Положення про вiдкриту першiсть України з метань на призи першого Президента України Л.М.Кравчука

215

                   МiНiСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДi ТА СПОРТУ
          ФЕДЕРАЦiЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
 
Положення про вiдкриту першiсть України  з метань на призи першого  Президента України Л.М.Кравчука
 

1. Цiлi та завдання

            Змагання з легкоатлетичних метань на призи першого Президента України
Леонiда Кравчука проводяться з метою та завданнями:
·      подальшого розвитку легкоатлетичних метань в державi й залучення молодi до регулярних занять легкою атлетикою;
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв з пiдготовки  спортивного резерву;
·     виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України (нацiональної, юнiорської, юнацької) для участi у чемпiонатах i Кубку Європи, чемпiонатi свiту та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.;
2.  Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 05-06 червня 2005 року на Державному олiмпiйському навчально-спортивному центрi  ( ДОНСЦ )  у м. Києвi (Конче Заспа)
День приїзду 04 червня.
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м.м. Києва, Севастополя, до складу яких входять чоловiки, жiнки, юнiори, юнiорки, юнаки,  дiвчата старшої i молодшої вiкових груп, а також за запрошеннями спортсмени зарубiжних країн. Чисельний склад команди необмежений. Кожен учасник може брати участь у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми
5.  Програма змагань
            Штовхання ядра, метання диска, молота, списа для жiнок, чоловiкiв, юнiорок,
юнiорiв, юнакiв i дiвчат старшої i молодшої вiкових груп.   
                               Вага легкоатлетичних снарядiв
 
ядро
диск
молот
спис
Жiнки , юнiорки ,дiвчата
4.000 кг
1.000 кг
4.000 кг
600 г
Чоловiки
7.260 кг
2.000 кг
7.260 кг
800 г
Юнiори
6.000 кг
1.750 кг
6.000 кг
800 г
Юнаки старшi
5.000 кг
1.500 кг
5.000 кг
700 г
Юнаки молодшi
5.000 кг
1.500 кг
5.000 кг
600 г
 
6.  Визначення особистої i командної першостi.
Змагання особисто – команднi. Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”.  Додатково нараховуються очки за результати, що перевищують рекорди:           свiту – 100 очок,   Європи – 80 очок,   України – 60 очок.
При рiвностi очок у визначеннi командної першостi перевага надається командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. мiсць.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команда, яка посiла 1-е мiсце нагороджується пам’ятним призом змагань та дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту
 Учасники, якi посiли 1-е мiсце у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються пам’ятним призом та дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту
Учасники, якi посiли 2-е; 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту
8.  Умови допуску (прийому) учасникiв i органiзацiй
          Витрати несуть:
–   з органiзацiї та проведення змагань : оренда спортивних споруд та iнших примiщень, оплата суддiвства,   вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
–  з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування в днi змагань ) – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
9     Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi до 28 травня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  Email :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв
В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки не будуть прийматися, команди  (окремi учасники) до змагань не допускатимуться.  

Форма поiменної заявки

Логотип (назва) спортивного клубу (органiзацiї)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище, та
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
КМС
молот
48.21
51.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
КМС
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
Примiтка1) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
2) Стартовi номери учасникiв (два номери) повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi для регiонiв.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях
                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ.     

Попередня статтяПоложення про Кубок України 2005
Наступна статтяНаталя Добринська здобуває бронзу на чемпiонатi Європи