Звернення керiвника сторiнки <Наука i методика>

225

Шановнi прихильники легкої атлетики, по-перше, приношу Вам вибачення за те, що сторiнка <Наука i методика> деякий перiод часу не поновлювалась i не поповнювалась.

Шановнi прихильники легкої атлетики, по-перше, приношу Вам вибачення за те, що сторiнка <Наука i методика> деякий перiод часу не поновлювалась i не поповнювалась. Причиною того були об’єктивнi обставини, пов’язанi зi змiною мною  мiсця працi, у зв’язку з чим був значно обмеженим доступ до мережi iнтернету.
В теперiшнiй час, на посадi доцента кафедри легкої атлетики НУФВСУ, вважаю собi за обов’язок продовжити розпочату роботу щодо доведення науково-методичної iнформацiї до Вас.
По-друге, враховуючи рiзноманiтнi вiдгуки в <форумi> сайту ФЛАУ про те, що було вже вам надано, хочу висловити деякi думки про систему такої роботи та <правила гри>.
Вважаю безперечним те, що неможливо одному чоловiку, яким би спецiалiстом вiн не був, задовольнити iнтереси всiх i кожного. Тому пропоную наступне:    
1.Тим, хто володiє базовими навичками користування iнтернетом надаємо перелiк сайтiв (вiтчизняних i закордонних), якi присвяченi легкiй атлетицi  (дивись наприкiнцi звернення). Я зробив їх класифiкацiю за рiзними ознаками i супровiд анотацiями i умовами отримання з них iнформацiї вiд авторiв. Безумовно, це перелiк не повний (повний зробити неможливо у принципi), i будемо поступово його поповняти.  
2.Науково-методичну iнформацiю, що розмiщується на сайтi ФЛАУ слiд комплектувати за рецензiєю фахiвцiв. Пропоную для цього кадровi можливостi кафедри легкої атлетики НУФВСУ та тренерської ради ФЛАУ. Фахiвцiв iнших навчальних закладiв i установ прошу надсилати матерiали на  сайт ФЛАУ або на мою особисту електронну адресу: akilov@ukr.net для рецензування та редагування.
3.Розмiщення безпосередньо наукової i методичної iнформацiї на сторiнцi сайту ФЛАУ пропоную проводити системно. За якою системою? Це буде залежить вiд Ваших вiдповiдей (або на форум сайта ФЛАУ, або на мою особисту електронну адресу: akilov@ukr.net). Для вiдповiдi достатньо буде надiслати номер варiанту комплектування iнформацiї, якi будуть викладенi нижче), або запропонувати свiй варiант.
 
Якiй варiант системи комплектування науково-методичної iнформацiї з легкої атлетицi на сайтi ФЛАУ Ви вважаєте найбiльш доцiльним? 
 
Варiанти комплектування:
Варiант 1. iнформацiя скомплектована за ознакою груп видiв легкої атлетики:
1. Спринтерський i бар’єрний бiг:
2. Бiг на середнi дистанцiї: 
3. Бiг на довгi дистанцiї i ходьба;
4. Стрибки; 
5. Метання;
6. Багатоборства.
При цьому варiантi (при умовi щомiсячного поновлення сторiнки) iнформацiя буде комплектуватися для кожної групи видiв 2 разi на рiк.
 
Варiант 2. iнформацiя скомплектована за ознакою вiкових груп спортсменiв:
1.     Юнаки.
2.     Юнiори.
3.     Молодь.
4.     Дорослi.
5.     Ветерани.
6.     Жiноча легка атлетика.
При цьому варiантi iнформацiя також буде комплектуватися для кожної групи 2 разi на рiк, приналежнiсть до видiв легкої атлетики буде формуватися за ознакою новизни i якостi вiдшуканої iнформацiї.
 
Варiант 3. iнформацiя скомплектована за ознакою вiдношення до:
1.     Матерiали спецiалiстiв України.
2.     Матерiали спецiалiстiв Росiї.
3.     Матерiали спецiалiстiв Нiмеччини.
4.     Матерiали спецiалiстiв iталiї.
5.     Матерiали спецiалiстiв Америки.
6.     Матерiали спецiалiстiв Британiї.
При цьому варiантi iнформацiя також буде комплектуватися для кожної країни 2 разi на рiк, приналежнiсть до видiв легкої атлетики буде формуватися за ознакою новизни i якостi вiдшуканої iнформацiї.
 
Варiант 4. iнформацiя скомплектована за ознакою вiдношення до методичних (або наукових) шкiл, переважно вiтчизняних (країн колишнього СНГ):
1.     Московських ВНЗ;
2.     Санкт-Петербурзьких ВНЗ;
3.     ВНЗ Уральско-Сибiрського регiону;
4.     ВНЗ Прибалтiйських країн;
5.     ВНЗ Середньоазiатських и Кавказьких країн;
6.     ВНЗ країн Схiдної Європи.
При цьому варiантi iнформацiя також буде комплектуватися 2 разi на рiк  для ВНЗ кожного зi вказаних регiонiв, приналежнiсть до видiв легкої атлетики буде формуватися за ознакою новизни i якостi вiдшуканої iнформацiї за вибором фахiвцiв кафедри легкої атлетики НУФВСУ.
 
Варiант 5. iнформацiя скомплектована за ознакою вiдношення до методик рiзних складових тренувального процесу:
1.     Методика технiчної пiдготовки (формування технiки легкоатлетичних вправ).
2.     Методика фiзичної пiдготовки (розвиток сили, швидкостi, витривалостi, гнучкостi, координацiї) легкоатлетiв.
3.     Методика психологiчної пiдготовки.
4.     Методика аналiзу змагальної дiяльностi легкоатлетiв.
5.     Методики контролю рiвня рiзних сторiн пiдготовленостi легкоатлетiв.
6.     Методики оздоровлення та запобiгання травм легкоатлетiв.
При цьому варiантi iнформацiя буде комплектуватися 2 разi на рiк  для кожної тематики, за вибором фахiвцiв кафедри легкої атлетики НУФВСУ.
 
Варiант 6. iнформацiя в однiєї пiдборцi скомплектована рiвномiрно за групами видiв легкої атлетики, за вибором фахiвцiв, якi вiдповiдають за групу видiв. Поновлення 1 – 2 рази на мiсяць.
 
Варiант 7. Свiй варiант (визначить якiй пiдхiд до комплектування iнформацiї Вас влаштовує).    
 
Чекаємо Ваших вiдповiдей до кiнця лютого 2006 року.
 
i останнє. Як що Вам потрiбна iнформацiя конкретного автора, або конкретна публiкацiя, пiдборка публiкацiй, щось особливо iнше – звертайтесь за визначеною електронною адресою, повiдомте свої адресу або телефон – домовимося.
 
 
З повагою до всiх прихильникiв легкої атлетики України i всiх, хто цiкавиться сайтом ФЛАУ к.п.н., доцент М.В.Акiлов
 
Перелiк сайтiв, що присвяченi легкої атлетицi
 
Сайти присвяченi спринтерському бiгу
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
1
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв спринтерiв.
Мова руська.
Безкоштовно
2
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв спринтерiв. Мова руська.
Безкоштовно
3
Персональний сайт Ато Болдона.
Мова англiйська.       
Безкоштовно
4
Персональний сайт Донована Бейлi. Мова англiйська.
Безкоштовно
5
Персональний сайт Майкла Джонсона. Мова англiйська.
Безкоштовно
6
Персональний сайт Морiса Грiна. Мова англiйська.
Безкоштовно
7
Персональний сайт молодого дарування iз Хабаровська Андрiя Долгополова, 1988 р. народження.
Є методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв спринтерiв i стрибунiв у довжину. Мова руська.
Безкоштовно
 
Сайти присвяченi бiгу на довгi, понад довгi дистанцiї i спортивнiй ходьбi
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
8
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео бiгунiв на довгi дистанцiї.
Мова англiйська.
Безкоштовно
9
Мова англiйська.
Безкоштовно
10
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео бiгунiв на довгi дистанцiї.
Мова руська.
Безкоштовно
11
Асоцiацiя бiгунiв на довгi дистанцiї.  На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв.
Безкоштовно
12
Мова англiйська.
Безкоштовно
 
 
 
Сайти присвяченi легкоатлетичним стрибкам
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
13
Сайт для стрибунiв у висоту.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.     
 
Безкоштовно
 
14
Сайт створений олiмпiйським чемпiоном Дуайтом Стоунзом.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.
Безкоштовно
15
Сайт для стрибунiв.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.      
Безкоштовно
 
Сайти присвяченi легкоатлетичним метанням
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
16
Сайт для метальникiв молоту.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.      
Безкоштовно
17
Сайт для штовхальникiв ядра.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.      
Безкоштовно
18
Бєларусь метальна (усi види легкоатлетичних метань).
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова руська.
Безкоштовно
19
Метальне вiдео (усi види легкоатлетичних метань)
Мова руська.
Безкоштовно
Сайти присвяченi легкоатлетичним багатоборствам
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
20
10-борство в Австрiї.
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова нiмецька i англiйська.      
Безкоштовно
21
На сайтi iнформацiйнi, методичнi матерiали, фото i вiдео спортсменiв. Мова англiйська.      
Безкоштовно
Сайти присвяченi легкоатлетичнiй статистицi i науцi
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
22
На сайтi iсторична, iнформацiйнi, матерiали. Мова англiйська.      
Безкоштовно
23
На сайтi iнформацiйнi, методичнi i фото матерiали.
Мова англiйська.      
Безкоштовно
24
На сайтi iнформацiйнi, фото i вiдео матерiали про легку атлетику на Олiмпiйських iграх 2004. Мова англiйська.      
Безкоштовно
25
Наукова та методична iнформацiя з рухової активностi з усього свiту. Мова англiйська.
Умовно безкоштовно
26
Сайт для вiдбору фiзичних вправ (у графiчному виглядi) для розвитку сили i iнших здiбностей iз теорiєю їх обiрунтування.
Мова нiмецька i iталiйська.
Умовно безкоштовно
 
Сайти присвяченi менеджменту в легкiй атлетицi
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
27
iнформацiя про комерцiйнi та iншi змагання в Європi.
Мова англiйська.      
Безкоштовно
28
iнформацiя для менеджерiв легкоатлетiв.
Мова англiйська.      
Умовно безкоштовно
 
Сайти кафедр легкої атлетики ВНЗ
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
29
НУФВСУ, Україна
Мова українська.
безкоштовно
 
Сайти легкоатлетичних спортивних клубiв
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
30
Спорт. клуб “Луч”, Москва.
Мова руська.
безкоштовно
31
Спорт. клуб Пiвнiчної iрландiї. Мова англiйська.      
безкоштовно
32
 
 
 
Сайти мiжнародних федерацiй i органiзацiй з легкої атлетики
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
33
Офiцiйний сайт iААФ.
Мова англiйська, нiмецька, французька.            
безкоштовно
34
ЄАА.
Мова англiйська, нiмецька, французька.            
безкоштовно
35
Центр розвитку легкої атлетики, Москва.
Мова англiйська i руська.
безкоштовно
36
Мова англiйська, нiмецька, французька.            
безкоштовно
37
Всесвiтня асоцiацiя ветеранiв легкої атлетики
безкоштовно
 
Сайти федерацiй и органiзацiй легкої атлетики країн
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
38
Федерацiя легкої атлетики Грецiї
безкоштовно
39
Федерацiя легкої атлетики Великобританiї.
Мова англiйська. 
безкоштовно
40
Легка атлетика в Англiї.
Мова англiйська.            
безкоштовно
41
Легка атлетика в ….
Мова англiйська.            
безкоштовно
42
Легка атлетика Нової Зеландiї.
Мова англiйська.            
безкоштовно
43
Легка атлетика в Нiмеччинi.
Мова нiмецька i англiйська.
безкоштовно
44
Легка атлетика в Норвегiї.
Мова датська i англiйська.         
безкоштовно
45
Асоцiацiя легкої атлетики Швецiї.
безкоштовно
46
Федерацiя легкої атлетики Монако.
Мова англiйська i французька.  
безкоштовно
47
Федерацiя легкої атлетики Швейцарiї.
Мова нiмецька i французька.
безкоштовно
48
Федерацiя легкої атлетики Росiї. Мова руська.
безкоштовно
49
Легка атлетика в Росiї.
Мова руська.
безкоштовно
50
Федерацiя легкої атлетики України.
Мова українська, руська.
безкоштовно
51
Федерацiя легкої атлетики Великобританiї.
Мова англiйська.        
безкоштовно
52
Федерацiя легкої атлетики США.
Мова англiйська.            
безкоштовно
53
Федерацiя легкої атлетики Туреччини.
Мова турецька i англiйська.      
безкоштовно
54
Федерацiя легкої атлетики Техаса (США).
Мова англiйська.
безкоштовно
55
Асоцiацiя легкої атлетики Фiнляндiї.
безкоштовно
56
Мова руська.
безкоштовно
57
Аматорська федерацiя легкої атлетики Кореї.
безкоштовно
58
Аматорська асоцiацiя легкої атлетики Сiнгапура.
безкоштовно
59
Легка атлетика Канади.
Мова англiйська.
безкоштовно
60
Канадськi атлети групи швидкостi i сили.
Мова англiйська.
безкоштовно
66
Команда легкої атлетики Китаю.
безкоштовно
67
Федерацiя легкої атлетики iталiї.
безкоштовно
68
Федерацiя легкої атлетики iспанiї.
безкоштовно
 
Сайти федерацiй легкої атлетики областей та мiст України i Росiї
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
69
Новосибирск, Росiя.
Мова руська.
безкоштовно
70
Санкт-Петербург, Росiя.
Мова руська.
безкоштовно
71
Омск, Росiя.
Мова руська.
безкоштовно
72
Миколаїв, Україна.
Мова руська.
безкоштовно
73
Москва, Росiя.
Мова руська.
безкоштовно
74
Кiровоград, Україна.
Мова українська.
безкоштовно
 
Сайти бiблiотек з фiзичної культури i спорту
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
75
Центральна галузева бiблiотека з фiзичної культури i спорту.
Можливо ознайомиться iз електронним каталогом, який налiчує бiля 230 тисяч одиниць iнформацiї, а також iз перелiком послуг користувачам. Мова руська. 
Умовно безкоштовно.
76
Пошукова система сайту дозволяє вiдшукати iнформацiю в електронному виконаннi на багатому просторi спортивних руськомовних сайтiв i бiблiотек.
Мова руська. 
Умовно безкоштовно.
77
Пошукова система сайту дозволяє вiдшукати iнформацiю на просторi спортивних росiйських сайтiв i перiодичної преси. Мова руська.
Умовно безкоштовно.
 
Сайти науково-методичних журналiв з фiзичнiй культури i спорту
Назва сайту
Анотацiя
Умови отримання iнформацiї
78
Портал журналу “Теорiя i практика фiзичної культури”, Росiя
Умовно безкоштовнi
79
iнформацiя загального характеру. Мова руська.
Умовно безкоштовнi
80
 
Методична iнформацiя для тренерiв легкоатлетiв. Мова англiйська.
Умовно безкоштовнi
 
 
 

Попередня статтяТуристична подорож на чемпiонат Свiту до Москви
Наступна стаття“Sparkassen Cup” – п’ять медалей у Штутгартi