Передвиборча програма Валерiя Борзова

317

Шановнi колеги, друзi!
 
Висловлюю всiм вам щиру вдячнiсть за наполегливу працю у розвитку та пропагандi легкої атлетики в Українi, посиленнi її соцiальної ролi як складової частини нашої культури.
Ухвалена вами передвиборча програма 2000 року передбачала побудову стратегiчної нацiональної системи розвитку легкої атлетики i отримала певнi результати: визначнi перемоги наших атлетiв на Олiмпiйських iграх, свiтових та європейських турнiрах, зростання популярностi легкої атлетики в суспiльствi, збiльшення кiлькостi молодих спортсменiв, квалiфiкованих тренерiв та суддiв.
За звiтний перiод Федерацiя змiцнила свої позицiї у мiжнародному легкоатлетичному русi. Нас добре знають у свiтi, нам допомагають у вирiшеннi органiзацiйних питань, враховують нашi пропозицiї. Збiльшилось представництво ФЛАУ у мiжнародних спортивних органiзацiях.
В непростих умовах сьогодення наша праця дозволила не тiльки зберегти здобутки минулого, але й продовжити процес розвитку легкої атлетики в Українi. На часi не менш важливий та складний етап – вдосконалення органiзацiйної iнфраструктури та пошук стабiльної фiнансової бази дiяльностi ФЛАУ.
 Маю пiдкреслити, що успiшна робота федерацiї залежить вiд спiльних скоординованих дiй її керiвництва та регiональних осередкiв, у спiвпрацi з Нацiональним Олiмпiйським комiтетом та Державним комiтетом України з питань фiзичної культури i спорту та їх структурами на мiсцях. Ми цiнуємо визначальну пiдтримку держави. Спiльними зусиллями створенi передумови для реконструкцiї старих та побудови нових легкоатлетичних споруд в регiонах України.
 Ми вийшли на певний рiвень технiчного прогресу у використаннi новiтнiх технологiй забезпечення змагань, заходiв, роботи центрального офiсу та наших пiдроздiлiв у регiонах. Створено власну сторiнку Федерацiї в глобальнiй мережi iнтернет, умови для переходу обласних федерацiй на використання електронної пошти та створення своїх сторiнок, завершується робота по розробцi єдиної комп’ютерної мережi.
Необхiдно вiдмiтити активнi змiни у пiдходi до процесiв фiнансового забезпечення дiяльностi нашої органiзацiї. Нам вдалося залучити вiтчизняних та зарубiжних партнерiв, робота з якими видiлена у самостiйний напрямок дiяльностi з залученням професiоналiв, розроблена i впроваджується маркетингова програма федерацiї. На часi рiшуче технологiчне полiпшення навчально-тренувального процесу на всiх етапах пiдготовки атлетiв – вiд дитячих секцiй до збiрних команд України.
Не залишилися без належної уваги питання пропаганди легкої атлетики у суспiльствi. Ми тiсно спiвпрацюємо з засобами масової iнформацiї, поширюємо iдеї легкоатлетичного спорту серед молодi.
Реалiзацiя в роботi ФЛАУ та її керiвних органiв принципiв вiдкритостi, прозоростi сприяє зростанню авторитету у суспiльствi i змiцненню iмiджу української легкої атлетики в Європi i свiтi.
 
Друзi, ми з вами напружено працювали впродовж чотирьох рокiв. Вперше в Українi пiднято такi пiдвалини органiзацiйної та методичної роботи з легкої атлетики, опрацювання яких впритул наближає нас до свiтових стандартiв.
Вже зараз, динамiка вдосконалення функцiонування ФЛАУ з опорою на сучаснi ринковi вiдносини та свiтовi стандарти пiдтверджує правильнiсть вибраного нами шляху. Федерацiя перетворилася на успiшну структуру та є однiєю з лiдерiв серед громадських спортивних органiзацiй нашої країни.
Але ми не будемо зупинятися на досягнутому. Успiх нашої органiзацiї полягає у швидкому, безперервному та планомiрному розвитку. Ми завжди повиннi рухатися вперед до нових досягнень та перемог!
 
Пропоную вашiй увазi основнi положення програми розвитку легкої атлетики в Українi на перiод з 2004 по 2008 рр.
 
 
 
Президент Федерацiї легкої
атлетики України
 
 
Валерiй Борзов
 
 
 
ОРГАНiЗАЦiЙНА СТРУКТУРА i ДiЯЛЬНiСТЬ ФЛАУ
Зроблено
1.      Регулярно, у встановленi термiни проводилися звiтно-виборчi, календарнi конференцiї, засiдання Президiї, виконкому, виїзнi виконкоми, робочi наради.
2.      Здiйснювався системний зв’язок з iААФ, ЄАА, Московським регiональним центром IAAФ, iншими мiжнародними органiзацiями.
3.      Запроваджено чiтку систему регулярного iнформування регiональних осередкiв про важливi подiї iААФ, ЄАА та ФЛАУ.
4.      Продовжено на 8 рокiв статус <Нацiональної федерацiї>.
5.      Збiльшено представництво України в керiвних органах ЄАА та iААФ.
6.       Змiцнено штат ФЛАУ.
7.      Зроблено значний прорив у забезпеченнi оргтехнiкою та сучасними засобами зв’язку офiс, змагання та заходи, що їх проводить ФЛАУ.
8.      Облаштовано сучасний офiс в центрi мiста.
 

Плануємо

1.      Вдосконалювати роботу та структуру керiвних органiв ФЛАУ, комiтетiв, комiсiй.
2.      Розширювати сфери впливу ФЛАУ. Змiцнити її авторитет в державi.
3.      Змiцнити федерацiї на мiсцях у тому числi шляхом передачi оргтехнiки, юридичної пiдтримки, всебiчного iнформування про подiї про життя всесвiтньої легкоатлетичної спiльноти, семiнари за напрямками дiяльностi i т.i.
4.      Вдосконалювати систему збору членських внескiв.
5.      Стимулювати розвиток клубної системи. Пiдготувати пропозицiї для створення системи трансферiв.
6.      Надавати органiзацiйну i технiчну допомогу регiональним осередкам для змiцнення зв’язкiв з органами виконавчої влади на мiсцях.
7.      Знаходити i навчати нових фахiвцiв  для збiльшення представництва України в керiвних органах ЄАА та iААФ.
8.      Опрацювати наслiдки скасування системи паралельних залiкiв.
МАРКЕТИНГ
Зроблено
1.         Роботу зi спонсорами видiлено в окремий напрямок дiяльностi. Залучено професiоналiв.
2.         Розроблено та впроваджено в життя маркетингову програму.
3.         Укладено контракт з фiрмою .
4.         Укладено контракти зi спонсорами: , <Перспектива-К>, <А-лекс>, , Знайденi технiчнi спонсори (iнтернет-провайдер, юридична фiрма, аудиторська фiрма,).
5.         Ведеться цiлеспрямована робота по пошуку нових спонсорiв.
6.         Залучено туристичну фiрму для централiзованого оформлення закордонних виїздiв збiрної, окремих спортсменiв та офiцiйних осiб, бронювання та придбання авiаквиткiв, органiзацiї поїздок фахiвцiв та уболiвальникiв на ключовi змагання мiжнародного календаря.  
7.         Розширено роботу iз засобами масової iнформацiї органiзуються i проводяться регулярнi прес-конференцiї, органiзовано супровiд журналiстами закордонних виїздiв нацiональної збiрної, проводиться конкурс для спортивних журналiстiв.
8.         Запроваджен  анонсування ключових змагань, якi проводяться в Українi.

Плануємо

1.         Збiльшити кiлькiсть спонсорiв.
2.         Продовжити роботу по залученню донорiв.
3.         Проводити акцiї, якi направленi на зростання рiвня популярностi легкої атлетики серед населення України.
4.         Органiзовувати регулярнi телевiзiйнi трансляцiї змагань i подiй з життя федерацiї на нацiональних телевiзiйних каналах.
5.         Запровадити розробку та проведення рекламних кампанiй провiдних атлетiв, направлених на зростання їх особистої популярностi i через це, популярностi виду.
6.         Проводити постiйний пошук фiнансових ресурсiв для збiльшення кiлькостi i якостi мiжнародних змагань, якi проводяться в Українi.

СПОРТИВНi ЗАХОДИ

Зроблено

1.         Проводяться нацiональнi чемпiонати серед усiх вiкових категорiй.
2.         Удосконалено та систематизовано календар змагань, який у 2005 роцi включатиме бiльше 400 у всiх регiонах України
3.         Наявне максимальне географiчне представництво легкої атлетики
4.         Пiдготовленi висококласнi спортсмени в усiх вiкових категорiях.
5.         Забезпеченi вдалi виступи на Олiмпiадi, свiтових та європейських чемпiонатах i Кубках.
За пiдсумками минулого чотирирiччя:
2001 рiк –   чемпiонати свiту (Лiсабон, Едмонтон)             – 5 медалей
                    Всесвiтня Унiверсiада (Пекiн)                           – 6 медалей
2002 рiк –   чемпiонати Європи (Вiдень, Мюнхен)            – 9 медалей
                    чемпiонат свiту серед юнiорiв (Кiнгстон)        – 2 медалi
2003 рiк –   чемпiонат свiту (Бiрмiнгем, Париж)                 – 7 медалей
                    Чемпiонат Європи серед молодi                      – 8 медалей
2004 рiк –   чемпiонат свiту (Будапешт)                               – 4 медалi
                    Олiмпiйськi iгри (Афiни)                                    – 4 медалi        
6.         Створено <глибокий> резерв збiрної команди.
7.         Запроваджена система контролю за виступами українських спортсменiв за кордоном.
8.         Розроблено i впроваджено систему сертифiкацiї суддiв. Регулярно проводяться семiнари для суддiв у регiонах. Українськi суддi беруть учать в семiнарах iААФ та ЄАА.
9.         Пiдвищено рiвень органiзацiї та проведення змагань нацiонального рiвня.
10.     Впроваджена система допiнг-контролю на нацiональних змаганнях.
Плануємо
1.         Створити конкурентне середовище при отриманнi регiонами (мiстами) змагань нацiонального рiвня.
2.         Вдосконалити систему допiнг-контролю на змаганнях.
3.         Опрацювати заходи щодо заохочення суддiв та органiзаторiв змагань пiдвищувати квалiфiкацiю.
4.         Розробити i запровадити заходи для залучення на змагання глядачiв.
5.         Створити умови для впорядкування складу збiрних команд України, якi виступають на мiжнародних змаганнях.
6.         Проводити системну роботу щодо залучення волонтерiв до проведення заходiв ФЛАУ.
7.         Поповнити суддiвськi кадри молодими фахiвцями.
8.         Проводити роботу з закордонними спортивними менеджерами, що працюють з українськими атлетами. Стимулювати зростання професiйного рiвня вiтчизняних спортивних менеджерiв.

 
МАТЕРiАЛЬНО-ТЕХНiЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зроблено
1.      Надано технiчну допомогу в створеннi та реконструкцiї трьох сучасних дорiжок (Київ, Ялта, Вiнниця), двох манежiв (Суми, Запорiжжя).
2.      Забезпечено оргтехнiкою та сучасними засобами зв’язку змагання та заходи федерацiї, що дозволило пiдвищити рiвень їх проведення.
3.      Створено сторiнку в глобальнiй мережi iнтернет, на якiй публiкуються новини легкої атлетики, офiцiйнi документи, iсторiя розвитку, методична iнформацiя.
4.      Придбано новiтню систему фотофiнiшу, вимiрювачi швидкостi вiтру.
5.      Створено умови для переходу обласних федерацiй на використання електронної пошти та створення своїх сторiнок в глобальнiй мережi iнтернет.
 
Плануємо
1.         Розробити i довести рекомендацiї щодо реконструкцiї iснуючих та будiвництву нових стадiонiв iз сучасним покриттям i манежiв у регiонах України.
2.         Сприяти укомплектуванню стадiонiв достатньою кiлькiстю сертифiкованого обладнання та снарядiв для проведення змагань та тренувань на найвищому рiвнi.
3.         Придбати iндивiдуальний спортивний iнвентар для провiдних досвiдчених та молодих атлетiв.
4.         Придбати систему автоматизованої фiксацiї фальстарту.

ТРЕНЕРИ

Зроблено

1.         Збiльшено кiлькiсть висококласних тренерiв.
2.         Простимульовано пiдвищення провiдними тренерами своєї квалiфiкацiї регулярною участю провiдних тренерiв країни у семiнарах пiд егiдою iААФ.
3.         Проведено низку тренерських семiнарiв, що створило сприятливi умови для обмiну досвiдом мiж тренерами.
4.         Створено систему тренерських рад.
5.         Розширено систему навчально-тренувальних зборiв, особливо для юнацької i молодiжної категорiї.

Плануємо

1.         Створити цiлiсну систему пiдвищення квалiфiкацiї та сертифiкацiї тренерiв за системою iААF.
2.         Створити умови для обмiну тренерським досвiдом шляхом органiзацiї тренерських шкiл та бригад.
3.         Опрацювати можливiсть забезпечення тренерiв сучасною методичною лiтературою, науковою iнформацiєю та засобами оперативного контролю.
4.         Сприяти поповненню тренерських кадрiв за рахунок залучення спортсменiв високої квалiфiкацiї до тренерської роботи пiсля закiнчення спортивної кар’єри.
5.         Сприяти створенню умов для повернення з-за кордону тренерiв.
6.         Створити науково-методичну раду за участю старших тренерiв.

НАУКА ТА МЕТОДИКА

Зроблено

1.      Залучено до засiдань виконкому провiдних науковцiв країни.
2.      Органiзовано участь провiдних науковцiв у роботi мiжнародних семiнарiв наукової спрямованостi.
3.      Проведено у Києвi мiжнародний семiнар iААФ для ректорiв та завiдуючих кафедрами спортивних вузiв Європи.
4.      Продовжено роботу комплексної наукової групи на нацiональних змаганнях.
5.      Впроваджуються результати наукових дослiджень в тренувальний i змагальний перiод.

Плануємо

1.      Створити науково-методичну раду за участю старших тренерiв.
2.      Провести тренерськi конференцiї з залученням науковцiв.
3.      Сприяти розробцi новiтнiх методик пiдготовки спортсменiв високого рiвня.
4.      Стимулювати науковi дослiджень в сферi легкої атлетики.
5.      Пiдтримувати молодих вчених та тренерiв.
6.      Сприяти виданню науково-методичних матерiалiв легкоатлетичної спрямованостi.
 
 

Попередня статтяОфiцiйний сайт ФЛАУ був представлений ЗМi (оновлено)
Наступна статтяПочеснi члени ФЛАУ