Статут ФЛАУ 2003

512

Статут ФЛАУ 2003

Зареєстровано
Затверджено

Мiнiстерством юстицiї України
<i26ii> жовтня 1998
Установчою Конференцiєю
Свiдоцтво № i1085
Федерацiї легкої атлетики України

11 листопада 1991 року;

В новiй редакцiї Конференцiєю Федерацiї легкої атлетики України
23 листопада 1996 року;

В новiй редакцiї Конференцiєю
Погоджено Федерацiї легкої атлетики України
в новiй редакцiї
1 липня 2001 року
” 23 ” серпня 2001р.

В новiй редакцiї Конференцiєю Федерацiї легкої атлетики України

20 лютого 2003 року.

С Т А Т У Т
ФЕДЕРАЦIЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
УКРАЇНИ

I. Загальнi положення

1.1. Федерацiя легкої атлетики України (надалi ФЛАУ або Федерацiя) є
Всеукраїнською громадською органiзацiєю фiзкультурно – спортивної
спрямованостi, яка створена для сприяння розвитку легкоатлетичного
спорту.
1.2. Федерацiя створена i дiє на основi добровiльностi, самоврядування,
законностi та гласностi. Вона вiльна у виборi напрямкiв своєї
дiяльностi.
1.3. ФЛАУ визнає Статут та регламентнi документи Мiжнародної Асоцiацiї
Атлетичних Федерацiй (IААФ), Європейської Асоцiацiї легкої атлетики
(ЄАА) i тiсно спiвпрацює з ними.
1.4. Федерацiя у своїй дiяльностi керується Конституцiєю
України ,
законами, iншими нормативно-правовими актами України та своїм Статутом.
Дiяльнiсть Федерацiї розповсюджується на всю територiю України
1.5. Федерацiя визнає мету , принципи i завдання Олiмпiйського
руху,
взаємодiє з НОК України та Центральним органом виконавчої влади з
фiзичної культури та спорту України.
1.6. Федерацiя є юридичною особою, має круглу печатку, штампи, бланки
зi своїми найменуванням i символiкою, зразки яких затверджуються
Виконавчим комiтетом Федерацiї, символiка реєструється в установленому
порядку.
1.7. Федерацiя для виконання своїх статутних завдань може укладати
угоди, взаємодiяти з державними установами, пiдприємствами та
органiзацiями будь якої форми власностi, встановлювати i розвивати
дiловi контакти з спортивними асоцiацiями, федерацiями, спiлками,
об’єднаннями, тощо, бути позивачем i вiдповiдачем у судi, арбiтражному i
третейському судах.
1.8. Федерацiя може вступати в мiжнароднi громадськi
(неурядовi) органiзацiї, пiдтримувати в межах своєї компетенцiї прямi
мiжнароднi контакти i зв`язки, укладати вiдповiднi угоди.
1.9. Штаб-квартира Федерацiї легкої атлетики України знаходиться в
Києвi. Юридична адреса Федерацiї : 01023 Київ – 23 , вулиця Еспланадна №
42.

II. Мета, завдання , напрямки дiяльностi Федерацiї.

2.1. Основною метою дiяльностi федерацiї є сприяння
розвитку легкоатлетичного спорту в Українi та захисту iнтересiв членiв
ФЛАУ.
2.2. Основними завданнями Федерацiї є сприяння :
* Формуванню здорового способу життя , розвитку фiзичних i
морально – вольових якостей громадян засобами легкоатлетичного спорту ;
* Пiдвищенню спортивної та професiйної майстерностi атлетiв,
тренерiв, суддiв, iнших фахiвцiв ;
* Виконанню програм i планiв пiдготовки до виступу збiрних команд
i окремих спортсменiв у змаганнях в Українi та у мiжнародних змаганнях;
* Активнiй участi своїх представникiв в мiжнародних спортивних
об`єднаннях i органiзацiях;
2.3. Федерацiя в установленому порядку :
* Розробляє календар спортивних заходiв i положення про змагання,
подає їх на затвердження центральному органу виконавчої влади з фiзичної
культури та спорту України;
* Органiзує i проводить спортивнi змагання, навчально-тренувальнi
збори , спортивнi та культурно – спортивнi заходи для членiв Федерацiї
та запрошених iноземних команд, спортсменiв i фахiвцiв, приймає участь
у їх матерiально – технiчному та фiнансовому забезпеченнi цих заходiв;
* Взаємодiє з Представниками атлетiв у вiдповiдностi до Правил та
регламентiв iААФ ;
* Розробляє i вдосконалює принципи i основнi критерiї формування
збiрних команд України з легкої атлетики ;
* Здiйснює заходи щодо профiлактики попередження застосування i
розповсюдження допiнгу. У вiдповiдностi до чинного законодавства
проводить тестування на допiнг. Може надавати дозвiл вiдповiдним
мiжнародним органiзацiям проводити заходи допiнг – контролю серед своїх
атлетiв на територiї України та за її межами на змаганнях та у
позазмагальний перiод ;
* Реєструє рекорди та вищi досягнення спортсменiв України;
* Видає методичнi, довiдковi, iнформацiйнi та iншi матерiали з
питань розвитку легкої атлетики;
* Розглядає матерiали щодо присвоєння спортсменам, тренерам,
суддям, iншим фахiвцям спортивних, почесних звань та нагород;
* Бере участь у здiйсненнi заходiв з питань сертифiкацiї,
будiвництва та експлуатацiї спортивних споруд , розширенню виробництва
та розповсюдженню легкоатлетичного обладнання, приладiв, технiчних
засобiв;
* Разом iз центральним органом виконавчої влади з фiзичної
культури та спорту аналiзує i пiдводить пiдсумки розвитку
легкоатлетичного спорту, органiзує роботу з пiдвищення квалiфiкацiї
тренерiв, суддiв та iнших фахiвцiв легкої атлетики ;
* Органiзує виготовлення офiцiйної, пам`ятної, сувенiрної,
призової
атрибутики Федерацiї;
* Для виконання своїх статутних завдань може створювати робочi
органи – комiтети, комiсiї, тощо.
* Може здiйснювати господарську та комерцiйну дiяльнiсть шляхом
створення госпрозрахункових установ i органiзацiй, заснування
пiдприємств iз статусом юридичної особи;
* Може засновувати засоби масової iнформацiї;
* Може вносити пропозицiї до органiв виконавчої влади з питань
розвитку легкої атлетики в Українi;
* Розповсюджує iнформацiї i пропагує свої iдеї та цiлi;

III. Члени Федерацiї

3.1. Членами Федерацiї можуть бути :
* Громадяни України в якостi iндивiдуальних членiв ФЛАУ ;
* Спортивнi федерацiї легкої атлетики Автономної Республiки Крим,
областей, м м. Києва та Севастополя в якостi колективних членiв ФЛАУ ;
* Особи, якi зробили вагомий внесок у розвиток легкої атлетики в
Українi в якостi почесних членiв ФЛАУ .
3.2 . Рiшення про вступ до ФЛАУ приймається :
* Керiвним органом спортивної федерацiї легкої атлетики
Автономної Республiки Крим, областi, мм. Києва та Севастополя щодо
iндивiдуального члена Федерацiї ;
* Президiєю Федерацiї щодо колективного та почесного члена ФЛАУ.
3.3. Припинення повноважень iндивiдуального члена Федерацiї
здiйснюється:
* Керiвним органом спортивної федерацiї легкої атлетики Автономної
Республiки Крим, областi, мм. Києва та Севастополя у разi добровiльного
виходу iз Федерацiї ;
* Керiвним органом спортивної федерацiї легкої атлетики Автономної
Республiки Крим, областi, мм. Києва та Севастополя або Виконавчим
комiтетом Федерацiї у разi невиконання або порушення статутних та
регламентних вимог ФЛАУ, iААФ, ЄАА.
3.4. Припинення у ФЛАУ повноважень колективного та почесного члена ФЛАУ
здiйснюється Президiєю Федерацiї у разi:
* Надання до Президiї ФЛАУ рiшення про добровiльний вихiд з
Федерацiї;
* Невиконання або порушення статутних або регламентних вимог
ФЛАУ, iААФ, ЄАА.
3.5. iндивiдуальнi члени ФЛАУ мають право :
* Обирати та бути обраними до статутних органiв ФЛАУ ;
* Делегувати Федерацiї свої права;
* Виносити на розгляд Конференцiї, Президiї, Виконкому та iнших
статутних органiв ФЛАУ пропозицiї, клопотання, запити, пов`язанi з її
дiяльнiстю;
* Брати участь у заходах, якi проводить Федерацiя;
* Представляти Федерацiю в складi збiрної команди України на
мiжнародних змаганнях;
* Користуватися послугами ФЛАУ;
* Використовувати символiку Федерацiї ;
* Використовувати послуги Представникiв Атлетiв за умови надання
до ФЛАУ письмових контрактiв мiж атлетом i його Представником, мiж ФЛАУ
i Представником, у яких повиннi бути викладенi основнi норми Правил
iААФ, що стосуються взаємодiї мiж Федерацiєю та Представником
спортсмена. Якщо спортсмен використовує послуги не уповноваженого
Представника, то до нього застосовуються дисциплiнарнi заходи у
вiдповiдностi до Правил, регламентних документiв iААФ та Статуту ФЛАУ;
* Отримувати вiд статутних органiв ФЛАУ iнформацiю про її
дiяльнiсть;
* Припинити своє членство у ФЛАУ;
3.6. Колективнi члени ФЛАУ мають право :
* Обирати делегатiв на конференцiю ФЛАУ ;
* Делегувати до складу Президiї ФЛАУ одного представника вiд
осередку;
* Вносити пропозицiї щодо кандидатури на вибори Президента ФЛАУ;
* Брати участь у заходах, якi проводить Федерацiя ;
* Користуватися послугами ФЛАУ;
* Отримувати вiд статутних органiв ФЛАУ iнформацiю про її
дiяльнiсть ;
* Використовувати за погодженням з ФЛАУ символiку Федерацiї ;
* Припинити свої повноваження у Федерацiї.
3.7. У змаганнях та iнших спортивних заходах , якi проводить Федерацiя
мають право брати участь тiльки її члени. Допуск запрошених iноземних
команд, спортсменiв i фахiвцiв до цих спортивних заходiв здiйснюється за
умови вiдповiдного рiшення Виконавчого комiтету Федерацiї;
3.8. Члени Федерацiї зобов`язанi :
* Дотримуватися вимог Статутiв та Правил ФЛАУ, iААФ, ЄАА ;
* Виконувати рiшення Конференцiї, Президiї та Виконавчого
комiтету ФЛАУ ;
* Брати участь у заходах , якi проводить ФЛАУ;
* Вирiшувати спiрнi питання, якi можуть виникнути мiж членами
Федерацiї та керiвними органами ФЛАУ, в Арбiтражнiй комiсiї Федерацiї,
якщо цi питання вiдносяться до її компетенцiї. Рiшення Арбiтражної
комiсiї вважається остаточним i розповсюджується на всi сторони
конфлiкту.
* Дотримуватися вимог законодавства України щодо допiнгу в
спортi;
* Матерiально пiдтримувати дiяльнiсть ФЛАУ шляхом внесення
добровiльних пожертвувань;
* Зберiгати конфiденцiйну iнформацiю Федерацiї;
3.9. За порушення Статуту , нанесення моральних чи матерiальних збиткiв,
до членiв Федерацiї можуть бути застосованi такi дисциплiнарнi заходи:
Попередження;
Вiдсторонення вiд участi у змаганнях та iнших спортивних заходах;
Дисквалiфiкацiя;
Припинення членства у ФЛАУ;

IV. Статутнi органи Федерацiї легкої атлетики України.

4.1. Найвищим керiвним органом Федерацiї є Конференцiя .
4.2. Конференцiя скликається один раз у два роки. Дата i мiсце
проведення Конференцiї визначається Виконавчим комiтетом Федерацiї.
Виконавчий комiтет Федерацiї встановлює квоту представництва на
Конференцiю для членiв ФЛАУ, визначає дату проведення та формує проект
порядку денного Конференцiї. Пропозицiї до порядку денного Конференцiї
можуть надсилатися осередками ФЛАУ до Виконкому за два мiсяцi до її
проведення. Проект порядку денного Конференцiї надсилається делегатам за
мiсяць до її скликання.
Остаточний порядок денний затверджує Конференцiя ФЛАУ.
4.3. Звiтно – виборна Конференцiя скликається один раз на чотири роки.
Скликання позачергової Конференцiї проводиться за рiшенням Президiї або
Президента Федерацiї, або на вимогу одної третини членiв Федерацiї.
4.4.Конференцiя вважається повноважною при наявностi не менше двох
третин обраних делегатiв. Рiшення Конференцiї приймаються простою
бiльшiстю голосiв вiд присутнiх делегатiв Конференцiї.
Рiшення про внесення змiн до Статуту та про припинення дiяльностi
Федерацiї приймаються двома третинами голосiв вiд загальної чисельностi
обраних делегатiв Конференцiї. Прийняття рiшень з питань, якi не
включенi до порядку денного, не допускається .
4.5.Конференцiя ФЛАУ:
* Визначає основнi напрямки дiяльностi Федерацiї;
* Вносить змiни та доповнення до Статуту;
* Один раз на чотири роки обирає Президента, Ревiзiйну комiсiю,
за поданням Президента – Першого вiце-президента, Вiце-президентiв,
Генерального секретаря, членiв Виконкому, а також затверджує склад
Президiї .
* Заслуховує та затверджує звiти Президента, Президiї, Ревiзiйної
комiсiї, робочих органiв Федерацiї;
* Реалiзує право власностi на кошти та майно Федерацiї та
покладає окремi функцiї господарського управлiння майном на Виконком
Федерацiї;
4.6. Президiя Федерацiї є вищим керiвним органом в перiод мiж
Конференцiями Федерацiї. До складу Президiї входять: Президент, Перший
вiце-президент, Вiце-президенти, Генеральний секретар, члени Виконкому,
а також делегованi вiд осередкiв ФЛАУ iншi члени Президiї.
4.7. Президiя збирається на свої засiдання щонайменше один раз на рiк.
Засiданням Президiї керує Президент Федерацiї – Голова Президiї або, при
його вiдсутностi, перший Вiце-президент. Позачерговi засiдання Президiї
ФЛАУ скликаються за iнiцiативою Президента або на вимогу не менше
третини членiв Президiї.
Президiя має право приймати рiшення, якщо на її засiданнi
присутнi не менше половини її членiв. Рiшення приймаються простою
бiльшiстю голосiв.
4.8. До компетенцiї Президiї ФЛАУ належить:
* Органiзацiя виконання визначених Конференцiєю напрямкiв роботи
Федерацiї;
* Оперативне управлiння дiяльнiстю Федерацiї;
* Визначення структури управлiння;
* Прийом до ФЛАУ колективних членiв Федерацiї;
* Затвердження фiнансового звiту за минулий рiк та бюджету на
наступний рiк;
* Створення Арбiтражної комiсiї, затвердження Положення про неї
та її чисельного i персонального складу ;
* Прийняття рiшень про вступ до iнших громадських органiзацiй та
спiлок спортивного спрямування;
* Прийняття рiшення щодо проведення позачергової Конференцiї в
разi необхiдностi вирiшення невiдкладних питань, визначення мiсця, дати
та проекту порядку денного позачергової Конференцiї.
* Присвоєння звання Почесного члена Федерацiї.
Президiя має право розглядати будь – якi питання дiяльностi Федерацiї,
крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Конференцiї.
Протокол засiдання Президiї пiдписують Президент та Генеральний секретар
Федерацiї .
4.9. Президент Федерацiї :
* Обирається Конференцiєю iз складу обраних делегатiв прямим
голосуванням термiном на чотири роки i володiє вищими
виконавчо-розпорядчими повноваженнями.
Президент ФЛАУ керує роботою Президiї, Виконкому та головує на їх
засiданнях , має право вирiшального голосу при рiвностi голосiв.
* Органiзує дiяльнiсть Федерацiї у вiдповiдностi до чинного
законодавства України, цього Статуту, статутних та регламентних
документiв iААФ i ЄАА;
* Подає делегатам Конференцiї пропозицiї щодо обрання iз складу
делегатiв Першого вiце-президента, Вiце-президентiв, Генерального
секретаря та членiв Виконавчого комiтету ;
* Затверджує функцiональнi обов’язки Першого вiце-президента,
Вiце-президентiв та штатних працiвникiв Федерацiї;
* Пiдписує всю офiцiйну документацiю;
* Стежить за вiдповiднiстю дiяльностi ФЛАУ до цього Статуту;
* Керує здiйсненням програм ФЛАУ;
* Здiйснює прийом на роботу штатних працiвникiв Федерацiї за
контрактом;
* Несе вiдповiдальнiсть ( разом з Генеральним секретарем ФЛАУ)
за
фiнансову дiяльнiсть, розподiл i використання матерiальних i
фiнансових фондiв на пiдставi рiшень Конференцiї, Президiї, Виконкому
ФЛАУ;
* Дiє без доручення вiд iменi Федерацiї, представляє i захищає її
iнтереси у вiдносинах з усiма установами, органiзацiями i громадянами, в
тому числi закордонними;
* Укладає угоди, видає доручення вiд iменi Федерацiї на виконання
будь – яких дiй у межах своїх повноважень, вiдкриває в установах банкiв
рахунки;
* У разi необхiдностi скликає позачергову Конференцiю ФЛАУ.
4.12. Перший Вiце-президент виконує функцiї Президента в разi його
вiдсутностi.
4.13. Генеральний секретар Федерацiї вiдповiдає за роботу штатного
апарату ФЛАУ i виконує наступнi функцiї:
* Складає проекти щорiчних кошторисiв , звiтiв Виконкому ФЛАУ;
* Репрезентує ФЛАУ в рiзних iнстанцiях;
* Веде листування з органiзацiями та установами;
* Готує матерiали для проведення Конференцiй та засiдань
Президiї, Виконавчого комiтету Федерацiї ;
* Готує i пiдписує разом з Президентом протоколи та рiшення
Виконавчого комiтету, Президiї та Конференцiї ФЛАУ;
* Виконує обов`язки секретаря засiдань Президiї, Виконавчого
комiтету та Конференцiй ФЛАУ;
* Контролює виконання Статуту та регламентних документiв iААФ.
ЄАА, ФЛАУ ;
4.14. Для здiйснення постiйного керiвництва дiяльнiстю Федерацiї
Конференцiя обирає Виконавчий комiтет, до складу якого входять
Президент, Перший вiце-президент, вiце-президенти, Генеральний секретар
та члени Виконкому, один з яких представляє жiночий комiтет. Чисельний
склад Виконавчого комiтету визначається Конференцiєю.
4.15. Виконавчий комiтет збирається за необхiднiстю.
4.16. Виконавчий комiтет:
* Проводить всю роботу по забезпеченню дiяльностi ФЛАУ у
вiдповiдностi до цього Статуту;
* Здiйснює виконання рiшень Конференцiї та Президiї;
* Затверджує кошторис на статутну дiяльнiсть ФЛАУ. Встановлює
чисельнiсть штатного апарату ФЛАУ i затверджує штатний розпис ;
* Здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Федерацiї;
* Затверджує Календарний план спортивно – масових заходiв i
Положень про змагання Федерацiї;
* Здiйснює контроль за органiзацiєю та проведенням змагань за
Календарним планом Федерацiї, а також мiжнародних змагань, що
проводяться на територiї України ;
* Затверджує склади делегацiй Федерацiї для участi у змаганнях за
Календарним планом Федерацiї;
* Затверджує керiвний склад суддiвських колегiй змагань за
Календарним планом Федерацiї ;
* Приймає рiшення про дисциплiнарнi заходи за порушення
вiдповiдних правил та регламентiв;
* Реєструє рекорди та вищi досягнення атлетiв України;
* Затверджує склади робочих органiв, тимчасових та постiйно
дiючих комiтетiв, комiсiй, тощо, та основнi напрямки їх роботи ;
* Приймає рiшення щодо проведення нарад, конференцiй, семiнарiв,
iнших заходiв;
* Затверджує зразки печатки, штампiв та символiки Федерацiї;
* Приймає рiшення щодо створення госпрозрахункових установ,
пiдприємств та органiзацiй ;
* Приймає рiшення щодо звання “Нацiональний суддя з
легкоатлетичного спорту”;
* Приймає рiшення щодо проведення чергової Конференцiї ФЛАУ.
4.17. Виконком здiйснює функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями
Конференцiї, Президiї, за винятком питань, якi вiдносяться до виключної
компетенцiї Конференцiї або Президiї.

У. Кошти та майно Федерацiї

5.1. Джерелами надходження фiнансових коштiв, в тому числi валютних,
є:
* Безповоротна фiнансова допомога у виглядi коштiв та майна ;
* Добровiльнi пожертвування вiд членiв ФЛАУ, пiдприємств,
органiзацiй, установ, громадських об`єднань, окремих громадян, юридичних
та фiзичних осiб;
* Надходження вiд дiяльностi госпрозрахункових установ,
органiзацiй
та пiдприємств, створених Федерацiєю;
* Iншi надходження, не забороненi чинним законодавством;
5.2. Федерацiя може мати у своїй власностi спортивнi споруди, будинки,
житловий фонд, обладнання, реманент, автотранспорт, грошовi кошти, цiннi
папери, iнше майно, необхiдне для виконання її статутної дiяльностi.
5.3. ФЛАУ i усi створеннi нею установи та органiзацiї ведуть
бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, реєструються в органах
державної податкової iнспекцiї та вносять до бюджету платежi, як то
передбачено чинним законодавством.
5.4. Кошти ФЛАУ знаходяться у її повному розпорядженнi та
використовуються на її статутну дiяльнiсть та утримання штатного
апарату. ФЛАУ самостiйно встановлює розмiр та форму використання коштiв,
надання допомоги суб`єктам легкоатлетичного спорту, тренерам,
спортсменам та iншим працiвникам.

VI. Припинення дiяльностi Федерацiї

6.1. Федерацiя припиняє свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї чи
лiквiдацiї.
6.2. Реорганiзацiя Федерацiї здiйснюється на пiдставi рiшення
Конференцiї. Лiквiдацiя Федерацiї здiйснюється на основi рiшення
Конференцiї чи рiшення суду.
6.3. Практичну роботу з лiквiдацiї Федерацiї веде лiквiдацiйна комiсiя,
яка створюється Конференцiєю, або судом, що прийняв рiшення про
припинення дiяльностi та лiквiдацiю Федерацiї.
6.4. З моменту прийняття рiшення про призначення лiквiдацiйної комiсiї
до неї переходять усi повноваження управлiння Федерацiєю. Порядок i
термiни проведення лiквiдацiї визначаються Конференцiєю.
6.5. Пiсля розрахункiв в установленому порядку з кредиторами та iншими
юридичними та фiзичними особами, з якими Федерацiя перебувала в
договiрних стосунках, майно та кошти можуть бути переданi iншiй
неприбутковiй органiзацiї вiдповiдного виду, а у випадках, передбачених
законодавчими актами, за рiшенням суду спрямовуються до доходу бюджету.

VII. Внесення змiн та доповнень до Статуту ФЛАУ.

7.1. Внесення змiн та доповнень до даного Статуту проводяться виключно
за рiшенням Конференцiї ФЛАУ.
7.2. Про будь-якi змiни в Статутi ФЛАУ керiвництво Федерацiї повiдомляє
Мiнiстерство юстицiї України у 5-денний термiн.

Попередня статтяContact
Наступна статтяКонкурс для журналiстiв