Положення комісії розвитку ФЛАУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Ради ГС «ФЛАУ»
№04/2023 від «07» жовтня 2023 р. В.о. президента ГС «ФЛАУ»
Перша віцепрезидентка
Ольга САЛАДУХА

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІСІЮ РОЗВИТКУ ГС «ФЛАУ»

1. Загальні положення
1.1. Комісія розвитку ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ» (надалі – «ФЛАУ») діє в порядку, встановленому Статутом ФЛАУ і цим Положенням.
1.2. Метою діяльності Комісії розвитку ФЛАУ (надалі – «Комісія») є розвиток та поширення легкої атлетики, її принципів та завдань на міжнародному, національному та місцевому рівнях, розвиток партнерських відносин, пропагування цінностей легкої атлетики та поширення зацікавленості суспільства в цьому виді спорту.
1.3. Комісія розвитку ФЛАУ у своїй діяльності керується Конституцією Світової легкої атлетики, Правилами та регламентами Світової легкої атлетики, Європейської атлетики, Статутом Міжнародного олімпійського комітету, Статутом Національного олімпійського комітету, Статутом ФЛАУ, законами України у сфері фізичної культури та спорту, Кодексом етики ФЛАУ, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
2. Склад Комісії
2.1. Члени Комісії призначаються рішенням Ради з-поміж членів ФЛАУ строком на 5 років з обов’язковим призначенням до Комісії представника з Комітету атлетів ФЛАУ;
2.2. Комісія має налічувати не менше 15 та не більше 20 членів.
2.3. Порядок дострокового припинення членства в Комісії
2.4. Членство в Комісії розвитку ФЛАУ достроково припиняється в наступних випадках:
2.4.1. за власним бажанням;
2.4.2. за поданням голови Комісії у разі, якщо член Комісії відсутній на засіданнях більше двох разів без поважної причини;
2.4.3. у разі порушення Кодексу етики ФЛАУ та/чи Світової легкої атлетики;
2.4.4. у разі смерті члена Комітету.
2.5. Обов’язки членів Комісії
2.5.1. діяти в інтересах легкої атлетики України;
2.5.2. дотримуватися антидопінгових правил і Кодексів етики Світової легкої атлетики й ФЛАУ;
2.5.3. брати активну участь в засіданнях Комісії та готуватися до них відповідно до питань порядку денного.
2.6. Голова Комісії
2.7. Голова Комісії розвитку ФЛАУ обирається Президентом ФЛАУ з переліку Віце-президентів ФЛАУ.
2.8. Права Голови Комісії розвитку ФЛАУ:
2.8.1. надання пропозицій щодо персонального складу Комісії на затвердження Ради ФЛАУ;
2.8.2. надання пропозицій щодо бюджету Комісії;
2.8.3. підписання протоколів засідань Комісії;
2.8.4. надання пропозицій щодо створення нових проєктів в межах завдань, покладених на Комісію.
2.9. Обов’язки Голови Комісії розвитку ФЛАУ:
2.9.1. організація роботи Комісії;
2.9.2. проведення засідань Комісії та головування на таких засіданнях;
2.9.3. організація роботи членів Комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи Комісії;
2.9.4. розробка та винесення для затвердження на засідання Комісії плану роботи Комісії розвитку ФЛАУ;
2
2.9.5. звітування Раді ФЛАУ про роботу Комісії та підготовка матеріалів по окремих питаннях на засідання Ради ФЛАУ;
2.9.6. виконує інші обов’язки відповідно до завдань, покладених на Комісію.
2.10. Заступник голови Комісії
2.11. Заступник голови (виконує обов’язки Голови комісії у разі його відсутності) комісії та Секретар обирається за поданням Голови Комісії з-поміж членів Комісії шляхом. відкритого голосування простою більшістю голосів.
2.12. Заступник голови Комісії має відповідні права та обов’язки Голови Комісії на час його/її відсутності.
2.13. Секретар Комісії
2.14. Секретар Комісії обирається за поданням Голови Комісії з-поміж членів Комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
2.15. Секретар Комісії має право доступу до офіційної документації та протоколів засідань Комісії.
2.16. Секретар Комісії зобов’язується:
2.16.1. організовувати засідання Комісії;
2.16.2. вести протокол засідань Комісії;
2.16.3. готувати матеріали до засідань Комісії;
2.16.4. вести діловодство Комісії;
2.16.5. узагальнювати матеріали для подання звітності;
2.16.6. виконувати інші доручення Голови Комісії в межах наданих повноважень.
3. Завдання Комісії
3.1. Завдання Комісії
3.1.1. надання Раді ФЛАУ консультацій з питань підтримки розвитку, поширення та адміністрування легкої атлетики на міжнародному, національному та місцевому рівнях;
3.1.2. розвиток партнерських відносин та підтримка взаємозв’язку між спортом та соціальною відповідальністю;
3.1.3. співпраця з іншими Комітетами та Комісіями ФЛАУ та організаціями в частині виконання покладених на Комісію розвитку ФЛАУ зобов’язань.
4. Повноваження Комісії
4.1. Обов’язки Комісії:
4.1.1. готувати розробку та реалізацію програм та заходів щодо збереження та збільшення рівня зацікавленості та участі усі вікових груп, особливо молоді та дітей шкільного віку;
4.1.2. готувати програми заходів, що проводяться ФЛАУ або від імені ФЛАУ, враховуючи освітні програми та програми з розвитку;
4.1.3. формувати програми з освіти, лідерства та тренування для навчання тренерів, посадових осіб та інших ключових зацікавлених сторін, враховуючи систему освіти та сертифікації тренерів та систему освіти технічних службовців;
4.1.4. визначати нові можливості для зміцнення ключових партнерських відносин з іншими організаціями та установами;
4.1.5. формувати програми пропаганди та захисту цінностей легкої атлетики, політики, що пов’язана з розвитком, включаючи, але не обмежуючись, стійкості, гендерної рівності, питань охорони здоров’я, науки та інших питань що впливають на розвиток;
4.1.6. виконання рішень, прийнятих Радою ФЛАУ, та спрямованих на виконання напрямків діяльності та програмних документів ФЛАУ;
4.1.7. виконання рішень, прийнятих Президентом ФЛАУ, та спрямованих на здійснення програм ФЛАУ.
4.2. Права Комісії:
4.2.1. залучати до роботи й участі в засіданнях керівників, інших фахівців й атлетів ФЛАУ, тренерів, співробітників секретаріату ФЛАУ;
4.2.2. отримувати від керівних органів і секретаріату ФЛАУ необхідну інформацію для виконання повноважень і завдань, покладених на Комісію розвитку ФЛАУ;
4.2.3. заслуховувати на своїх засіданнях суб’єктів, що розвивають легку атлетику.
5. Порядок проведення засідань Комісії
5.1. Комісії проводить свою роботу на засіданнях та в перервах між засіданнями, якщо це необхідно для виконання обов’язків Комісії.
5.2. Засідання проводяться у разі необхідності, але не рідше двох разів на рік, при цьому одне з таких засідань відбувається в очному форматі.
3
5.3. Засідання можуть проводитися як за безпосередньої участі членів Комісії, так і за допомогою інтернет-звʼязку з використанням комп’ютерних програм онлайн конференцій (враховуючи, що одне з двох чергових засідань, має відбуватися в очному форматі).
5.4. Голова Комісії визначає графік та порядок денний засідань.
5.5. Порядок денний разом з відповідними документами має бути розісланий електронною поштою усім членам Комісії принаймні за тиждень до проведення засідання.
5.6. Голова Комісії головує на усіх засіданнях окрім випадків його відсутності. У таких випадках на засіданні головує Заступник голови Комісії, у разі відсутності Заступника голови Комісії – призначається один з членів Комісії для проведення засідання.
5.7. Для проведення засідань та прийняття рішень Комісії має бути присутня більшість від загальної кількості членів Комісії, враховуючи Голову Комісії (у разі його відсутності – особа, що виконує його обов’язки).
5.8. Рішення Комісії має прийматись консенсусом. Якщо консенсусу не досягнуто і потрібне голосування, то кожен з членів Комісії має один голос. Для прийняття рішення необхідна більшість голосів присутніх членів Комісії. У випадку рівності голосів, Голова Комісії (у разі його відсутності – особа, що виконує його обов’язки) має як дорадчий, так і вирішальний голос.
5.9. Під час проведення засідання Комісії ведеться відповідний протокол. Протоколи мають бути розіслані членам Комісії протягом одного місяця з дати проведення засідання. Будь-які зміни до протоколу мають узгоджуватися наступним засіданням.
6. Звітність Комісії
6.1. Голова Комісії звітує про роботу та діяльність Комісії у період, коли вимагатиме Рада ФЛАУ чи Президент ФЛАУ, але не рідше двох разів на рік. Один зі звітів обов’язково викладається в письмовій формі.
6.2. Зміст згаданого вище звіту повинен бути попередньо затверджений членами Комісії.