Положення про Кубок України 2005 року з багатоборств

189

МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
 
Положення
                       про Кубок України 2005 року  з багатоборств
 

1. Цiлi та завдання

Кубок України з багатоборства проводяться з метою та завданнями :
·      подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в державi й залучення молодi до регулярних занять легкоатлетичними багатоборствами.
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв у пiдготовцi спортивного резерву;
·     виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України та проведення цiлеспрямованої роботи з їх пiдготовки до участi у чемпiонатах свiту i Європи  та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 6-8 травня 2005 року у м. Києвi.
День приїзду команд – 5 травня.
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог  Технiчних правил iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням чемпiонату, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України м.м. Києва, Севастополя, до складу яких входять жiнки, чоловiки.
 Чисельний склад команди – необмежений .
Змагання особисто – команднi.     
5.  Програма змагань
Десятиборство для чоловiкiв. Семиборство для жiнок.
6.  Визначення особистої i командної першостi.
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми змагань.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команда, яка посiла 1-е мiсце нагороджуються Кубком та дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту. Учасники, якi посiли 1-е 2-е i 3-є мiсце у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
8. Фiнансовi умови
            Витрати з органiзацiї та проведення змагань: оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань, а також розмiщення учасникiв в готелях у вiдповiдностi до квоти – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
         Витрати з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, i харчування в днi змагань, а також розмiщення учасникiв поза квотою ) –  спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
9.     Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi клуби, iншi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi до 30 квiтня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку. Адреси ФЛАУ:  Email :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. Приймальна комiсiя в день, що передує першому дню змагань закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи мандатної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.   

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд регiонiв

 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
АР  Крим
1 – 30
Київська
331-400
Сумська
711-740
Вiнницька
31 – 60
м.   К и ї в
401-470
Тернопiльська
741-770
Волинська
61- 90
Кiрово-дська
471-500
Харкiвська
771-840
Дн-петровська
91-140
Луганська
501-530
Херсонська
841-870
Донецька
141-190
Львiвська
531-560
Хмельницька
871-900
Житомирська
191-220
Миколаївська
561-600
Черкаська
901-930
Закарпатська
221-250
Одеська
601-650
Чернiвецька
931-960
Запорiзька
251-300
Полтавська
651-680
Чернiгiвська
961-990
iв-Франкiвська
301-330
Рiвненська
681-710
м.Севастополь
991-1020

Форма поiменної заявки

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
МС
10-бор
7852
7852
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
МС
10-бор
7325
7338
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
 
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
 
Примiтка :
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам
 2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях

                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ.