Проект положення Чемпiонату України

193

                          МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
ПРОЕКТ (03.03.2005 р.)            
                                                                   Положення
про чемпiонат України з легкої атлетики 2005 року
 

1. Цiлi та завдання

                                  Чемпiонат України  з легкої атлетики проводиться з метою та завданнями :
·     подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в державi й залучення населення,
    в першу чергу молодi, до регулярних занять легкою атлетикою;
§        розвитку клубної системи у легкоатлетичному спортi країни – вiдбiр клубу для участi у чемпiонатi Європи серед спортивних клубiв;
§        вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної  команди України для участi у чемпiонатi свiту;
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв  та пiдведення
     пiдсумкiв їх дiяльностi зi спорту вищих досягнень i пiдготовки спортивного резерву;
2.  Термiн i мiсце проведення чемпiонату.
Чемпiонат проводиться в два тури.
1-й тур – зональнi (вiдбiрковi) змагання 08 – 09.06 м. м. Харкiв, Вiнниця (приїзд -07.06)
                                              12 – 13.06 – м. Миколаїв, м. Київ  (приїзд – 11. 06).
 2-й тур – фiнальнi змагання 02 – 03. 07 м. Київ (день приїзду – 01. 07. 2005 р.)
Розподiлення команд по зонах за пiдсумками чемпiонату України  2004 року:
Вiнниця
                 08-09. 06
Миколаїв
                12-13. 06
Київ
                 12-13. 06
Харкiв
                   08-09. 06
1
м. Київ
2
Донецька
3
Київська
4
Харкiвська
8
Вiнницька
7
Черкаська
6
Запорiзька
5
Днiпропетровська
9
Рiвненська
10
Миколаївська
11
АР Крим
12
Кiровоградська
16
Львiвська
15
Одеська
14
Луганська
13
Чернiгiвська
17
iв. Франкiвська
18
Сумська
19
Хмельницька
20
Полтавська
23
Чернiвецька
24
Херсонська
22
Волинська
21
Житомирська
25
Тернопiльська
26
м. Севастополь
27
Закарпатська
 
 
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням чемпiонату; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевi органи виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцевi федерацiї Вiнницької, Миколаївської, Харкiвської областей , м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням чемпiонату, забезпечують поточнi потреби учасникiв
та офiцiйних осiб змагань.
 
 
4 .  Програма
Жiнки
Чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
  Бiг
С   Стрибки
Метання
100; 200; 400
Висота
Ядро
100; 200; 400
Висота
Ядро
800; 1500
Жердина
Диск
800; 1500
Жердина
Диск
5000 ; 10 000
Довжина
Молот
5000 ; 10 000
Довжина
Молот
100 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
110 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
 3000 м з перешкодами
 
 
3000 м з перешкодами
 
 
4х100 м 4х400  м
 
 
4х100 м 4х400  м
 
 
5.  Учасники змагань
            У змаганнях беруть участь команди спортивних клубiв України, членами  яких є
громадяни України – члени  Федерацiї легкої атлетики. Членами спортивних клубiв можуть бути спортсмени не залежно вiд мiсця їх проживання.  Спортсмени областей , якi не входять до складу команд спортивних клубiв, допускаються на особисту першiсть у зональних змаганнях з правом участi у фiнальних змаганнях у вiдповiдностi до умов допуску. Спортсмени клубiв чи областей можуть додатково брати участь в iнших зонах без права участi у фiнальному турi. У цьому випадку при визначеннi мiсць учасникiв для участi у фiнальних змаганнях мiсця корегуються.
           В зональних змаганнях чисельний склад команди необмежений.
На кожну дисциплiну програми можна заявляти необмежене число учасникiв.
Кожний учасник може брати участь у довiльнiй кiлькостi дисциплiн програми.
            До фiнального туру чемпiонату допускаються :
§        переможцi зональних змагань  у кожнiй дисциплiнi програми
       (крiм естафетного бiгу)
§        учасники, якi посiли 2-е, 3-є мiсце у кожнiй дисциплiнi зональних
    змагань за умови виконання нормативу допуску до фiнальних змагань;
§        атлети, якi станом на 30.06.2005 р. входять до 10-ти кращих свiту.
            У випадку, коли число учасникiв фiнальних змагань у будь-якiй дисциплiнi
програми менше визначеного Положенням, Виконком ФЛАУ має право ухвалити
рiшення щодо допуску до змагань українських або зарубiжних спортсменiв.
  ЧОЛОВiКИ
 
ДИСЦИПЛiНИ ПРОГРАМИ
         ЖiНКИ
  Число учасникiв
Норматив  допуску
  Число учасникiв
Норматив  допуску
16
10,95
Бiг на 100 м
16
11,90
16
22,00
Бiг на 200 м
16
24,00
16
48,50
Бiг на 400 м
16
55,00
16 (12) ?
1:50,00
Бiг на 800 м
16 (12) ?
2:05,00
12
3:48,0
Бiг на 1500 м
12
4:21,0
12
14:02,0
Бiг на 5000 м
12
16:20,.0
12
29:20,0
Бiг на 10 000 м
12
35:32,0
16 (8) ?
15,00
Бiг на 110 / 100 м з бар’єрами
16 (8) ?
14,30
16 (8) ?
53,00
Бiг на 400 м з бар’єрами
16 (8) ?
1:00.00
12
3:10,0
Бiг на 3000 м з перешкодами
12
11:00.0
12
2.15
Стрибок у висоту
12
1.83
12
5.00
Стрибок з жердиною
12
3.70
12
7.55
Стрибок у довжину
12
6.40
12
15.70
Потрiйний стрибок
12
13.40
12
16.80
Штовхання ядра
12
14.60
12
54.00
Метання диска
12
49.00
12
64.00
Метання молота
12
57.50
12
65.00
Метання списа
12
46.00
240(220)
 
Всього учасникiв
240(220)
 
Вiдповiдальнiсть за стан здоров’я учасникiв пiд час змагань несуть медичнi
установи за мiсцем проживання учасникiв, якi дали дозвiл спортсменам для
регулярних  занять легкоатлетичним  спортом i участi у змаганнях, а також органiзацiї,
якi направляють команди та окремих спортсменiв на змагання.
6.  Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми змагань визначається у
вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ.
Командна першiсть серед спортивних клубiв визначається загальною сумою очок десяти кращих результатiв рiвня 1-го спортивного розряду i вище, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми в зональних змаганнях та додатковою сумою очок, що їх набрали учасники вiдповiдного клубу у фiнальному турi змагань, за таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”.
У випадку, коли учасник виступає у двох або бiльше дисциплiнах програми,  до командного залiку враховуються очки лише за один його кращий результат.  
За не участь учасника у фiнальному турi змагань з командного залiку анулюються очки, здобутi учасником у зональних змаганнях.
            При рiвностi очок  у  визначеннi командної першостi перевага надається
командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. особистих мiсць.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.   Допiнг контроль
            Учасники, яким  буде вручено повiдомлення для проходження допiнг
контролю, протягом 1 години з моменту вручення повiдомлення повиннi прибути в
допiнгову комiсiю змагань.
8.     Нагородження (проводиться у фiнальному турi чемпiонату)
Команди, якi посiли 1-е; 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних
ступенiв Мiнiстерства України з питань молодi та спорту
Учасники, якi посiли 1-е; 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних
ступенiв Мiнiстерства України з питань молодi та спорту та медалями.
9. Фiнансовi умови допуску учасникiв i органiзацiй
            Витрати несуть :  а)   У зональних змаганнях  чемпiонату :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання
 (проїзд до мiсця змагань i зворотно до мiсця проживання, добовi в дорозi,) розмiщення
 i харчування в днi змагань – спортивнi  клуби та / або iншi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
б)  У фiнальних змаганнях  чемпiонату:
–  з розмiщення учасникiв команд – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
– з харчування учасникiв в днi проведення змагань, а також вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд, менеджерiв, медичного персоналу, керiвникiв клубiв та спортивних органiзацiй (проїзд до мiсця змагань i зворотно до мiсця проживання, добовi в дорозi) – спортивнi клуби / або iншi органiзацiї,  що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
в) з органiзацiї й проведення змагань: оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  придбання канцелярського приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
 10.  Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi клуби, iншi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, за 10 дiб до дати проведення змагання надiслати
до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв
(жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  Email :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв, а також протоколи чемпiонату областi.
В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускаються.   

Форма поiменної заявки

Логотип (назва) спортивного клубу (органiзацiї)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
МС
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
МС
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
 
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
Примiтка :
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2)  Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях
                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ.