Положення про комісію позастадіонних видів легкої атлетики ФЛАУ

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Ради ГС «ФЛАУ»
№04/2023 від «07» жовтня 2023 р. В.о. президента ГС «ФЛАУ»
Перша віцепрезидентка
Ольга САЛАДУХА

ПОЛОЖЕННЯ КОМІСІЇ ПОЗАСТАДІОННИХ ВИДІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ФЛАУ

1. Загальні положення
1.1. Комісія позастадіонних видів легкої атлетики діє в порядку встановленому Статутом ФЛАУ і цим Положенням.
1.2. Метою діяльності Комісії є розвиток, популяризація та пропагування легкої атлетики у державі та світі, сприяння розвитку позастадіонних видів легкої атлетики, полягає у забезпеченні прав та захисту спортсменів, тренерів, суддів та організаторів позастадіонних видів легкої атлетики, надання організаційної підтримки при проведенні спортивних заходів з позастадіонних видів легкої атлетики та залучення широких верств населення до активної участі в них.
1.3. До напрямків діяльності комісії входять: позастадіонні види легкої атлетики – це біг по шосе, трейл, ультрамарафон, крос, гірський біг, добовий біг, біг по сходам.
1.4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією Світової легкої атлетики, Правилами та регламентами Світової легкої атлетики, ЄА, Статутом МОК, Статутом НОК, Статутом ФЛАУ, законами України у сфері фізичної культури та спорту, Кодексом етики ФЛАУ, даними положеннями та іншими нормативно-правовими актами.
2. Завдання комісії.
2.1. Сприяти розвитку позастадіонних видів легкої атлетики на території України;
2.2. Визначати порядок проведення заходів з позастадіонних видів легкої атлетики;
2.3. Розробляти положення та інструкції щодо організації заходів з позастадіонних видів легкої атлетики та подає на затвердження Радою ФЛАУ;
2.4. Організовувати, координувати та проводити заходи, такі як семінари, тренінги та інше, які спрямовані на популяризацію позастадіонних видів легкої атлетики в цілому;
2.5. Сприяти підвищенню рівня кваліфікації членів Комісії;
2.6. Надавати організаційну підтримку при проведенні спортивних заходів з позастадіонних видів легкої атлетики;
2.7. Надавати пропозиції та погоджувати графік проведення спортивних змагань та заходів з позастадіонних видів легкої атлетики;
2.8. Впроваджувати «Стандарти якості та безпеки для пробігів по шосе» на території Україні, вносити пропозиції щодо покращення соціального захисту та забезпечення спортивної діяльності організаторів та бігунів;
2.9. Представляти інтереси організаторів та бігової спільноти з позастадіонних видів легкої атлетики в керівних органах ФЛАУ;
2.10. Контролювати статистичну звітність за підсумками національних та міжнародних змагань з позастадіонних видів, формувати рейтинги та фіксувати рекорди;
2.11. Надавати інформацію для розміщення на сайті ФЛАУ;
2.12. Готувати та подавати матеріали на затвердження національних, європейських та світових рекордів;
2.13. Надавати пропозиції Головній тренерській Раді ФЛАУ щодо формування кількісного та персонального складу збірних команд України з позастадіонних видів легкої атлетики на офіційні міжнародні змагання та персонального складу офіційних осіб;
2.14. Надавати пропозиції Виконкому ФЛАУ щодо заохочення організаторів, спортсменів, тренерів, які досягли значних успіхів в розвитку, проведенні та пропаганді позастадіонних видів легкої атлетики.
2.15. Співпрацювати з іншими Комітетами та Комісіями ФЛАУ та організаціями з позастадіонних видів легкої атлетики в частині виконання покладених на Комісію зобов’язань.
3. Склад Комісії та порядок роботи
3.1. Склад комісії.
3.1.1. Кандидатури для обрання до складу членів Комісії висуваються активом комісії та обговорюються на засіданні робочої групи Комісії для формування попереднього персонального складу комісії. Попередньо сформований персональний склад Комісії надається на розгляд активу Комісії для ознайомлення, обговорення та голосування. Голосування відбувається шляхом опитування активу Комісії, рішення ухвалюється відносною більшістю голосів. Кожен кандидат на посаду члена Комісії повинен надати персональну згоду. Остаточний персональний склад Комісії виноситься Головою робочої групи Комісії на засідання Ради та затверджується Радою ФЛАУ терміном на 5 років.
3.1.2. Кількісний склад Комісії налічує від 10 до 20 осіб та включає: Голову комісії, секретаря комісії та членів комісії за напрямками позастадіонних видів легкої атлетики, представників комітету атлетів.
3.1.3. Голова Комісії обирається Радою ФЛАУ зі свого складу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, за ухваленим рішенням комісії .
3.1.4. Заступник голови (виконує обов’язки Голови комісії у разі його відсутності) комісії та Секретар обирається за поданням Голови Комісії з-поміж членів Комісії шляхом.
3.1.5. Секретар комісії веде протоколи засідань Комісії, готує матеріали для засідань, виконує інші доручення Голови Комісії в рамках наданих повноважень.
3.1.6. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії за власним бажанням або за поданням Голови Комісії до Ради ФЛАУ для ухвалення відповідного рішення.
3.1.7. За 3 місяці до закінчення 5-річного терміну діяльності Комісії у затвердженому персональному складі Голова Комісії надає звіт про виконану діяльність Комісії на засіданні Ради ФЛАУ та оголошує про вибори до складу Комісії. Порядок проведення виборів до складу Комісії здійснюється відповідно до п. 3.1.1. цього Положення.
3.1.8. Якщо у складі Комісії з’являється вакантне місце на посту обраного члена Комісії, то представник на це місце обирається достроково на засіданні Комісії з заявлених кандидатур активом Комісії шляхом відкритого голосування відносною більшістю голосів. Будь-які зміни у складі Комісії затверджуються Радою ФЛАУ.
3.2. Засідання: Комісія змагань проводить свою роботу на засіданнях та в перервах між засіданнями, якщо це необхідно для виконання обов’язків Комісії.
3.2.1. Засідання можуть проводитися як за безпосередньої участі членів комісії так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням комп’ютерних програм онлайн конференцій.
3.2.2. Голова Комісії визначає графік та порядок денний засідань.
3.2.3. Порядок денний разом з відповідними документами має бути розісланий електронною поштою усім членам Комісії принаймні за тиждень до проведення засідання.
3.2.4. Голова Комісії головує на усіх засіданнях окрім випадків його відсутності. У таких випадках Голова може призначити іншого члена Комісії для проведення засідання.
3.2.5. Кворум: Кворум для проведення засідань та прийняття рішень Комісії становить більшість від загальної кількості членів Комісії, враховуючи Голову.
3.2.6. Рішення Комісії, як правило, має прийматись консенсусом. Якщо консенсусу не досягнуто і потрібне голосування, то кожен з членів Комісії має один голос. Для прийняття рішення необхідна більшість голосів присутніх членів Комісії змагань. У випадку рівності голосів, Голова має як дорадчий, такі вирішальний голос.
3.2.7. Під час проведення засідання Комісії ведеться відповідний протокол. Секретар засідання уповноважений на ведення такого протоколу. Протоколи мають бути розіслані членам Комісії протягом одного місяця з дати проведення засідання. Будь-які зміни до протоколу мають узгоджуватися наступним засіданням.
3.3. Голова Комісії звітує про роботу та діяльність Комісії у період, коли вимагатиме Рада чи Президент.
3.3.1. Зміст згаданого вище звіту повинен бути попередньо затверджений членами Комісії змагань.
3.4. Члени Комісії за напрямками позастадіонних видів легкої атлетики
До складу Членів Комісії входять:
– керівники клубів любителів бігу – 2 особи;
– організатори змагань по шосе до 42 м 195м включно – 3 особи;
– організатори ультрамарафонів – 1 особа;
– організатори змагань з гірського бігу – 1 особа;
– організатори змагань з трейлу – 1 особа;
– організатори змагань з кросу – 1 особа;
– організатори змагань з добового бігу – 1 особа;
– представники комітету атлетів;
– секретар.
3.5. Актив Комісії
До складу активу Комісії входять члени ФЛАУ:
3.5.1. Керівники клубів з кількістю членів понад 30 осіб.
3.5.2. Організатори змагань зі статусом національного чемпіонату, кубка.
3.5.3. Організатори змагань з числом учасників більше 1000 осіб.
3.5.4. Організатори 3-х і більше стартів з числом учасників понад 100 осіб.
3.5.5. Судді національної категорії, які обслуговують змагання з позастадіонних видів.
3.5.6. Статистик – штатний працівник Секретаріату ФЛАУ.
3.5.7. Сертифікатор стандартів якості та безпеки пробігів по шосе – особа, яка пройшла відповідне навчання та підготовку і має на це повноваження.
3.5.8. Вимірювач трас – особа, яка пройшла відповідне навчання та підготовку і має на це повноваження.
4. Права та обов’язки Комісії
4.1. Захищати інтереси легкої атлетики на території України: виконуючи будь-якої роботу пов’язану з Комісією, кожен член Комісії повинен діяти на благо та в інтересах легкої атлетики України.
4.1.1. запрошувати на свої засідання осіб, які відповідають за окремі види;
4.1.2. узгоджувати проведення семінарів з підвищення кваліфікації суддів з легкої атлетики та лекторів, які їх проводять;
4.1.3. узгоджувати кандидатури слухачів на міжнародні курси та семінари, о проводяться під егідою Світової атлетики та Європейської атлетики по напрямкам, що стосуються суддівства змагань;