Положення про вiдкритi змагання з напiвмарафонського бiгу, присвяченi Дню Незалежностi України “Кубок Незалежностi” та чемпiонат України з напiвмарафонського бiгу

176

ПОЛОЖЕННЯ про вiдкритi змагання з напiвмарафонського бiгу, присвяченi Дню Незалежностi України “Кубок Незалежностi” та чемпiонат України з напiвмарафонського бiгу

 

1. Цiлi та завдання

   Змагання з напiвмарафонського бiгу, присвяченi Дню Незалежностi України,      
   проводяться з метою та завданнями :
·      посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу втiлення в
побут здорового i активного способу життя, виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
·      подальшого розвитку в державi видiв легкоатлетичного спорту з витривалостi й залучення населення до регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв з пiдготовки
спортивного резерву;
·      виявлення  та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної команди України.
 
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 24 серпня, 2005 року у м. Києвi.
 Старт на Майданi Незалежностi. Бiг проводиться на вул. Хрещатик
 
3.  Керiвництво проведенням змагань.
Загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою i проведенням змагань здiйснюється Державним Комiтетом України з питань фiзичної культури й спорту, Головним управлiнням з фiзичної культури i спорту Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Федерацiєю легкої атлетики України та м. Києва..
Безпосереднє проведення змагань доручається суддiвськiй колегiї Федерацiї легкої атлетики України та м. Києва.
 
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м Києва, Севастополя, до складу яких входять чоловiки, жiнки, юнiори, юнiорки, юнаки, дiвчата, а також зарубiжнi спортсмени за запрошенням та всi бажаючi громадяни України.  Змагання особисто – команднi. Чисельний склад команди необмежений.
У змаганнях можуть брати участь всi бажаючi громадяни.
 
5.  Програма змагань.   Напiвмарафон – 21 097,5 м
 
        6.  Визначення особистої i командної першостi.
Особиста першiсть визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ.
            Командна першiсть визначається найбiльшою сумою очок, що їх набрали учасники команди за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. 
 
7.     Нагородження
Команди, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Державного комiтету України з питань фiзичної культури i  спорту .
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються медалями та дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 
8.  Умови допуску ( прийому) учасникiв i органiзацiй
Витрати з органiзацiї та проведення змагань ( пiдготовка траси, оплата суддiвства,  в тому числi проїзд, розмiщення та харчування суддiв з iнших мiст ) несе Держкомспорт України .
Витрати з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання чемпiонату України  (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення i харчування в днi змагань ) несуть  спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання .
 
   9.  Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, до 14 серпня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях,  чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :       flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
За 2 доби до проведення змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв.
                                                                                 
                                                                                              Технiчний комiтет ФЛАУ