Положення про чемпiонат України з кросу 2005 року

146

ПОЛОЖЕННЯ про чемпiонат України з кросу 2005 року

1. Цiлi та завдання

                                  Чемпiонат України  з кросу проводиться з метою та завданнями :
·      подальшого розвитку в державi видiв легкоатлетичного спорту на витривалiсть й залучення населення, в першу чергу молодi, до регулярних занять легкою атлетикою;
§         розвитку клубної системи у легкоатлетичному спортi країни – вiдбiр клубу для участi у чемпiонатi Європи з кросу серед спортивних клубiв;
§         вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної  команди України для участi у чемпiонатi Європи ;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв  та пiдведення
     пiдсумкiв їх дiяльностi зi спорту вищих досягнень i пiдготовки спортивного резерву;
·      посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу втiлення в побут здорового i активного способу життя, виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 29 жовтня у м.  Кiровоградi. Приїзд команд 28 жовтня.
3. Керiвництво проведенням змагань.
            Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
            ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням чемпiонату; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить
змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
            Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та мiсцева федерацiя Кiровоградської областi виконує пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, веде розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням чемпiонату, забезпечує поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
            У змаганнях беруть участь команди спортивних клубiв України, членами  яких є
громадяни України – члени  Федерацiї легкої атлетики. Членами спортивних клубiв можуть
бути спортсмени не залежно вiд мiсця їх проживання.  Спортсмени областей , якi не входять до складу команд спортивних клубiв, допускаються на особисту першiсть.
Чисельний склад команди – необмежений, в тому числi щонайменше:  2 чоловiки,
2 жiнки, 2 юнiорки, 2 юнiори, 2 дiвчини, 2 юнаки, представник команди, тренер.         5.  Програма змагань .
 Чоловiки –  не менше  12 км.   Жiнки      – не менше  8 км.    
                                          Юнiори   – не менше 8 км. Юнiорки – не менше 6 км
                                                     Юнаки  –    не менше 4 км Дiвчата  –   не менше 2 км   
Юнiори i юнiорки, юнаки i дiвчата можуть брати участь виключно на свої дистанцiях.
6.  Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми змагання визначається  у
вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ. Командна першiсть визначається на кожнiй
дистанцiї найменшою сумою зайнятих мiсць, що посiли залiковi учасники.
До командного залiку враховуються результати двох кращих учасникiв команди на
кожнiй дистанцiї.  Паралельний залiк не застосовується
За не виставленого учасника та того, що не закiнчив бiг на дистанцiї командi
 нараховуються очки останнього залiкового учасника на данiй дистанцiї, плюс
три додаткових очка.  При пiдрахунку суми мiсць учасники, якi не входять у 
командний залiк, або виступають особисто, не враховуються, а послiдуючi
мiсця корегуються.
 Загальна командна першiсть визначається  сумою мiсць всiх залiкових учасникiв
 команди. При рiвностi очок перевага надається командi, в якої останнiй учасник,
що  має залiковi очки, зайняв краще особисте мiсце .
7.   Допiнг контроль
            Учасники, яким буде вручено повiдомлення для проходження допiнг
контролю, протягом 1 години з моменту вручення повiдомлення повиннi
рибути в допiнгову комiсiю, яка розташована у наметi медичної служби.
8.   Нагородження
Команда, яка посiла 1-е загальне мiсце нагороджуються дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 
9. Фiнансовi умови допуску учасникiв i органiзацiй
            Витрати несуть :  – з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання  (проїзд до мiсця змагань i зворотно до мiсця проживання, добовi в дорозi,) розмiщення i харчування в днi змагань – спортивнi  клуби та / або iншi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
з органiзацiї й проведення змагань: оренда спортивних споруд та iнших примiщень, пiдготовка траси, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, 
придбання канцелярського приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань – Мiнiстерство
України у справах молодi та спорту.
 10.  Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi клуби, iншi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв
на змагання, повиннi своєчасно, до 20 жовтня надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв, а також протоколи чемпiонату областi.
В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.  

 

 

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

Логотип (назва) спортивного клубу (органiзацiї)

Назва  змаганняiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди.
п/
п
Стартовий
номер
учасника
 
Прiзвище, iм’я
спортсмена
Ч
 –
Ж
Д / М / Р
народжен-
ня
Спортив-
   ний
розряд
Дисцип-
лiна
участi.
Кращий
результат
року
Особистий
кращий
результат.
Прiзвище,
iнiцiали
тренера
Вiза лiкаря
про допуск
Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
МС
12 км
 
 
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
МС
12 км
 
 
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                           труси –
Представник команди -………………………………………………………………….
                                                             ( прiзвище, iм*я.  Особистий пiдпис )
Тренери команди :……………………………………………………………………….
                                                                      (  прiзвища, iнiцiали )
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiучасникiв.
                                                                  (лiтерами,    прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            Печатка лiкарського закладу
                (Прiзвище, iнiцiали. Особистий  пiдпис )
 
Керiвник спортивної  органiзацiї , що направляє на змагання :
Печатка                 (Прiзвище, iнiцiали.       Особистий  пiдпис )
Президент Федерацiї легкої атлетики областi :
Печатка                        (Прiзвище, iнiцiали.      Особистий  пiдпис )
Примiтка :
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2)  Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та  керiвника територiальної федерацiї i  печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
            Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях
                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ.