмен повинен пройти ендокринне дослiдження або неоголошене тестування не менше трьох разiв протягом тримiсячного перiоду.
Нездатнiсть спортсмена спiвробiтничати пiд час проведення розслiдування приведе до того, що його проба вважатиметься такою, що мiстить заборонену речовину.
1. iншi Д анаболiчеськi агенти
Clenbuterol         (кленбутерол),     zeranol       (зеранол).
 
В рамках цього роздiлу:
*<екзогенний> вiдноситься до речовини, яка не здатна бути вироблена людським органiзмом природним чином.
** <ендогенний> вiдноситься до речовини, яка може бути вироблена людським органiзмом природним чином
Роздiл 5. ПЕПТИДНi ГОРМОНИ
Наступнi речовини, включаючи iншi речовини з подiбною хiмiчною структурою або подiбним фармакологiчним ефектом i їх дiєю, забороненi:
Erythropoetin /rh-EPO/  (ерiтропоетiн (rh-EPO);
Growth hormone (hGH) and Insulin-like Growth Factor /IGF-1/  (гормон зростання /hGH/ i iнсулiновий чинник зростання /IGF/);
Chorionic Gonadotrophin /hCG/ (хорiонiчеськiй Гонадотропiн /hCS/), заборонений тiльки у чоловiкiв;
Pituitary and synthetic gonadotrophins /LH/ (пiтуїтарний i синтетичний гонадотропiн /LH/), заборонений тiльки у чоловiкiв;
5.       Insulin (iнсулiн);
6.       Corticotrophins (кортiкотропiни).
Якщо спортсмен не може довести, що виявлена концентрацiя є результатом його фiзiологiчного або патологiчного стану, його проба вважатиметься такою, що мiстить заборонену речовину, (перераховане вище), якщо концентрацiя забороненої речовини або його метаболiтов i/або вiдповiдної пропорцiї або маркерiв в пробi спортсмена, таким чином, перевищує величину, що зазвичай виявляється в людському органiзмi, що не вiдповiдає звичайному ендогенному виробленню.
Наявнiсть iнших речовин з подiбною хiмiчною структурою або подiбним фармакологiчним ефектом, дiагностичних маркерiв або прояв дiї гормонiв, перерахованих вище, або будь-яке iнше виявлення, яке вказує на те, що виявлена речовина не є гормоном, зазвичай присутнiм в органiзмi, вважатиметься виявленням несприятливої аналiтичної речовини.
 
Роздiл 6.    БЕТА-2 АГОНiСТИ
Всi бета – 2 агонiсти, включаючи їх iзомери D i L, забороненi, за винятком форметорола, сальбутамола, сальмоторола i торбуталiна, якi дозволенi у виглядi iнгаляторiв тiльки для запобiгання i/або лiкування астми i астми, викликаної виконанням вправ (бронхоспазма). Потрiбний дозвiл на винятковий прийом препаратiв за медичними показаннями вiдповiдно до роздiлу 5 Процедурних Правил допiнг – контролю iААФ видання 2004 року.
 
Не дивлячись на наявний дозвiл про TUE, якщо лабораторiя виявила концентрацiю вiльного сальбутамола (плюс глюкуронiд) бiльше 1000 мiлiграм на мiллiлiтр, це вважатиметься несприятливим аналiтичним виявленням, якщо тiльки спортсмен не доведе, що вiдхилення в результатi з`явилися наслiдком терапевтичного використання сальбутамола, прийнятого в iнгаляцiйнiй    формi.
 
Роздiл 7.    АГЕНТИ З АНТi-ЕСТРОГЕННОЙ АКТИВНiСТЮ
Aromatase inhibitors (блокатори ароматаза), clomipheiie (кломiфєїн), cyclofenil (циклофенiл), tamoxifen (тамоксифен) забороненi тiльки для чоловiкiв.
Роздiл 8.    МАСКУЮЧi АГЕНТИ
Маскуючi агенти забороненi. Вони є продуктами, якi мають потенцiал пiдсилювати виведення заборонених речовин з органiзму, щоб приховати їх присутнiсть в сечi або iнших пробах при допiнг – контролi, або змiнювати гематологiчнi параметри.
Маскуючi агенти включають, але не обмежуються наступними речовинами:
Diuretics  (дiуретики)*, epitestostcrone (епiтестерон), probenecid (пробенецид), plasma expanders  /e.g. deslran, hydroxyethyl starch/ (плазморасширiтелi /например, деслран, гидроетiл крахмал/)
*Дозвiл на прийом терапевтичних препаратiв  виключно за медичними показаннями не дiє, якщо сеча спортсмена мiстить дiуретик на рiвнi, що наближається  або нижче за рiвень забороненої речовини.
Дiуретики включають:
acetazolamide (ацетазоламiд), amiloride (амiлорiд), bumetanide (бруметанiд), canrenone (канренон), chlortalidone (хлорталiдон), etacrynic acid (етакрiнная кислота), furosemide (фуросемiд), indapamide (iндапамiд), mersalyl (мерсалiл), spironolactone (спiронолактон), thiazides /e.g bendroflumethiazide/ (тiазiди, наприклад) (наприклад, (бендрофлюметiазiд), chlorothiazide (хлоротiазiд), hydrochlorothiazide (гидрохлоротiазiд), triamterene (трiамтерен) i iншi речовини, що мають подiбну хiмiчну структуру або подiбний фармакологiчний ефект.
Роздiл 9       ГЛЮКОКОРТiКОСТЕРОЇДИ
Глюкокортiкостероїди забороненi для вживання орально, ректально, або внутрiшньовенно, або внутрiшньом`язово.
Для всiх iнших способiв застосування потрiбний дозвiл на прийом терапевтичних препаратiв виключно  за медичними показаннями вiдповiдно до роздiлу 5 Процедурних Правил допiнг – контролю iААФ видання 2004 року.
ЗАБОРОНЕНi МЕТОДИ
Ml. ЗБiЛЬШЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ КИСНЮ
Забороненi наступнi методи:
а.       Кров`яний допiнг. Кров`яний допiнг – це використання аутогенної гомологенної або гектрологенної кровi або червоних кров`яних клiток будь-якого походження в цiлях, що суперечать законному медичному лiкуванню.

b.       Використання продуктiв, якi пiдвищують поглинання, транспортування або доставку кисню, наприклад,
рекомбiнантнi ерiтропоєцини, змiненi гемологичеськi продукти, включаючи, але не обмежуючись  замiнниками гемоглобiну кровi, мiкрокапсулiрованних  продуктiв, що мiстять гемоглобiн, перфлюоро – хiмiчнi речовини, i ефапроксирл (RSR13).
M2. ФАРМАКОЛОГiЧНi, ХiМiЧНi i ФiЗИЧНi МАНiПУЛЯЦiЇ
Фармакологiчнi, хiмiчнi i фiзичнi манiпуляцiї є використанням речовин i методiв, включаючи маскуючi агенти, якi мiняють, або намагаються змiнити, або можуть змiнити цiлiснiсть i достовiрнiсть речовин, одержаних в час допiнг – контролю.
До них вiдносяться, але ними не обмежуються: катетеризацiя, пiдмiна сечi i/або обман, гальмування роботи нирок i змiна концентрацiї тестостерона i епiтестостерона.
M3. ГЕННИЙ ДОПiНГ
Генний, або клiтинний, допiнг визначається як не терапевтичне використання генiв, генетичних елементiв, якi мають здатнiсть покращувати спортивний результат.
 
РЕЧОВИНИ i МЕТОДИ, забороненi ДЛЯ ПРИЙОМУ ЯК Пiд час ЗМАГАННЯ, Так i ПОЗА НИМ
 
ЗАБОРОНЕНi РЕЧОВИНИ
(Всi категорiї, перерахованi нижче, вiдносяться до всiх заборонених речовин i методiв, перерахованих у вiдповiдних роздiлах)
Роздiл 4 АНАБОЛiЧЕСЬКi АГЕНТИ
Роздiл 5 ПЕПТИДНi ГОРМОНИ
Роздiл 6 БЕТА-2 АГОНiСТИ*
Роздiл 7 АГЕНТИ З АНТi-ЕСТРОГЕННОЮ АКТИВНiСТЮ
Роздiл 8 МАСКУЮЧi АГЕНТИ
(*Тiльки кленбутерол i сальбутамол, якщо їх концентрацiя в сечi перевищує 1000 мiлiграм на мiллiлiтр)
ЗАБОРОНЕНi МЕТОДИ
Ml. ПiДВИЩЕННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ КИСНЮ
M2.ФАРМАКОЛОГiЧНА, ХiМiЧНА i ФiЗИЧНА МАНiПУЛЯЦiЯ
M3. ГЕННИЙ ДОПiНГ
 
СПИСОК ЗАБОРОНЕНИХ РЕЧОВИН
<Забороненi речовини> перерахованi нижче:
Стiмулянти:  ephcdrine (ефедрин), L-methylamphctamine (L-метиламфетамин), methylcphedrine (метiлефедрiн);
Каннабiноїди;
Бета-2 Агонiсти у виглядi iнгаляторiв (за винятком кленбутерола);
Дiуретики;
Маскуючi агенти: пробенецид;
Глюкокортiстероїди.