Положення комісії змагань ФЛАУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Ради ГС «ФЛАУ»
№04/2023 від «07» жовтня 2023 р. В.о. президента ГС «ФЛАУ»
Перша віцепрезидентка
Ольга САЛАДУХА

ПОЛОЖЕННЯ КОМІСІЇ ЗМАГАНЬ ФЛАУ

1. Загальні положення
1.1. Комісія змагань діє в порядку встановленому Статутом ФЛАУ і цим Положенням.
1.2. Метою діяльності Комісії змагань є сприяння розвитку видів легкої атлетики, забезпечення прав та захисту спортсменів, тренерів, суддів та організаторів змагань, надання організаційної підтримки при проведенні спортивних заходів з видів легкої атлетики та залучення широких верств населення до активної участі в них.
1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією Світової легкої атлетики, Правилами та регламентами Світової легкої атлетики, Європейської легкої атлетики, Статутом МОК, Статутом НОК, Статутом ФЛАУ, законами України у сфері фізичної культури та спорту, Кодексом етики ФЛАУ, даними положеннями та іншими нормативно-правовими актами.
2. Завдання комісії.
2.1. Аналізувати проведені змагання та вносити пропозиції щодо вдосконалення організаційної, технологічної та методичної роботи з підготовки та проведення змагань;
2.2. Надавати пропозиції щодо створення календаря спортивних заходів на наступний рік та внесення змін до календаря змагань поточного року;
2.3. Надавати пропозицій до регламентів змагань;
2.4. Формувати персональний склад Головної Суддівської Колегії (ГСК) на наступний рік та разі потреби вносити пропозиції по їх зміні;
2.5. Розглядати скарги щодо порушень під час проведення змагань, суддівства змагань;
2.6. Надавати пропозиції щодо присвоєння суддівської категорії «Національний суддя» відповідно до «Положення про присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям»;
2.7. Надавати пропозиції щодо нагородження «Кращого судді року» або інших членів ФЛАУ, які активно приймають участь у проведенні легкоатлетичних заходів;
2.8. Надавати пропозиції щодо покращення умов проведення змагань на легкоатлетичних спорудах та трасах позастадіонних видів змагань;
2.9. Співпрацювати з іншими Комітетами та Комісіями ФЛАУ та організаціями в частині виконання покладених на Комісію зобов’язань.
3. Склад Комісії та порядок роботи
3.1. Склад комісії.
3.1.1.Члени Комісії змагань призначаються рішенням Ради з числа Членів ФЛАУ терміном на 5 років з обов’язковим призначенням до Комісії представника з Комітету атлетів ФЛАУ.
3.1.2. Комісія змагань формується Радою ФЛАУ та має налічувати не менше 15 та не більше 20 осіб.
3.1.3. Голова Комісії обирається Президентом ФЛАУ з переліку Віце-президентів ФЛАУ.
3.1.4. Заступник голови комісії та Секретар обирається за поданням Голови Комісії з-поміж членів Комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
3.1.5. Секретар комісії веде протоколи засідань Комісії, готує матеріали для засідань, виконує інші доручення Голови Комісії в рамках наданих повноважень.
3.1.6. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії за власним бажанням або за поданням Голови Комісії до Ради ФЛАУ для ухвалення відповідного рішення.
4.2. Засідання: Комісія змагань проводить свою роботу на засіданнях та в перервах між засіданнями, якщо це необхідно для виконання обов’язків Комісії.
3.2.1. Засідання можуть проводитися як за безпосередньої участі членів комісії так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням комп’ютерних програм онлайн конференцій.
3.2.2. Голова Комісії визначає графік та порядок денний засідань.
3.2.3. Порядок денний разом з відповідними документами має бути розісланий електронною поштою усім членам Комісії принаймні за тиждень до проведення засідання.
3.2.4. Голова Комісії головує на усіх засіданнях окрім випадків його відсутності. У таких випадках Голова може призначити іншого члена Комісії для проведення засідання.
3.2.5. Кворум: Кворум для проведення засідань та прийняття рішень Комісії становить більшість від загальної кількості членів Комісії, враховуючи Голову.
3.2.6. Рішення Комісії, як правило, має прийматись консенсусом. Якщо консенсусу не досягнуто і потрібне голосування, то кожен з членів Комісії має один голос. Для прийняття рішення необхідна більшість голосів присутніх членів Комісії змагань. У випадку рівності голосів, Голова має як дорадчий, такі вирішальний голос.
3.2.7. Під час проведення засідання Комісії ведеться відповідний протокол. Секретар засідання уповноважений на ведення такого протоколу. Протоколи мають бути розіслані членам Комісії протягом одного місяця з дати проведення засідання. Будь-які зміни до протоколу мають узгоджуватися наступним засіданням.
3.3. Голова Комісії звітує про роботу та діяльність Комісії у період, коли вимагатиме Рада чи Президент.
3.3.1. Зміст згаданого вище звіту повинен бути попередньо затверджений членами Комісії змагань.
4. Права та обов’язки Комісії
4.1. Захищати інтереси легкої атлетики на території України: виконуючи будь-якої роботу пов’язану з Комісією змагань, кожен член Комісії повинен діяти на благо та в інтересах легкої атлетики України.
4.1.1. запрошувати на свої засідання осіб, які відповідають за окремі види;
4.1.2. надавати рекомендації щодо надання або ненадання територіальним федераціям з легкої атлетики права на проведення тих чи інших заходів з видів легкої атлетики;
4.1.3. узгоджувати проведення семінарів з підвищення кваліфікації суддів з легкої атлетики та лекторів, які їх проводять;
4.1.4. узгоджувати кандидатури слухачів на міжнародні курси та семінари, о проводяться під егідою Світової легкої атлетики та Європейської легкої атлетики по напрямкам, що стосуються суддівства змагань;