Положення про чемпiонат України з багатоборств

210

МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
 
Положення
                       про чемпiонат України з багатоборств
 

1. Цiлi та завдання

Чемпiонат України з багатоборства проводяться з метою та завданнями :
·      подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в державi й залучення молодi до регулярних занять легкоатлетичними бегатоборствами.
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв у пiдготовцi спортивного резерву;
·     виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України та проведення цiлеспрямованої роботи з їх пiдготовки до участi у чемпiонатах свiту i Європи  та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 12 – 13 червня 2005 року у м. Києвi.
День приїзду команд – 11 червня.
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням чемпiонату; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням чемпiонату, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України м.м. Києва, Севастополя, до складу яких входять жiнки, чоловiки та учасники молодiжної вiкової групи (1982 р. нар i молодшi), Чисельний склад команди – необмежений .
Змагання особисто – команднi.     
5.  Програма змагань
Десятиборство для чоловiкiв. Семиборство для жiнок.
6.  Визначення особистої i командної першостi.
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми змагань.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команди, якi посiли 1-е 2-е; 3-є мiсця в чемпiонатi нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту. Учасники, якi посiли 1-е 2-е i 3-є мiсце у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються медалями та дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
8. Фiнансовi умови
            Витрати з органiзацiї та проведення змагань: оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань, а також розмiщення учасникiв в готелях у вiдповiдностi до квоти – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
         Витрати з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, i харчування в днi змагань, а також розмiщення учасникiв поза квотою ) –  спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
9.     Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi клуби, iншi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, за 10 дiб до дати проведення змагання надiслати
до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв
(жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  Email :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. Приймальна комiсiя в день, що передує першому дню змагань закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи мандатної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.   

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд регiонiв

 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
АР  Крим
1 – 30
Київська
331-400
Сумська
711-740
Вiнницька
31 – 60
м.   К и ї в
401-470
Тернопiльська
741-770
Волинська
61- 90
Кiрово-дська
471-500
Харкiвська
771-840
Дн-петровська
91-140
Луганська
501-530
Херсонська
841-870
Донецька
141-190
Львiвська
531-560
Хмельницька
871-900
Житомирська
191-220
Миколаївська
561-600
Черкаська
901-930
Закарпатська
221-250
Одеська
601-650
Чернiвецька
931-960
Запорiзька
251-300
Полтавська
651-680
Чернiгiвська
961-990
iв-Франкiвська
301-330
Рiвненська
681-710
м.Севастополь
991-1020

Форма поiменної заявки

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
МС
10-бор
7852
7852
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
МС
10-бор
7325
7338
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
 
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
 
Примiтка :
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам
 2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях
                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ.     
 

Попередня статтяПоложення про Кубок України 2005
Наступна статтяНаталя Добринська здобуває бронзу на чемпiонатi Європи