Положення про чемпiонат України 2005 року з марафонського бiгу

206

ПОЛОЖЕННЯ про чемпiонат України 2005 року з марафонського бiгу
 

1. Цiлi та завдання

                         Змагання з марафонського бiгу проводяться з метою та завданнями :
·      подальшого розвитку в державi видiв легкоатлетичного спорту з витривалостi й залучення молодi до регулярних занять легкою атлетикою;
·     пiдвищення якостi й ефективностi роботи та проведення пiдсумкiв дiяльностi спортивних осередкiв з пiдготовки спортивного резерву;
·     виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд
України та проведення цiлеспрямованої роботи з їх пiдготовки до участi у нацiональних мiжнародних змаганнях;
·     посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу втiлення в
побут здорового i активного способу життя, виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
 
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 8 (1) жовтня 2005 року у м. Києвi.
День приїзду – 7 жовтня (30 вересня).
 
3. Керiвництво проведенням змагань
         Мiнiстерство України у справах молодi та спорту делегує
ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує
видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi
фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
         ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за
пiдготовкою й проведенням чемпiонату; призначає керiвнi органи
змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у
вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову
програму.
         Мiсцевий орган виконавчої влади у справах молодi та спорту та
 мiсцева федерацiя м. Києва виконують пiдготовчу роботу з
органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв,
ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням
чемпiонату, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
 
 
4.  Учасники змагань
         У змаганнях беруть участь команди спортивних клубiв України,
членами  яких є громадяни України – члени  Федерацiї легкої атлетики.
Членами спортивних клубiв можуть бути спортсмени не залежно вiд
мiсця їх проживання.  Спортсмени областей , якi не входять до складу
команд спортивних клубiв, допускаються на особисту першiсть.
Чисельний склад команди необмежений.
 5.  Програма змагань .
Чоловiки, жiнки  –  Марафонський бiг 42 195 м
6.  Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
Особиста першiсть визначається у вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ.
Командна першiсть серед чоловiкiв i жiнок визначається найменшою
 сумою зайнятих мiсць, що посiли залiковi учасники команди.
При пiдрахунку суми мiсць учасники, якi не входять до складу команд клубiв,
або виступають особисто, не враховуються, а послiдуючi мiсця корегуються.
Загальна командна першiсть визначається  загальною сумою мiсць
всiх залiкових учасникiв  команди. При рiвностi очок перевага надається
командi, в якої останнiй учасник, що  має залiковi очки, зайняв краще
особисте мiсце .
 
7.   Допiнг контроль
         Учасники, яким буде вручено повiдомлення для проходження допiнг
контролю, протягом 1 години з моменту вручення повiдомлення повиннi
рибути в допiнгову комiсiю.
 
8.   Нагородження
Команда, яка посiла 1-е загальне мiсце нагороджуються дипломом Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами вiдповiдних ступенiв Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця серед чоловiкiв i жiнок нагороджуються дипломами Мiнiстерства України у справах молодi та спорту.
 
9. Фiнансовi умови допуску учасникiв i органiзацiй
         Витрати несуть :
 – з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд
на змагання  (проїзд до мiсця змагань i зворотно до мiсця проживання,
добовi в дорозi,) розмiщення i харчування в днi змагань – спортивнi  клуби
та / або iншi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв
 на змагання .
–         з органiзацiї й проведення змагань: оренда спортивних споруд та
iнших примiщень, пiдготовка траси, нагородження, оплата
суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення
змагань i  мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в
готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне
забезпечення, транспортне забезпечення, використання
оргтехнiки,  придбання канцелярського приладдя у вiдповiдностi
 до вимог змагань – Мiнiстерство України у справах молодi та спорту.
 
10.  Термiн та умови подання заявок
         Спортивнi клуби, iншi органiзацiї, що направляють команди чи
окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, до 20 вересня
надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях, 
чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб)
та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :      flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 01019. Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань
не допускаються.
         За 2 доби до проведення (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв, а також протоколи чемпiонату областi.
В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.  
 
                                                                  Технiчний комiтет ФЛАУ.