Положення юнацького Чемпiонату України

206

                         МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
                               ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
 
       ПОЛОЖЕННЯ
                     Про чемпiонат  України з легкої атлетики
                    серед юнакiв i дiвчат 1988  року народження та молодших
 

1. Цiлi та завдання

Юнацький чемпiонат України з легкої атлетики проводяться з метою та завданнями :
·       подальшого розвитку юнацької легкої атлетики в державi й залучення молодi до регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв у пiдготовцi
спортивного резерву;
·      виявлення  та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної юнацької команди України та проведення цiлеспрямованої роботи з їх пiдготовки до участi у юнацькому чемпiонатi свiту та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 19 – 21 травня 2005 року у м. Вiнниця. День приїзду 18 травня
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням чемпiонату; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя Вiнницької областi виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням чемпiонату, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди  АР Крим, областей України, м Києва, Севастополя . Чисельний склад команди – необмежений.
На кожну дисциплiну  програми змагань можна заявляти необмежене число учасникiв, а у кожному естафетному бiгу – одну команду. Кожний учасник може брати участь
у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми та однiй естафетi.
5.  Програма  змагань.
 дiвчата
юнаки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
Стрибки
  Метання
100; 200; 400
Висота
Ядро
100; 200; 400
Висота
Ядро ( 5 кг)
800; 1500; 3000
Жердина
Диск
800; 1500; 3000
Жердина
Диск (1,500 )
100 з/б  (76,2);
Довжина
Молот
110 з/б   (91.4)
Довжина
Молот (5 кг)
400 з/б
Потрiйний
Спис
400 з/б   (0,84)
Потрiйний
Спис (700 г)
2000 м з перешк.
 
 
2000 м з перешк.
 
 
4 х 100 м;  4 х 400 м
 
 
4 х 100 ;  4 х400
 
Ходьба 5000 м
 
 
Ходьба 10000м
 
Семиборство. 1-й день: 100 м з/б;висота;
 ядро;   200 м
                    2-й день: довжина; спис; 800 м
 Восьмиборство. 1-й день: 100 м; довжина;
                                            ядро;    400 м
   2-й день:    100 м з/б;  висота; спис; 1000 м
 
6.  Визначення особистої i командної першостi
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок 30-ти кращих результатiв та кожної естафети, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. У восьмиборствi та семиборствi визначається середнiй показник очок, який оцiнюється з коефiцiєнтом 2.
У випадку, коли учасник бере участь у двох або бiльше дисциплiнах програми,  до командного залiку враховуються очки лише за один його кращий результат.. 
При рiвностi очок  у  визначеннi командної першостi перевага надається командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. мiсць.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команди, якi посiли 1-е; 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються медалями та дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
8. Фiнансовi умови
            Витрати несуть:
            – з органiзацiї та проведення змагань: оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань  – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
         – з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, харчування, а також розмiщення учасникiв в днi змагань –  спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
9.     Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, до 09 травня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (дiвчат, юнакiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. Приймальна комiсiя в день, що передує першому дню змагань закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи мандатної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.  

 

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд

 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
 
Область
Старт.
номери
Естафета
 
 
АР  Крим
1 – 30
1
Київська
331-400
10
Сумська
711-740
19
Вiнницька
31 – 60
2
м.   К и ї в
401-470
11
Тернопiльська
741-770
20
Волинська
61- 90
3
Кiрово-дська
471-500
12
Харкiвська
771-840
21
Дн-петровська
91-140
4
Луганська
501-530
13
Херсонська
841-870
22
Донецька
141-190
5
Львiвська
531-560
14
Хмельницька
871-900
23
Житомирська
191-220
6
Миколаївська
561-600
15
Черкаська
901-930
24
Закарпатська
221-250
7
Одеська
601-650
16
Чернiвецька
931-960
25
Запорiзька
251-300
8
Полтавська
651-680
17
Чернiгiвська
961-990
26
iв-Франкiвська
301-330
9
Рiвненська
681-710
18
м.Севастополь
991-1020
27

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
кмс
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
Технiчний комiтет ФЛАУ

Попередня статтяПоложення про Кубок України 2005
Наступна статтяНаталя Добринська здобуває бронзу на чемпiонатi Європи