ФЛАУ висунула Сергiя Бубку кандидатом у президенти НОК

209

3 листопада Виконком Федерацiї легкої атлетики України (ФЛАУ) ухвалив рiшення щодо висунення члена Виконкому ФЛАУ, дiючого президента Нацiонального олiмпiйського комiтету Сергiя Бубки кандидатом у президенти НОК на наступне чотирирiччя

     3 листопада Виконком Федерацiї легкої атлетики України (ФЛАУ) ухвалив рiшення щодо висунення члена Виконкому ФЛАУ, дiючого президента Нацiонального олiмпiйського комiтету Сергiя Бубки кандидатом у президенти НОК на наступне чотирирiччя.

    Президент Федерацiї Валерiй Борзов наголосив, що для ФЛАУ є почесною мiсiєю висунути на високу посаду легендарного атлета, вiдомого представника провiдних мiжнародних структур, а також члена Виконкому Федерацiї Сергiя Бубку. “Не можна не вiдзначити, наскiльки позитивно змiнилася дiяльнiсть НОК за час президентства Бубки. Це стосується реалiзованих НОКом проектiв, проведення рiзноманiтних акцiй. На запрошення Сергiя Назаровича вiдбувся iсторичний вiзит до України президента МОК Жака Рогге, за активної участi Бубки пiдписанi численнi угоди зi спонсорами та партнерами. В цiлому, авторитет НОК в Українi та свiтi значно зрiс, i в цьому безперечна заслуга дiючого керiвника Олiмпiйського комiтету”, – пiдкреслив Валерiй Борзов.
    Виконком Федерацiї прийняв також звернення до суб’єктiв олiмпiйського руху щодо пiдтримки кандидатури Сергiя Бубки на виборах президента НОК.
    Сергiй Бубка подякував Виконкому Федерацiї за пiдтримку: “Для мене, як колишнього легкоатлета, вдвiчi приємнiше бути висуненим кандидатом на посаду президента НОК саме вiд Федерацiї легкої атлетики. Легка атлетика – олiмпiйський вид спорту номер один. Федерацiя легкої атлетики – одна з провiдних олiмпiйських федерацiй. НОК України максимально пiдтримує дiяльнiсть федерацiй, зокрема легкоатлетичної. За два останнi роки НОК перерахував федерацiї фiнансову допомогу у розмiрi 135 тисяч гривень. Практика надання подiбної допомоги продовжуватиметься й надалi”, – наголосив Сергiй Бубка. Вiн також повiдомив, що НОКом розроблена система рейтингу олiмпiйських федерацiй. Згiдно з результатами, досягнутими спортсменами з виду спорту протягом року, нараховуються вiдповiднi бали i визначається обсяг фiнансового гранту НОК. За пiдсумками минулого року ФЛАУ в рейтингу НОК посiла 2-е мiсце i отримала допомогу у сумi 90 тисяч гривень.  
     Пiд час спiлкування з журналiстами Сергiй Бубка розповiв про головнi напрямки дiяльностi НОК за час свого президентства. Вiн вiдзначив, що основнi заходи “Програми розвитку нацiонального олiмпiйського руху на 2005-2010 роки”, зазначенi для виконання у поточному роцi, виконанi на 68%, ще 9% знаходяться в стадiї виконання, iншi – мають довготривалий термiн та потребують пiдтримки органiв державної влади, додаткових бюджетних коштiв та удосконалення законодавчої бази.
    Одним iз перших крокiв на посадi президента НОК стало удосконалення структури Арарату та створення Виконавчої дирекцiї, збiльшення штату працiвникiв.
    З метою залучення коштiв для реалiзацiї рiзноманiтних програм та проектiв НОК активно працював над реалiзацiєю маркетингової програми. За час президентства Бубки, завдяки пiдписанню угод зi спонсорами та партнерами,  НОК залучив бiльше 37 млн. грн. i хоча на час обрання президентом, Комiтет мав лише єдиного фiнансового спонсора – компанiю “Київстар”, то тепер це коло об’єднує компанiї “UMC”, “Самсунг Електронiкс”, “Укркесiмбанк”, “Кока-кола”, “Джонсон i Джонсон”, “МСЛ”, корпорацiю “Фаннi”. На завершальнiй стадiї переговори  щодо забезпечення олiмпiйської делегацiї спортивною екiпiровкою компанiї “Nike” та пошиття цивiльного одягу компанiєю “Балтика Україна”.  
Такi заходи дозволили НОКу здiйснити суттєву пiдтримку суб’єктiв олiмпiйського руху, перерахувавши за два роки допомогу у розмiрi близько 7 млн. грн.
    Водночас, НОК органiзовував та проводив рiзноманiтнi акцiї такi, як всеукраїнський олiмпiйський урок, церемонiю вшанування кращих спортсменiв, тренерiв та спецiалiстiв року, “Зустрiч золотих поколiнь”, маркетинговий семiнар, олiмпiйську фотовиставку тощо.
    Велика робота проведена Олiмпiйським комiтетом в напрямку мiжнародного спiвробiтництва. Пiдписанi угоди з НОКами Грузiї, Республiки Кореї та Китаю. iсторичною та знаковою подiєю став вiзит до України президента МОК Жака Рогге. Значно пiдвищили авторитет НОК України у свiтi вiзити керiвникiв трьох провiдних департаментiв МОК, високу оцiнку отримала дiяльнiсть НОК України вiд делегацiї Олiмпiйської солiдарностi МОК.
Олiмпiйський рух – це i просвiтницька та виховна робота. В цьому напрямку НОК розробив “Кодекс честi олiмпiйця”, який був надiсланий англiйською мовою у НОКи всiх країн свiту. Спiльно з Олiмпiйською академiєю України та за пiдтримки партнерiв було видано олiмпiйськi плакати, учбовий посiбник “Твiй перший олiмпiйський путiвник”.
    Сергiй Бубка наголосив, що пiдтримка урядових iнституцiй, робота НОК, консолiдованi дiї з Мiнiстерством у справах сiм’ї, молодi та спорту, нацiональними федерацiями, фiзкультурно-спортивними товариства та регiональними вiддiленнями НОК, самовiддана робота спортсменiв, тренерiв та фахiвцiв стали основою для завоювання двох бронзових медалей на ХХ зимових Олiмпiйських iграх в Туринi. За словами Сергiя Бубки, зараз ведеться активна робота по пiдготовцi до Олiмпiйських iгор 2008 року в Пекiнi. Делегацiя НОК України вже декiлька разiв вiдвiдувала столицю iгор-2008, де ознайомилася з будiвництвом спортивних споруд, умовами розмiщення офiцiйної делегацiї, можливостями щодо проживання додаткових осiб. За пiдтримки Посольства України в Китаї та партнера НОК “Укрексiмбанку” вирiшується питання щодо українського Олiмпiйського дому в Пекiнi, де вiдбуватимуться урочистi прийоми, вшанування українських атлетiв, прес-конференцiї.
    Щодо основних завдань НОК на наступне чотирирiччя, Сергiй Бубка вiдзначив посилення спiвпрацi з суб’єктами олiмпiйського руху, якi на його тверде переконання мають мiцнiше стояти на ногах. “Нацiональнi олiмпiйськi федерацiї мають взяти на себе повну вiдповiдальнiсть щодо розвитку виду спорту в країнi. Федерацiї повиннi активнiше працювати над реалiзацiєю маркетингових програм, мають залучати до спiвпрацi потужних спонсорiв та партнерiв”. Турбує президента НОК i робота регiональних вiддiлень. “На жаль, на сьогоднiшнiй момент iснує практика об’єднання вiддiлень НОК i обласних управлiнь з питань спорту. Начальник управлiння очолює вiддiлення, повнiстю дублює дiяльнiсть. Водночас, вiддiлення не має свого примiщення, апарату, не проводить жодних заходiв”.  Як запевнив Сергiй Бубка, НОК й надалi надаватиме фiнансову допомогу своїм пiдроздiлам в областях i розраховує на їх бiльшу активнiсть.
    Президент НОК пiдкреслив, що зараз ведеться робота по видiленню Олiмпiйського комiтету коштiв з державного бюджету наступного року пiд конкретнi олiмпiйськi програми. На думку Сергiя Бубки, це дозволить вивести олiмпiйський рух на якiсно новий рiвень. Дуже важливим вбачає Бубка i питання щодо будiвництва Олiмпiйського дому, який має стати домiвкою для НОКу та олiмпiйських федерацiй.

iван Бондарчук,

прес-аташе НОК

 Звернення ФЛАУ