Положення про членство у ФЛАУ

Загальні положення:

Дане положення розроблене на виконання Конституції Світової легкої атлетики, Розділу 5
Статуту Федерації легкої атлетики України та законодавства України у сфері фізичної
культури та спорту.

Положення про членство у Громадській спілці «Федерація легкої атлетики України»
визначає порядок набуття та припинення членства у Федерації легкої атлетики України,
права та обов’язки членів, порядок їх обліку у Федерації легкої атлетики України, порядок
переходу членів між територіальними федераціями з легкої атлетики та порядок надання
дозволу членам ФЛАУ представляти іноземні клуби на міжнародних стартах.

Терміни

ЄА- Європейська асоціація легкоатлетичних федерацій (Європейська легка атлетика).
СА- Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (Світова легка атлетика).

База даних членів ФЛАУ – електронна програма, за допомогою якої ведеться облік членів
ФЛАУ.

Карантин – термін, протягом якого член ФЛАУ зобов’язаний представляти ТФЛА
первісного членства на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях при цьому,
набуваючи членства новообраної ТФЛА.

Паспорт члена ФЛАУ – інформаційна довідка про особу, яка містить в собі персональні дані,
інформацію про спортивну діяльність, спортивні досягнення та відомості про сплату
членських внесків.

ТФЛА – Територіальні федерації легкої атлетики, федерації Автономної республіки Крим,
областей України, міст Києва та Севастополя.

Членські внески – це щорічні внески, розмір та порядок сплати яких встановлюється цим
Положенням.

 1. Членство у ФЛАУ.

1.1. ФЛАУ встановлює індивідуальну форму членства фізичних осіб – членів ФЛАУ.

1.2. Член ФЛАУ – фізична особа, яка набула членство у порядку, встановленому Статутом
ФЛАУ та цим Положенням.

 

 

1.3. Членами громадської спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та
неповнолітні, які досягли 14 років.

 1. Права і обов’язки членів ФЛАУ.
  2.1. Члени ФЛАУ мають право:

2.1.1. обирати та бути обраними до статутних органів ФЛАУ;
2.1.2. делегувати ФЛАУ свої права;

2.1.3. брати участь у розробці і реалізації проектів та програм ФЛАУ;

2.1.4. брати участь в обговоренні питань, що стосуються прав та обов’язків членів ФЛАУ;
2.1.5. отримувати від статутних органів ФЛАУ інформацію про її діяльність;

2.1.6. виносити на розгляд Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ та інших
статутних органів ФЛАУ пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

2.1.7. брати участь у заходах, що організовує та проводить ФЛАУ;

2.1.8. користуватися навчально-методичними, науковими та інформаційними розробками
ФЛАУ;

2.1.9. користуватися послугами ФЛАУ;

2.1.10. представляти ФЛАУ у складі збірних команд України на міжнародних змаганнях;
приймати участь у всеукраїнських та інших легкоатлетичних заходах, які проводяться в
рамках ФЛАУ;

2.1.11. користуватися послугами Представників легкоатлетів, які належним чином
уповноважені і зареєстровані як представники легкоатлета відповідно до Регламентів СА для
представника спортсменів та акредитовані в Україні у встановленому порядку

2.1.12. використовувати за погодженням з ФЛАУ її символіку;

2.1.13. припинити членство у ФЛАУ за власним бажанням;

2.1.14. інші права, які передбачені законодавством України, документами СА, ЄА та цим
Статутом.

2.2. Члени ФЛАУ зобов’язані:

2.2.1. поважати та виконувати цілі, визначені розділом 3 Статуту ФЛАУ;

2.2.2. дотримуватись та виконувати вимоги Конституції СА, Правил та Регламентів СА, ЄА
та Статуту ФЛАУ;

2.2.3. визнавати та виконувати всі рішення Конференції, Ради, Виконавчого комітету ФЛАУ,
комітетів і комісій ФЛАУ, ухвалених відповідно до компетенції;

2.2.4. дотримуватися вимог законодавства України щодо допінгу у спорті та Антидопінгових
правил;

2.2.5. визнавати та виконувати рішення щодо дотримання Антидопінгових правил прийнятих
у порядку, передбаченому Конституцією СА, Антидопінговими Правилами СА та Статутом
ФЛАУ;

2.2.6. визнавати та виконувати рішення щодо розгляду спірних питань, які були прийняті у
порядку, встановленому Статутом ФЛАУ;

2.2. 7. сплачувати членські внески та внески учасників в розмірі та в порядку, встановлених
Положенням про членство у ФЛАУ;

2.2.8. зберігати конфіденційну інформацію ФЛАУ;

2.2.9. не здійснювати дії, які порушують Конституцію СА, Правила та Регламенти СА, ЄА,
Кодекс етики, Статут ФЛАУ, не вчиняти дії, які наносять моральний чи матеріальний збиток
ФЛАУ та суперечать цілям, які проголошені ФЛАУ;

2.2.10. виконувати інші обов’язки, які передбачені законодавством України,
регламентуючими документами СА, ЄА та Статутом ФЛАУ.

 1. Порядок набуття членства, прийняття до складу, припинення членства та
  виключення зі складу ФЛАУ.

3.1. Фізичні особи- члени ФЛАУ, можуть бути членом однієї ТФЛА.

 

 

3.2. Прийом у члени ФЛАУ здійснюється на підставі особистої заяви, поданої до статутного
керівного органу ТФЛА.

3.3. До заяви кандидат у члени ФЛАУ додає (в електронному вигляді):
– заповнену анкету зі згодою на використання персональних даних;

– документ (підтвердження) про сплату членських внесків.

3.4. Обов’язковою умовою членства у ФЛАУ є сплата щорічних членських внесків у розмірі
до 18 років – 200 гривень

старші 18 років – 400 гривень

3.5. Членські внески сплачуються членами ФЛАУ на банківські рахунки ТФЛА.

3.6. Кожна ТФЛА рішенням виконавчих органів може звільнити окремих осіб від сплати
внесків.

3.7. Членські внески на період карантину сплачуються членом ФЛАУ до ТФЛА первісного
членства.

3.8. Припинення членства фізичних осіб- членів ФЛАУ у ФЛАУ здійснюється шляхом:

– добровільного припинення членства в територіальній федерації легкої атлетики на підставі
поданої особистої заяви;

– ухвалення рішення керівного органу територіальної федерації легкої атлетики про
виключення зі складу територіальної федерації легкої атлетики України у зв’язку з
невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог СА, ЄА та ФЛАУ.

3.9. У разі припинення членства у ФЛАУ шляхом добровільного припинення членства в
ТФЛА та подальшого набуття членства у ФЛАУ шляхом вступу до іншої ТФЛА – до такого
члена ФЛАУ застосовується положення розділу 5 щодо зміни територіального
представництва.

3.10. У ФЛАУ передбачено почесне членство.

3.10.1. Звання «Почесний член ФЛАУ» може бути присвоєне легкоатлетам, тренерам,
спеціалістам з легкої атлетики, суддям, громадським діячам та ветеранам спорту за істотний
внесок у розвиток легкої атлетики.

3.10.2. Звання «Почесний член ФЛАУ» присвоюється Конференцією ФЛАУ.

 1. Облік членів у ФЛАУ.

4.1. Облік всіх членів ФЛАУ здійснюється на основі баз даних членів територіальних
федерацій легкої атлетики за допомогою «Бази даних членів ТФЛА».

4.2. Кожна ТФЛА має доступ до інформації «Баз даних членів ФЛАУ» в частині членів своєї
ТФЛА та вносить всі необхідні дані в установленій формі і несе за них повну
відповідальність. Доступ до «Бази даних членів ФЛАУ» здійснюється виключно
уповноваженими особами, призначеними відповідними рішеннями ТФЛА.

4.3. Для кожного члена ФЛАУ створюється паспорт члена ФЛАУ. У паспорті члена ФЛАУ
зазначаються персональні дані, інформація про спортивну діяльність члена ФЛАУ, термін дії
спортивного паспорту, інформація облікової картки відомості про сплату членських внесків
та профайл атлета.

 1. Зміна територіального представництва члена ФЛАУ.

5.1. Кожен член ФЛАУ має право на зміну територіального представництва.

5.2. Зміна територіального представництва здійснюється шляхом подання особистої заяви у
ТФЛА, членом якої має намір стати відповідна особа. Процедура прийому до обраної ТФЛА
здійснюється у порядку, передбаченому розділом 3 цього Положення.

5.3. При зміні територіального представництва до члена ФЛАУ може бути застосований
карантин. Карантин застосовується до члена ФЛАУ у разі, якщо він бере участь у
легкоатлетичних заходах (в тому числі змаганнях), які проводяться під егідою ТФЛА,
ФЛАУ.

5.4. Член ФЛАУ, який змінив територіальне представництво, має право представляти обрану
ТФЛА у легкоатлетичних заходах відразу після завершення процедури такої зміни. Член

 

 

ФЛАУ, до якого застосовується карантин, представляє обрану ТФЛА після завершення
такого карантину чи після погодження зміни представництва з ТФЛА первісного членства.

5 .5. Карантин.

5.5.1. Член ФЛАУ, який ніколи не брав участь у офіційних всеукраїнських та міжнародних

.       .                                        .

змаганнях, шд дію карантину не шдпадає.

5.5.2. Член ФЛАУ, який представляв область на офіційних всеукраїнських змаганнях,
підпадає під дію карантину строком на один рік з дати офіційного звернення до обраної
ТФЛА.

5.5.3. Член ФЛАУ, який представляв національну збірну України на офіційних міжнародних
змаганнях, підпадає під дію карантину строком на два роки з дати офіційного звернення до
обраної ТФЛА.

5.5.4. Карантин може бути скорочений або скасований:

– за угодою між ТФЛА первісного членства та обраної ТФЛА, яка оформлюється в
письмовому вигляді;

– за рішенням Ради ФЛАУ у виключних випадках.

5.5.5. У разі застосування до члена ФЛАУ карантину, ТФЛА первісного членства
зобов’ язана:

– вести облік даного члена ФЛАУ з поміткою «карантин»;

– подавати заявки на участь члена ФЛА У у змаганнях;

– співпрацювати з представником та тренером такого члена ФЛАУ.

5.5.6. У разі не виконання ТФЛА первісного членства вимог п. 5.5.5 цього Положення,
питання щодо скорочення або скасування карантину розглядається на найближчому
засіданні Ради ФЛАУ.

5.5.7. При зміні територіального представництва члена ФЛАУ карантин не застосовується у
разі, якщо ТФЛА первісного членства не погодила зміну представництва протягом 30 днів з
дати находження запиту від обраної ТФЛА.

5.5.8. Карантин не застосовується до членів ФЛАУ, які беруть участь у змаганнях ветеранів.
5.5.9. Скорочення або скасування карантину здійснюється Секретаріатом ФЛАУ після
отримання письмового погодження переходу від ТФЛА первісного членства та/або обраної
ТФЛА.

 1. Надання дозволу членам ФЛАУ представляти іноземний клуб на міжнародних
  стартах.

6.1. Кожен член ФЛАУ має право представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях.
6.2. Питання щодо надання дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на
міжнародних змаганнях виноситься на розгляд Виконкому ФЛАУ на підставі особистої
заяви члена ФЛАУ, звернення відповідного іноземного клубу та підтверджуючого
документу про сплату внеску на статутну діяльність ФЛАУ у розмірі 50 доларів США (по
курсу НБУ).

 1. Заключні положення.

7 .1. Це Положення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті ФЛАУ
після затвердження Радою ФЛАУ.

7.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі ухваленого
рішення Ради ФЛАУ про такі зміни та доповнення.

 

 

Додаток №1 (ЗРАЗОК)

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Я,                                                                                                                                          , (П. І. Б.)

(народився « __ »                                         19 __ року, паспорт серії __ №                           шляхом

підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 1 червня 201 О року, № 2297-УІ надаю згоду Федеріції легкої атлетики
України на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою
інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’ єкта

.                             .                          .           .

господарювання з метою ведення кадрового дшоводства, шдготовки вщповщно до вимог

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а
також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і
колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального
захисту.

Дата             Підпис

Додаток №2 (ЗРАЗОК)

Анкета

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові
 2. Число, місяць, рік і місце народження
 3. Ідентифікаційний номер
 4. Серія та номер паспорту, ким та коли виданий
 5. Посада і місце роботи, навчання, служби, інше
 6. Спортивне товариство, клуб, школа
 7. Домашня адреса:
 8. Спортивне звання, розряд:
 9. Прізвище, ім’я, по – батькові тренера/ів

1 О. Контактний номер телефону/ електронна пошта

 

 

Додаток №3 (ЗРАЗОК )

«Погоджено»

Президенту (вказати назву ТФЛА з якої переходить спортсмен) __________________________ _

ТФЛА                                                                                (вказати ПІБ Президента ТФЛА)

Від (ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу погодити мій перехід з                                                                     територіальної федерації

легкої атлетики у                                                              територіальну федерацію легкої атлетики.

Дата                                     Підпис

—————

«Погоджено»

Президенту (вказати назву ТФЛА в яку переходить спортсмен) __________________________ _

ТФЛА                                                                                (вказати ПІБ Президента ТФЛА)

Від (ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу погодити мій перехід з                                                                     територіальної федерації

легкої атлетики у                                                              територіальну федерацію легкої атлетики.

Дата                           Підпис ___________________ _