Положення Кубку України з метань

267

МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
               
Положення
про Кубок України 2005 року з легкоатлетичних метань
 

1. Цiлi та завдання

Змагання з легкоатлетичних  метань проводяться з метою та завданнями :
·      подальшого розвитку легкоатлетичних метань в державi й залучення молодi до регулярних занять легкоатлетичним спортом ;
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи та проведення пiдсумкiв дiяльностi спортивних осередкiв з пiдготовки спортивного резерву;
·     виявлення  та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрних команд України (нацiональної, юнiорської, юнацької).
 
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться  07 – 08  травня, 2005 року  на базi Державного олiмпiйського навчального центру у м. Києвi ( Конче Заспа ).
 
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
 
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України м.м. Києва, Севастополя, а також за запрошенням зарубiжнi спортсмени.
Змагання особисто – команднi.     
Чисельний склад команди необмежений, у тому числi не менше 50% юнацької  та юнiорської категорiї вiд загальної чисельностi команди.
Стартовi номери учасникiв (два номери) повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам.
5.  Програма змагань
Чоловiки ,Юнiори, Юнаки – штовхання ядра, метання диска, молота, списа,;
Жiнки, Юнiорки, Дiвчата – штовхання ядра метання диска, молота, списа.
 На кожну дисциплiну можна заявляти необмежене число учасникiв.
 Кожний учасник може брати участь у однiй дисциплiнi програми.
Вага легкоатлетичних снарядiв
 снаряд
      Жiнки
  усi категорiї
Чоловiки
   юнаки
  Чоловiки
      юнiори
  Чоловiки
Юнаки
молодшi
Ядро
   4.000 кг
5.000 кг
  6.000 кг
 7.260 кг
5.000 кг
Диск
   1.000 кг
1.500 кг
   1.750 кг
 2.000 кг
1.000 кг
Молот
   4.000 кг
5.000 кг
   6.000 кг
 7.260 кг
5.000 кг
Спис
      600 г
   700 г
      800 г
    800 г
  600 г
 
6.  Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ.            
Командна першiсть у кожнiй вiковiй категорiї та загальнокомандна першiсть визначається найбiльшою сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. 
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
 
7.     Нагородження
Команди, якi посiли 1-е, 2-е, 3-є мiсця у загальнокоманднiй першостi  нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами
вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 
8. Фiнансовi умови допуску (прийому) учасникiв i органiзацiй
            Витрати несуть :  а)  з органiзацiйних питань (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
б) з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання  (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування в днi змагань ) – спортивнi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
 
 
9. Термiн та умови подання заявок
Спортивнi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi до 30 квiтня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :        flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 19 Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв.
            В день, що передує першому дню змагань приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки не приймаються, команди (окремi учасники) до змагань не допускаються.   

Форма поiменної заявки

Логотип (назва) спортивного клубу (органiзацiї)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
Мс
молот
58.21
61.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
кмс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
 
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
 
Примiтка :  Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях
                                                                                             
                                                                                                          Технiчний комiтет ФЛАУ.