Сергiй Бубка переобраний президентом НОК України

175

Президентом НОК України на наступний термiн – 2006-2010 роки – був переобраний чинний президент Сергiй Бубка. Валерiя Борзова вибрали вiце-президентом

    

23 листопада у актовiй залi готелю “Русь” вiдбулася ХХ звiтно-виборна Генеральна асамблея Нацiонального олiмпiйського комiтету України.
У чудово оформленiй залi членiв НОК чекали виставковi стенди, якi пiдготували всi регiональнi вiддiлення НОК України з метою представити свою роботу. Також всi бажаючi могли ознайомитися з фотостендами НОК України, присвяченими дiяльностi НОК та Олiмпiйським iграм 2006 року в Туринi.
Цього року НОК України вирiшив представити свiй звiт у незвичайнiй формi – спецiальним випуском журналу “Олiмпiйська арена”. iрунтовна iнформацiя, влучнi коментарi, яскравi фото одразу захопили увагу читачiв.
Разом з iншими матерiалами кожен учасник Генеральної асамблеї отримав спецвипуск “Спортивної газети” – iнформацiйного партнера НОК України.
Учасники Генеральної асамблеї також отримали буклети “Олiмпiйськi осередки України. Книга мiстить iнформацiю про всi регiональнi осередки НОК України, про чемпiонiв та призерiв Олiмпiйських iгор за областями, “Кодекс честi олiмпiйця України” та iншi кориснi документи та вiдомостi.
У роботi Генеральної асамблеї участь також взяли Прем’єр-мiнiстр України Вiктор Янукович, перший заступник Глави Секретарiату Президента України iван Васюник, мiнiстр у справах сiм’ї, молодi та спорту Юрiй Павленко, перший заступник мiнiстра фiнансiв Вадим Копилов, голова Комiтету з питань сiм’ї, молодiжної полiтики, спорту та туризму Верховної Ради України Микола Томенко.
Виступаючи перед членами Генеральної асамблеї, Вiктор Янукович зазначив: <Коли я дiзнався про те, що ми зустрiчаємося сьогоднi в новiй залi, я одразу подумав, що олiмпiйськiй родинi України необхiдно мати власне примiщення, свiй Олiмпiйський Дiм>.
Пiд час виступу Глава Уряду пригадав часи пiдготовки до Олiмпiйських iгор 2004 року в Афiнах. <Тодi всi ми розумiли, як тяжко завоювати медалi. Я переконаний, що тiльки завдяки таланту атлетiв, завдяки їх вiдданостi спорту та батькiвщинi вони знаходять сили здобувати медалi рiзного iатунку>, – зазначив Прем’єр-мiнiстр України.
Вiктор Янукович подякував Миколi Костенку за плiдну роботу на чолi фiзкультурно-спортивної галузi. <Я хочу також сказати слова вдячностi Сергiю Бубцi, адже вiн, спiльно з Валерiєм Борзовим, багато зробив представляючи нацiональний олiмпiйський рух на мiжнароднiй аренi>, – пiдкреслив Вiктор Янукович.
Вiктор Федорович повiдомив учасникам Генеральної асамблеї, що у планi державного бюджету на 2007 рiк передбачено фiнансування НОК України та пiдвищення видаткiв на фiзкультурно-спортивну галузь на 20%.
Звертаючись до представникiв областей, Прем’єр-мiнiстр України заявив, що Уряд завжди буде знаходити шляхи для фiнансування спорту в усiх регiонах нашої держави.
Вiктор Янукович повiдомив, про спiльне з Сергiєм Бубкою рiшення щодо необхiдностi делегувати у Виконком НОК України представника Уряду – першого заступника мiнiстра фiнансiв Вадима Копилова.
<Я бажаю Нацiональному олiмпiйському комiтету України мати достатньо повноважень для повноцiнного розвитку спорту у нашiй державi. Я особисто та Уряд України завжди будемо поряд зi спортом> – зазначив Прем’єр-мiнiстр.
Про проведену роботу перед членами НОК прозвiтував Сергiй Бубка. Виступ президента НОК супроводжувався фiльмом, пiдготовленим Нацiональним олiмпiйським комiтетом спiльно з Нацiональною телекомпанiєю України. Учасники Генеральної асамблеї отримали можливiсть ще раз пригадати найяскравiшi подiї Олiмпiйських iгор в Туринi, вiзит президента МОК Жака Рогге, акцiї та заходи, проведенi НОК України за останнi пiвтора року.
У своєму виступi Сергiй Бубка подякував всiм членам олiмпiйської сiм’ї за спiвпрацю i надану пiдтримку щодо реалiзацiї Програми розвитку олiмпiйського руху на перiод 2005-2010 рокiв. Особливо високо вiн оцiнив внесок у розвиток олiмпiйського руху свого попередника, Прем’єр-мiнiстра Вiктора Януковича. Зокрема, йдеться про стовiдсоткове забезпечення бюджетного фiнансування фiзкультурно-спортивної сфери, що дало змогу iстотно покращити пiдготовку атлетiв України до ХХViii лiтнiх Олiмпiйських iгор в Афiнах. Були прийнятi доленоснi рiшення про пiдвищення пенсiй чемпiонам та призерам Олiмпiйських iгор, пiднято рiвень призових коштiв, видiлено будiвлю для Нацiонального олiмпiйського комiтету. Вагомих успiхiв досягнуто у залученнi позабюджетних коштiв – на звернення НОК України вiдгукнулися понад 100 пiдприємств i органiзацiй, сума надходжень яких становила вiд кiлькох сотень до сотень тисяч гривень. Не можна не згадати iнiцiативу НОК та забезпечення проведення в Українi одного з самих успiшних етапiв Мiжнародної естафети олiмпiйського вогню. До участi у акцiї було залучено рiзнi верстви населення, починаючи вiд учнiв спортивних та загальноосвiтнiх шкiл, студентiв i закiнчуючи видатними спортсменами, тренерами та фахiвцями фiзкультурно-спортивного i олiмпiйського руху.
Продовжилась активна робота з пошуку ефективних механiзмiв удосконалення дiяльностi НОК та розвитку фiзичної культури, спорту i олiмпiйського руху протягом президентства Сергiя Бубки. Як вiдзначив чинний президент, на сьогоднiшнiй день виконано 68% вiд взятих на цей рiк зобов’язань. 9% становлять зобов’язання, якi знаходяться у стадiї виконання та потребують бiльш iрунтовного опрацювання окремих питань. Решта заходiв – довготривалi i мають постiйний термiн, як безпосереднього виконання, так i контролю за ними. Окремi з них потребують залучення до вирiшення цих питань узгоджених дiй центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, видiлення бюджетних асигнувань, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази сфери фiзичної культури i спорту на державному рiвнi.
Щодо найбiльших досягнень, то, за словами Бубки, це удосконалення та впорядкування дiяльностi федерацiй в частинi надання фiнансової та матерiально-технiчної допомоги з боку НОК, налагодження партнерських стосункiв, вирiшення питань, пов’язаних з забезпеченням ефективної пiдготовки нацiональних збiрних команд до головних змагань. Разом з тим, НОК активно сприяв федерацiям у врегулюваннi їх дiяльностi i вирiшеннi конфлiктних ситуацiй.
Президент НОК наголосив, що очiкує значно бiльш активнiшої роботи вiд регiональних вiддiлень: “Нашi вимоги до регiональних вiддiлень будуть зростати. Ми їх бачимо потужними, самостiйними, авторитетними i важливими представниками НОКу в областях. i будемо робити для цього все залежне вiд нас”.
Реалiзований великий обсяг робiт, пов’язаний з удосконаленням нормативно-правової бази сфери фiзичної культури, спорту i олiмпiйського руху, сприянням правовому забезпеченню дiяльностi НОК та його суб’єктiв. Спiльно з суб’єктами олiмпiйського руху опрацьовано проект Закону України <Про внесення змiн до Закону України <Про фiзичну культуру i спорт>, проект Державної програми розвитку фiзичної культури i спорту на 2007-2011 роки та проект Положення про дитячо-юнацькi спортивнi школи. Опрацьований i затверджений <Кодекс честi олiмпiйця України>, який має лягти в основу розробки нормативної бази української системи виховання.
З метою залучення коштiв для втiлення в життя рiзноманiтних програм та проектiв НОК активно працював над реалiзацiєю маркетингової програми. За час президентства Бубки, завдяки пiдписанню угод зi спонсорами та партнерами НОК залучив бiльше 37 млн. грн. “Хоча на час мого обрання президентом, НОК мав лише єдиного фiнансового спонсора – компанiю “Київстар”, то тепер це коло об’єднує компанiї “UMC”, “Самсунг Електронiкс”, “Укркесiмбанк”, “Кока-кола”, “Джонсон i Джонсон”, “МСЛ”, корпорацiю “Фаннi”. На завершальнiй стадiї переговори щодо забезпечення олiмпiйської делегацiї спортивною екiпiровкою компанiї “Nike” та пошиття цивiльного одягу компанiєю “Балтика Україна”, – пiдкреслив Сергiй Бубка.
Такi заходи дозволили НОКу здiйснити суттєву пiдтримку суб’єктiв олiмпiйського руху, перерахувавши за два роки допомогу у розмiрi близько 7 млн. грн.
Велика робота проведена Олiмпiйським комiтетом в напрямку мiжнародного спiвробiтництва. Пiдписанi угоди з НОКами Грузiї, Республiки Кореї та Китаю. iсторичною та знаковою подiєю став вiзит до України президента МОК Жака Рогге. Значно пiдвищили авторитет НОК України у свiтi вiзити керiвникiв трьох провiдних департаментiв МОК, високу оцiнку отримала дiяльнiсть комiтету вiд делегацiї Олiмпiйської солiдарностi МОК.
Говорячи про основнi завдання на майбутнє, Сергiй Бубка зауважив: “Великi резерви ми маємо у вирiшеннi комплексу питань соцiального захисту спортсменiв, тренерiв, iнших фахiвцiв фiзичної культури, спорту i олiмпiйського руху. Це фiнансова пiдтримка та вирiшення житлових умов зазначених категорiй осiб, пошук ефективних механiзмiв щодо працевлаштування i навчання дiючих спортсменiв та тих, якi закiнчили активнi заняття спортом. Належної уваги потребують нашi уславленi ветерани, якi усе життя не шкодуючи сил, особистого часу i здоров’я передавали свiй неоцiненний досвiд задля розвитку нашої сфери. Звичайно є позитивнi зрушення у цьому напрямку дiяльностi, але це лише першi кроки на великому i вкрай необхiдному шляху”.
Президент НОК наголосив на важливостi вирiшення питання фiнансування олiмпiйських програм НОК з державного бюджету, завершення будiвництва Олiмпiйського дому, налагодження тiсних взаємостосункiв з фiзкультурно-спортивними товариствами та iншими суб’єктами олiмпiйського руху.
Керiвник профiльного парламентського комiтету Микола Томенко пiд час виступу наголосив, що Нацiональний олiмпiйський комiтет України нинi зайняв своє мiсце у фiнансовому та органiзацiйному сенсi: <Ми прагнемо окремо представити НОК України в державному бюджетi. Профiльний комiтет Верховної Ради України вже пiдтримав це рiшення Уряду>.
Також Микола Томенко пояснив присутнiм своє бачення розподiлу функцiй мiж профiльним Мiнiстерством та НОК України. “Професiйний спорт повинен групуватися довкола НОК України, федерацiй та фiзкультурно-спортивних товариств. А Мiнiстерство у справах сiм’ї, молодi та спорту має пiклуватися про масовий спорт та пропаганду здорового способу життя”.
Микола Томенко також звернув увагу учасникiв Генеральної асамблеї на необхiднiсть будiвництва спортивних споруд у всiх регiонах України.
<Я переконаний, що сьогоднi необхiдно звернути бiльшу увагу на просвiтницьку роботу. Серед населення у регiонах України iснує нагальна потреба у спiлкуваннi з вiдомими спортсменами, тренерами та фахiвцями. Варто за їх участi органiзовувати семiнари про спорт та олiмпiйський рух>, – заявив Микола Томенко.
Мiнiстр у справах сiм’ї, молодi та спорту Юрiй Павленко заявив, що 2006 рiк був визначальним для розвитку спорту в Українi. Вiн згадав про Олiмпiйськi iгри в Туринi та медалi українських атлетiв, про вiзит до України Президента МОК Жака Рогге i про засiдання Нацiональної Ради з питань фiзичної культури i спорту та її рiшення.
Юрiй Павленко зазначив, що збiльшення видаткiв державного бюджету на потреби спорту дозволить полiпшити систему пiдготовки атлетiв та тренерiв, активiзувати розбудову спортивної галузi, продовжити будiвництво спортивних споруд.
<Сьогоднi реалiзовується програма з пiдготовки спортсменiв до Олiмпiйських iгор в Пекiнi та Ванкуверi. Думаю, що нам вдасться виконати все задумане>, – наголосив Юрiй Павленко.
На завершення мiнiстр визнав роботу НОК України задовiльною, такою, що вiдповiдає сучасним суспiльним потребам. <Я впевнений, що спiвпраця, яка налагодилася сьогоднi мiж Мiнiстерством, НОК України, федерацiями та фiзкультурно-спортивними товариствами дасть позитивнi результати>.
Президент Олiмпiйської академiї України Марiя Булатова iнформувала присутнiх про дiяльнiсть Олiмпiйської академiї та Комiсiї НОК України з олiмпiйської освiти та культури.
Президент Федерацiї футболу України Григорiй Суркiс ще раз нагадав про проблему забудови на площi перед НСК <Олiмпiйський>, вiд вирiшення якої залежить можливiсть України та Польщi прийняти Євро-2012.
Народний депутат України, Президент Української федерацiї гiмнастики Вiктор Корж наголосив на покращеннi роботи федерацiй та регiональних вiддiлень НОК України та визнав роботу НОК України задовiльною. <Варто наголосити, що рiшення НОК України сьогоднi приймаються колегiально, вони стали вiдкритими та прозорими,> – зазначив Вiктор Корж.

Генеральна асамблея пiдтримала рiшення Виконкому i затвердила новий склад членiв НОК – 141 особа. Розглянувши вiдповiднi пропозицiї суб’єктiв олiмпiйського руху, Асамблея ухвалила i поiменний список членiв НОК.
Президентом НОК України на наступний термiн – 2006-2010 роки – був переобраний чинний президент Сергiй Бубка. За нього свої голоси вiддали 114 iз 116 присутнiх членiв НОК (1- проти, 1 – утримався).
Сергiй Бубка подякував членам НОК за пiдтримку: “Для мене сьогоднi велика подiя в життi. Ваша довiра зобов’язує вдвiчi бiльше докладати зусиль, щоб втiлити в життя все заплановане, вирiшити поставленi перед НОКом i спортивною галуззю завдання”, – пiдкреслив новообраний президент НОК.

Члени НОК пiдтримали пропозицiю Сергiя Назаровича i обрали:
  • Володимира Бринзака – першим вiце-президентом;
  • Валерiя Борзова – вiце-президентом;
  • Вiталiя Кличка – вiце-президентом;
  • Вiктора Коржа – вiце-президентом;
  • Григорiя Суркiса – вiце-президентом;
  • Равiля Сафiуллiна – вiце-президентом;
  • Володимира Геращенка – генеральним секретарем.
Було також обрано новий склад Виконавчого комiтету НОК України, який вiдтепер складатиметься з 29 осiб та склад Ревiзiйної комiсiї НОК на чолi з Володимиром Ковальовим.

Генеральна асамблея заслухала також звiт ревiзiйної комiсiї, затвердила виконання бюджету НОК в поточному роцi i план-бюджету на наступний рiк, прийняла змiни до Статуту НОК України.

iван Бондарчук,
Анастасiя Зражевська,

Прес-служба НОК України