Застосування комплексу вправ спрямованого впливу для корекцiї порушень мозкового кровообiгу у спортсменiв високої квалiфiкацiї

469

Актуальнiсть. iнтенсифiкацiя процесу пiдготовки спортсменiв характеризується ризиком вiдхилення вiд оптимальних режимiв стомлення та вiдновлення, внаслiдок чого часто трапляються випадки визначних вiдхилень i порушень функцiй органiзму.

Актуальнiсть. iнтенсифiкацiя процесу пiдготовки спортсменiв характеризується ризиком вiдхи­лення вiд оптимальних режимiв стомлення та вiдновлення, внас­лiдок чого часто трапляються ви­падки визначних вiдхилень i по­рушень функцiй органiзму. Час­тiше всього вони притаманнi функцiям опорно-рухового апа­рату та серцево-судинної систе­ми. Є випадки, коли змiни цих систем взаємообумовленi. Най­бiльш яскраво це видно у випад­ках порушення мозкового крово­обiгу, якi викликанi остеохондро­зом шийного та грудного вiддiлiв хребта, що є специфiчними для деяких видiв спорту. Больовi синдроми в цих вiддiлах хребта зустрiчаються навiть у практично здорових людей, за даними рiз­них дослiджень, у 7-35 % [2, 7]. Серед деяких груп спортсменiв кiлькiсть таких осiб досягає 40 % i бiльше [1]. Досить часто ця па­тологiя супроводжується пору­шеннями мозкового кровообiгу [7, 9].
Кiлькiсть випадкiв остеохон­дрозу хребта зростає iз пiдви­щенням спортивної квалiфiкацiї [2, 4]. Серед рiзних видiв спорту по цих показниках можна видi­лити представникiв легкої атле­тики, гiмнастики, лижного спор­ту, важкої атлетики. Спортивна спецiалiзацiя iстотно впливає на локалiзацiю вертебральної нев­рологiчної симптоматики [2, 5].
Для корекцiї та профiлактики подiбних порушень нами було розроблено експериментальний комплекс спецiальних вправ спрямованого впливу на м`язи шиї, який виконується у визначе­них режимах. Ставилася цiль – визначити їх вплив на змiни мозкового кровообiгу у спорт­сменiв високої квалiфiкацiї. Дане дослiдження є частиною ком­плексного вивчення дiї спе­цiально спрямованих впливiв на органiзм висококвалiфiкованих спортсменiв [3, 10].
Методика дослiдження. У дос­лiдженнi взяли участь 5 легко­атлеток, майстрiв спорту та майстрiв спорту мiжнародного класу, членiв збiрної команди України (жiнки 18-25 рокiв, спе­цiалiзацiя – стрибки у висоту). Програма обстеження включала вивчення впливу комплексу фi­зичних вправ на мозковий кровообiг за умов одноразового навантаження та 24-денного курсу. Для визначення ефектив­ностi комплексу вправ спрямо­ваного впливу нами використо­вувався метод реоенцефалогра-фiї [6, 8]. Дослiдження проводи­лися на апаратi РПГ 4-02. Ми працювали за методикою, яку запропонував Ронкiн М.А. [6]. Реографiчi дослiдження прово­дилися в iзольованiй кiмнатi за умов достатньої звукоiзоляцiї. Запис реограми проводили у стандартних вiдведеннях: фрон-томастоїдальному (характери­зує стан кровопостачання го­ловного мозку в басейнi внут­рiшньої сонної артерiї) та окципiтомастоїдальному, який харак­теризує стан гемодинамiки у вертебробазилярному басейнi [6, 8].
Для оцiнки стану прохiдностi вертебральньїх артерiй пiсля ек­спериментального комплексу вправ застосовували стандартнi функцiональнi проби зi змiною положення голови:
1.Поворот голови праворуч та лiворуч.
2.Нахил голови уперед та за­кидання.
У здорових людей закидання голови та повороти її в сторони не викликають iстотних змiн пiв-кульних реоенцефалограм (РЕГ). В нормi розмiр реографiчного iн­дексу (Рi) змiнюється менше нiж на 20 %.
Аналiз реографiчих кривих проводили у двох основних на­прямах:
1.Аналiз, який заснований на трактуваннi зовнiшньої форми реографiчної хвилi та ЇЇ окремих дiлянок (вiзуальний аналiз).
2.Аналiз iз використанням спецiальних цифрових розрахун­кiв: реографiчний iндекс (Рi), час висхiдної частини географiчної хвилi (а), час запiзнення реогра­фiчної хвилi (0-а).
Змiну венозного вiдтоку оцi­нювали з комплексу вiзуальних параметрiв (за 3-бальною шка­лою):
  при змiнах венозного вiдто­ку третього ступеня визначалася пресистолiчна хвиля  висотою бiльше 3 мм, яка спадає, части­ на кривої – розтягнута,  по­ложиста, без додаткових хвиль, що переходить у пре систолiчну хвилю;
  при змiнах другого ступеня – пресистолiчна хвиля менше З мм, реєструються одиничнi до­датковi хвилi на кривiй, що спа­дає;
  при змiнах венозного вiдто­ку першого ступеня частина кри­вої, що спадає, переходить в iзолiнiю, потiм реєструється пре­систолiчна хвиля.
За вiдсутностi порушень ве­нозного вiдтоку реєструється значна кiлькiсть додаткових ко­ливань на спаднiй частинi кривої та вiдсутня пресистолiчна хвиля. Крiм цього, розраховували дiастолiчний iндекс (Дi) – вiдношен­ня розмiру амплiтуди на рiвнi дикротичного зубця до макси­мальної амплiтуди реографiчної хвилi. Вiн вiдбиває переважно стан вiдтоку кровi з артерiй у ве­ни i тонус вен ^ = 0,5-0,75). При вiдсутностi дикроти на час­тинi хвилi, що спадає (яка вiдби­ває пiдвищення тонусу перифе­ричних судин i порушення веноз­ного вiдтоку), показник не виз­начається.
Комплекс спрямованих впли­вiв представляв собою спецiалi­зоване допомiжне тренувальне заняття, яке включало вправи та елементи масажу в такiй послi­довностi:
Загальнопiдготовчi вправи, що виконувалися у повiльному та середньому темпi (видих – пiд час виконання руху):
1. В.П. – стоячи,  круговi рухи руками уперед i назад, 10-12 разiв.
2. В.П. – те саме, руки до плечей,  круговi рухи плечами вперед i назад, 10-12 разiв.
3.В.П. – те саме, руки на по­яс, повороти тулуба в сторони, 5-8 разiв.
4.В.П. – те саме, руки в сто­рони, повороти тулуба в сторо­ни, 6-8 разiв.
5. В.П. – пiвнахил уперед, руки в сторони, повороти тулуба в сторони, 5-7 разiв.
6. В.П. – стоячи, руки на по­яс, коло головою праворуч, коло головою лiворуч, 3-5 разiв.
Потiм виконувалися вправи комплексу з рiзних вихiдних по­ложень.
Вправи у вихiдному поло­женнi сидячи:
1.Поворот голови вбiк – фiк­сувати кiнцеве положення протя­гом 1-2 с, 3 рази в кожен бiк.
2.Рух потилицею назад (на­хил назад), очi заплющенi, темп повiльний – 3 рази.
3. Нахил голови вбiк (плечi фiксованi) – 3 рази у кожен бiк, зусиллям м`язiв шиї покласти го­лову на плече.
4. Повернути голову лiворуч, притиснути пiдборiддя до лiвого плеча. Притискаючи пiдборiддя до грудей, плавно перевести го­лову в iнший бiк, зафiксувати кiнцеве положення, 1 раз.
5. Круговий рух головою у правий бiк, темп повiльний, з зу­силлям i з напругою м`язiв, який контролюється у кожному поло­женнi голови, 1 раз.
6.   Такi ж рухи в iнший бiк, 1 раз.
Вправи у вихiдному поло­женнi лежачи на спинi:
1.Руки притиснутi до грудей, ноги зiгнутi в колiнах. Рух вико­нується   головою,   пiдборiддя притиснуте до  грудей,  потiм опустити голову на пiдлогу, збе­рiгаючи напругу в м`язах шиї, черевний прес бере участь у русi незначно, темп повiльний, 6-10 разiв.
2.В.П. – те ж, голову повер­нути вбiк, рух угору бiчною час­тиною  голови  (вухом угору), 6-10 разiв, потiм в iнший бiк, 6-10 разiв, темп, як у поперед­нiй вправi.
3.В.П. – руки вздовж тулуба, голова у висячому положеннi, пiдборiддя притиснуте до плеча. Перевести голову до iншого пле­ча поворотом, одночасно при­тискаючи пiдборiддя до грудей, 6-10 разiв.
Вправи у вихiдному поло­женнi лежачи на животi:
вправи виконуються у тiй же послiдовностi i дозуваннi, як i у В.П. лежачи на спинi, але руки пiд плечi, зiгнутi, прогнутися.
Вправи у вихiдному поло­женнi сидячи:
1. Пiдняти пiдборiддя макси­мально вгору, зуби стиснутi, го­лова вiдведена назад. Розслаби­ти м`язи шиї, вiдкрити рот. Зу­силлям м`язiв закрити рот, пiд­силити рух жувальними м`язами. Повторити 10-12 разiв.
2.   Пiдняти пiдборiддя, руки долонями   притримують   його (великi пальцi пiд нижньою ще­лепою). Долаючи опiр рук, опус­тити пiдборiддя на груди. Повто­рити 4-6 разiв.
3.   Притримуючи пiдборiддя, як у попереднiй вправi, зусиллям м`язiв вiдкрити рот, забравши руки, закрити. Повторити 4-6 разiв.
Вправи у вихiдному поло­женнi лежачи на боцi:
1.Лежачи на правому боцi з правою витягнутою вгору рукою, голова лежить правою щокою на пiдлозi, лiва рука перед грудьми, пiдняти голову вгору в напрямку вухом до плеча, повторити 8-10 разiв.
2.  Змiнити положення на про­тилежне, виконати рух в iнший бiк 8-10 разiв.
3.  Пiдняти голову, повернути вгору-вбiк, притиснути пiдборiддя до плеча. Повторити 6-8 разiв.
4.  Змiнити положення на про­тилежне, повторити рух пiдбо­рiддям 6-8 разiв.
Вправи з партнером:
1.В.П. – лежачи на спинi, пiдняти голову, нахилити голову до лiвого плеча, партнер правою рукою чинить опiр пацiєнту, пра­вою долонею притримуючи пра­ву скроневу дiлянку, лiвою рукою пiдтримуючи за шию. Пацiєнт зу­силлям (достатнiм для подолан­ня) долає опiр партнера, здiй­снює рух головою до правого плеча. Видих виконується пiд час руху,  при напрузi.  Повторити 2-4 рази.
2.   В.П. – те саме, виконати рух у протилежний бiк. Партнер змiнює положення рук на проти­лежне.
3.   В.П. – лежачи на спинi, права рука партнера долонею на чолi пацiєнта, лiва пiдтримує по­тилично-шийну дiлянку. Пацiєнт пiднiмає голову i притискає пiд­борiддя до грудей, долаючи не­значний опiр партнера. Повтори­ти 2-4 рази.
4.  В.П. – лежачи на спинi, по­вернути голову праворуч, пiдняти пiдборiддя, лiва рука партнера пiдтримує лiву щоку, права рука на правiй скроневiй дiлянцi. Пiд­няти голову вгору, долаючи опiр партнера (можливий для подо­лання). Повторити 2-4 рази.
5.  В.П. – як попереднє, але в протилежний бiк. Партнер змi­нює положення рук. Виконати вправу 2-4 рази.
6.  В.П. – лежачи на спинi, партнер позаду двома руками пiднiмає голову вгору, до дотику пiдборiддям грудей. Рух потили­цею назад, долаючи опiр парт­нера. Повторити 2-3 рази.
Масаж голови: погладжу­вання долонями обох рук у на­прямку вiд чола до потилицi. Виконується одночасно: прямо­лiнiйне, зигзагоподiбне, спiра­леподiбне. Потiм подушечками пальцiв обох рук виконуються поперемiнне тi ж прийоми. Виконати 3-4 рази кожний прийом.
Масаж вуха: розтирання мочки вуха двома пальцями у напрямку вгору зовнiшнiм краєм, донизу внутрiшнiм (за П. Ножьє, 1976), виконати 4 рази, потiм легке стискання “щипцi” у тому ж напрямку – 2 рази.
Результати дослiджень. Вихiдна реоенцефалограма у об­стежених спортсменiв характе­ризувалася такими параметра­ми: розмiр Рi, а, 0-а фактично не вiдрiзнялися вiд норми. Так, розмiр Рi у фронтомастоiдальному вiдведеннi праворуч становив 1,4 + 0,1, лiворуч – 1,3 + 0,1. В окципитомастоїдальному вiдве­деннi праворуч – 1,2 + 0,1, лiво­руч – 1,3 + 0,1. Разом з цим вiд­мiчено порушення венозного вiдтоку: третiй ступiнь – у однiєї спортсменки, другий ступiнь – у двох i перший ступiнь – у однiєї. У однiєї спортсменки порушення венозного вiдтоку вiдсутнє. По­казник- дiастолiчний iндекс (Дi) не визначався у трьох спортсме­нок, тому що був вiдсутнiй дикротичний зубець на частинi реоенцефалограми, що спадає. Пiд час проведення функцiональних проб зареєстровано iстотнi змi­ни реоенцефалограми,особливо пiд час закидання голови у чо­тирьох спортсменок, що може опосередковано вказувати на наявнiсть остеохондрозу ший­ного вiддiлу хребта i вертебробазилярної недостатностi (таб­лиця).
Пiсля проведення комплексу фiзичних вправ вiдмiчалося дос­товiрне полiпшення венозного вiдтоку:
1.При початковому порушен­нi венозного вiдтоку 3-го ступеня зареєстровано 1-й ступiнь у од­нiєї спортсменки.
2.При початковому порушен­нi венозного вiдтоку 2-го ступе­ня зареєстровано 1-й ступiнь у двох спортсменок.
3.При початковому порушен­нi венозного вiдтоку 1 -го ступеня ознак порушень венозного вiдто­ку не зареєстровано.
Розмiри Рi, а, 0-а iстотно не змiнилися. Змiни реоенцефалограми пiд час проведення фун­кцiональних проб були подiбнi до початкових.
Реоенцефалограма   спорт­сменки М.  характеризується дистонiчним типом кривої. Пульсове кровонаповнення у ба­сейнi правої i лiвої внутрiшньої сонної артерiї достатнє. Мiжпiв-кульної асиметрiї немає. Збiль- шено периферичний судинний опiр. Венозний вiдтiк ускладнено (3-й ступiнь).
Пiсля одноразового застосу­вання запропонованого ком­плексу спрямованого впливу спецiальними вправами вiдмiча­лося полiпшення показникiв ве­нозного вiдтоку. У фронтомастоїдальному вiдведеннi праворуч реєструється перший ступiнь порушення венозного вiдтоку, а лiворуч порушень ве­нозного вiдтоку немає.
Пiсля 24-денного курсу зас­тосування запропонованого комплексу фiзичних вправ рео-енцефалограма спортсменки М. нормалiзувалася. Поряд iз полiпшенням венозного вiдто­ку вiдзначається зниження пери­феричного судинного опору – реєструється дикротичний зу­бець, Дi вiдповiдає нормi. Мож­ливо припустити, що такi змiни викликанi, насамперед, змiцнен­ням м`язово-зв`язкового апа­рату шиї, корекцiєю положення шийного вiддiлу хребта, а також лiквiдацiєю неврологiчної сим­птоматики. Зрушення були бiльш значними, нiж пiд час про­ведення одноразового наванта­ження. Венозний вiдтiк у фрон-томастоїдальному вiдведеннi нормалiзувався у всiх спортсме­нок, разом з цим на реоенцефалограмах зареєстровано дикро­тичний зубець, дрiбнi додатковi хвилi. Розмiр Дi вiдповiдає нор­мi. У окципитомастоїдальному вiдведеннi у однiєї спортсменки порушення венозного вiдтоку третього ступеня перейшли у перший ступiнь. Змiни реоенце-фалограм пiсля проведення функцiональних проб були менш вираженими i наблизилися до норми (таблиця). Так, пiд час за­кидання голови до початку дос­лiджень Рi, в середньому, змен­шився на 42 %, а пiсля курсу – на 23 %.
Отриманi данi вказують, що одноразове застосування за­пропонованого комплексу фi­зичних вправ спецiальної спрямованостi сприяє полiпшенню венозного вiдтоку, нормалiзацiї вегетативної регуляцiї судинно­го тонусу.
Проведення iнтенсивного циклу спецiальних допомiжних тренувальних занять даної спрямованостi протягом 24 днiв (24 сеанси) призводить до нормалiзацiї мозкового крово­обiгу.
Висновки.
1. У деяких висо­коквалiфiкованих спортсменок (спецiалiзацiя – стрибки у висо­ту), за даними реоенцефалогра-фiї, має мiсце порушення ве­нозного вiдтоку, неврологiчна симптоматика типова для ос­теохондрозу шийного вiддiлу хребта.
2.     Одноразове застосування запропонованого комплексу фi­зичних вправ спецiальної спря­мованостi сприяє полiпшенню венозного вiдтоку, нормалiзацiї судинного тонусу.
3.       Використання розроблених нами вправ у виглядi 24-денного циклу спецiально спрямованих занять забезпечує нормалiзацiю мозкового кровообiгу та лiквiда­цiю неврологiчної симптоматики у бiльшої кiлькостi спортсменок. Поданий комплекс спецiально спрямованих  фiзичних  вправ можна рекомендувати для ко­рекцiї порушень венозного вiд­току та профiлактики розвитку остеохондрозу шийного вiддiлу хребта у спортсменiв.
Практичнi рекомендацiї. За­пропонований комплекс фiзич­них вправ спрямованого впливу можна рекомендувати до засто­сування як окреме тренувальне заняття з метою усунення больо­вих синдромiв у шийному вiддiлi хребта.
Тренувальнi заняття, якi мiс­тять запропонованi вправи, ре­комендується виконувати у про­цесi пiдготовчого перiоду, а та­кож з метою змiцнення м`язово-зв`язкового апарату шийного вiддiлу хребта.
 
Динамiка змiн показникiв реоенцефалограми в окципитомастоїдальному вiдведеннi у спортсменок пiд час проведення функцiональних проб (М+т)
 

 

Показ­ник
            Вихiд
Нахил голови вперед
        Закидання
Поворот голови праворуч
Поворот голови лiворуч
    П            
         Л
       П
        Л
      П
Л
П
          Л
      П
Л
Рi   1    1,2+0,1
 1,3+0,1     1,1 +0,1
1,3*0,1     0,9+0,1*
1,0*0,1*
1,1*0,1
1,0+0,1*      1,0*0,1
1,2+0,1
       2   1,3+0,1
1,3+0,1     1,2+0,1
1,2*0,1     1,0*0, 1*
1,0*0,1*
1,4*0,1
1,2*0,1       1,2*0,1
1,3+0,1
       3   1,3+0,1
1,2+0,1     1,3+0,1
1,1*0,1      1,1+0,1
1,1*0,1
1,2*0,1
1,0*0,1       1,3*0,1
1,0*0,1
а     1   0,18+0,01
0,14+0,01 0,18*0,01
0,18*0,01 0,22*0,01
0,18+0,01
0,22*0,01*
0,20*0,01*   0,20*0,01
0,16*0,01
       2   0,2+0,01
0,17*0,01 0,22+0,01
0,20+0,01 0,22+0,01
0,20+0,01
0,24*0,02*
0,21*0,01    0,20*0,01
0,19*0,01
       3 0,21+0,01
0,19*0,01 0,20+0,01
020+0,01 0,22+0,22
0,20*0,01
0,23*0,01
0,22+0,01    0,20+0,01
0,21*0,01
Умовнi позначки: Рi – реографiчний iндекс; а – час сходження частини реографiчноТ хвилi; 1 – до впливу; 2 – пiсля виконання комплексу вправ; 3 – пiсля 24-денного курсу впливiв; * – величина показника змiнюється бiльше нiж на 20 % вiдносно впливу; П – вiдведення праворуч; Л – вiдведення лiворуч
 
Валерiй Виноградов
“Теорiя i методика фiзичного виховання i спорту”
№1/2000
 
 

 
 

Попередня статтяАдреси електронної пошти регiональних осередкiв
Наступна статтяНормативи допуску