Розроблений нацiональний план дiй по розвитку спорту

186

17 травня вiдбулося перше засiдання Нацiональної ради з питань фiзичної культури та спорту пiд головуванням Президента України Вiктора Ющенка. В засiданнi взяли участь керiвники Мiнiстерств та вiдомств, Нацiонального олiмпiйського комiтету, спортивних федерацiй та фiзкультурно-спортивних товариств, вiдомi атлети.

17 травня вiдбулося перше засiдання Нацiональної ради з питань фiзичної культури та спорту пiд головуванням Президента України Вiктора Ющенка. В засiданнi взяли участь керiвники Мiнiстерств та вiдомств, Нацiонального олiмпiйського комiтету, спортивних федерацiй та фiзкультурно-спортивних товариств, вiдомi атлети.

Учасники засiдання обговорили проект указу Президента про нацiональну програму дiй щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту. За словами Вiктора Ющенка, ця полiтика має спиратися на такi прiоритети. Насамперед – впровадження й популяризацiя в Українi здорового способу життя. “Переконаний, держава, яка не займається розвитком фiзичної культури, займається системою охорони здоров’я – будує лiкарнi й iнтернати замiсть того, щоб розвивати спорт i фiзичну культуру”, – наголосив Президент. По-друге, слiд зайнятися розвитком системи дитячо-юнацького та резервного спорту. Недостатня кiлькiсть спортивних секцiй та майданчикiв характерна навiть для столицi, не кажучи про iншi мiста й села України, вiдзначив Вiктор Ющенко. Вiдтак, наступним опорним пунктом програми є розвиток матерiально-технiчної бази в цiй сферi. За словами Президента, нинi за рiвнем забезпечення спортивними залами Україна у декiлька разiв поступається провiдним країнам. А iснування розвиненої мережi сучасних спортивних закладiв є необхiдною умовою успiху наших спортсменiв на мiжнародних аренах, у тому числi на Олiмпiйських iграх. Свiтовi досягнення українських спортсменiв слiд розглядати як важливий показник рiвня розвитку нацiї та держави, пiдвищення iмiджу України, наголосив Ющенко. “Це великий потенцiал, який лише вiдкривається перед Україною”, – зазначив Президент. Глава держави пiдкреслив, що ефективна реалiзацiя державної спортивної полiтики залежить не лише вiд рiвня фiнансування, а й вiд узгоджених дiй рiзноманiтних державних i громадських структур цiєї сфери. Забезпечити таку координацiю та наповнити програму конкретними пунктами – завдання Нацiональної ради, заявив Вiктор Ющенко. Президент висловив упевненiсть у тому, що дiяльнiсть Нацiональної ради дозволить суттєво покращити стан справ з розвитку фiзичної культури та спорту.

Мiнiстр України у справах сiм’ї, молодi та спорту Юрiй Павленко представив присутнiм
Спортивну карту України – документ iз детальним аналiзом сучасного стану фiзичної культури та спорту. Карта дозволяє оцiнити загальну ситуацiю з розвитку фiзичної культури та спорту в цiлому в країнi, в окремих її регiонах, передбачає розподiл прiоритетiв з розвитку тих чи iнших видiв спорту у областях. Документ аналiзує такi показники, як розподiл коштiв на фiзичну культуру та спорт, рiвень кадрового забезпечення та наявнiсть спортивних споруд, матерiально-технiчна база тощо. За словами мiнiстра, в Українi склалася доволi сумна ситуацiя зi створенням умов для занять фiзичною культурою та спортом. Юрiй Павленко навiв декiлька статистичних даних. Так, наприклад, фiнансування на фiзичну культуру на одну особу в рiк складає в мiстi Київ – 87 грн., Київськiй областi – 18 грн., а в Чернiгiвськiй – 15. Загалом по територiї України ця сума складає 26, 5 грн., що як мiнiмум вдвiчi менше у порiвняннi з подiбними даними в Росiї та Бiлорусi. Державна статистика засвiдчує, що лише 13 % наших спiвгромадян долучено до фiзичної культури та спорту. Це у чотири рази менше нiж у Фiнляндiї, втричi – нiж у Канадi та вдвiчi у порiвняннi з Нiмеччиною, Японiєю, США та Францiєю. “Суттєвими моментами, якi б дозволили вирiшити питання фiнансування могли б стати видатки вiд iгорного бiзнесу, вiдрахування на потреби фiзкультури та спорту вiд продажу тютюнових i алкогольних виробiв”, – пiдкреслив Юрiй Павленко.

Вiце-президент НОК України Володимир Бринзак наголосив на необхiдностi створення Фонду пiдтримки олiмпiйського руху. До речi, подiбний фонд вже створений i успiшно дiє в Росiї, що дозволяє значно покращити рiвень пiдготовки атлетiв до мiжнародних стартiв, забезпечити закупiвлю сучасного спортивного обладнання та iнвентарю, здiйснювати соцiальнi виплати спортсменам та тренерам. “Необхiдно дуже ретельно вивчити питання покращання матерiально-технiчної бази, реконструкцiї iснуючих i будiвництва нових спортивних споруд”, – вiдзначив вiце-президент НОК. Як показує досвiд провiдних держав свiту, серйозними вiдрахуваннями на потреби спорту є кошти вiд реалiзацiї Нацiональних спортивних лотерей. На жаль, в України до сих пiр така практика не працює i кошти вiд спортивних лотерей не наповнюють бюджет галузi. Володимир Бринзак пiдкреслив, що важливим моментом є проведення мiжнародних змагань високого рiвня на територiї України: “Над цим необхiдно працювати, адже це, по-перше, дозволить пiдняти iмiдж нашої країни у свiтi, а по-друге, сприятиме будiвництву нових сучасних спортивних споруд i подальшiй пiдготовцi наших атлетiв в сприятливих умовах на теренах України”, – наголосив Володимир Бринзак. Вiце-президент НОК попросив також сприяння щодо вирiшення питання про продовження будiвництва Олiмпiйського дому.

Пiд час обговорення члени Ради наголошували на рiзноманiтних нагальних проблемах, зокрема, недостатнiй кiлькостi спортивних споруд та майданчикiв, створеннi сприятливих умов для залучення меценатiв до спорту, нормативної бази, проблем науки в спортi та освiти квалiфiкованих спортивних кадрiв, розвитку спорту iнвалiдiв, програми розвитку футболу в нашiй країнi, подальшої долi НСК “Олiмпiйський”, проведеннi мiжнародних змагань в Українi.

Найближчим часом проект Указу Президента, спрямований на вирiшення нагальних питань, буде доопрацьований.