Проекти положень лiтнього сезону

187

Шановнi колеги,

просимо Вас ознайомитися з проектами положень лiтнього сезону станом на 30.03.2005 Змiни до положень розглядатимуться на засiданнi виконавчого комiтету ФЛАУ 08.04.2004

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

про Кубок <Дружба> та чемпiонат України з легкої атлетики
серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших,
присвячених Всесвiтньому  дню легкої атлетики  iААФ
 

1. Цiлi та завдання   

            Традицiйнi змагання з легкої атлетики “Кубок дружби” та чемпiонат серед юнакiв i дiвчат, 1988 року народження та молодших, присвяченi Всесвiтньому легкоатлетичному дню Мiжнародної Асоцiацiї легкоатлетичних федерацiй (iААФ) проводяться з метою та завданнями:
·      всесвiтньої пропаганди i розвитку легкої атлетики серед молодi;
·      подальшого розвитку юнацької легкої атлетики в державi й залучення молодi до    
    регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв з пiдготовки
    спортивного резерву;
·      виявлення та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної юнацької команди України для участi у юнацькому чемпiонатi свiту та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 08-09 травня 2005 року у м. Ужгородi. День приїзду 07 травня
4. Керiвництво проведенням змагань.
Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту на пiдставi Договору з ФЛАУ вiд 10.08 2004 р. П.2.1 та 2.2  делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Управлiння з питань фiзичної культури i спорту Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї та мiсцева федерацiї виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
            У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м. м. Києва i Севастополя до  складу яких входять юнаки та дiвчата 1988 року народження та молодшi.         У змаганнях Кубок “Дружба” беруть участь команди УФК, Спортивних клубiв, ШВСМ, ФСТ, районiв i мiст Закарпатської областi, а також зарубiжнi спортсмени, до складу яких входять юнiори, юнiорки, чоловiки, жiнки – спортсмени не нижче 1-го спортивного розряду.   
            Чисельний склад команди – необмежений, в т.ч. 1 тренер-представник та 1 суддя.
На кожну дисциплiну  програми змагань можна заявляти необмежене число учасникiв.
Кожний учасник може брати участь у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми.
5.  Програма змагань.
Дiвчата, жiнки
Юнаки, чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
Стрибки
Метання
100; 200; 400
Висота
Проводяться
17-18 травня в Києвi на ДОНСЦ (Конче-Заспа)
100; 200; 400
Висота
Проводяться
17-18 травня в Києвi на ДОНСЦ (Конче-Заспа)
800;1500; 3000
Довжина
800; 1500; 3000
Довжина
100 з/б; 400 з/б
Потрiйний
110 з/б; 400 з/б
Потрiйний
2000 м з переш.
Жердина
17.05.
в  Києвi
2000 м з перешк.
Жердина
   17.05.
в Києвi
Ходьба 5000 м
Ходьба 10000м
6.  Визначення особистої i командної першостi
            Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок 30-ти кращих результатiв, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. У змаганнях Кубок “Дружба” – сумою очок 15-ти кращих результатiв.
            У випадку, коли учасник бере участь у двох або бiльше дисциплiнах програми,  до командного залiку враховуються очки лише за один його кращий результат. 
При рiвностi очок  у  визначеннi командної першостi перевага надається командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. мiсць.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команда, яка посiла 1-е мiсце нагороджується Кубком та дипломом Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються пам’ятною атрибутикою iААФ i Органiзацiйного комiтету та дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
9. Фiнансовi умови
Витрати несуть :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд, суддiв на змагання, харчування в днi змагань i розмiщення учасникiв – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
–  з розмiщення та харчування зарубiжних команд – мiсцевi органи виконавчої влади Закарпатської областi та м. Ужгорода.
– з органiзацiйного забезпечення (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань) – Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту та мiсцевi органи виконавчої влади Закарпатської областi.
10. Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, до 30 квiтня надiслати до Органiзацiйного комiтету офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (дiвчат, юнакiв, жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб), також, по можливостi, попередню поiменну заявку.
            Адреса ; 88008. м. Ужгород, площа Народна, 4. Управлiння з питань фiзкультури i спорту Закарпатської облдержадмiнiстрацiї. Федерацiя легкої атлетики областi.
Тел.: (03122) 3 60 12;  3 54 47; Тел./ Факс: 3 23 86; 3 45 87
            Приймальна комiсiя з допуску до змагань працює 7 травня з 10:00 до 15:00, за адресою: вул.. Заньковецької, 5. Спорткомплекс “Юнiсть”, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою та документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд регiонiв

 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
АР  Крим
1 – 30
Київська
331-400
Сумська
711-740
Вiнницька
31 – 60
м.   К и ї в
401-470
Тернопiльська
741-770
Волинська
61- 90
Кiрово-дська
471-500
Харкiвська
771-840
Дн-петровська
91-140
Луганська
501-530
Херсонська
841-870
Донецька
141-190
Львiвська
531-560
Хмельницька
871-900
Житомирська
191-220
Миколаївська
561-600
Черкаська
901-930
Закарпатська
221-250
Одеська
601-650
Чернiвецька
931-960
Запорiзька
251-300
Полтавська
651-680
Чернiгiвська
961-990
iв-Франкiвська
301-330
Рiвненська
681-710
м.Севастополь
991-1020

 

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.88
кмс
800
1.58.21
1.51.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.88
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
 
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
 
 
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок України з легкої атлетики 2005 року

1. Цiлi та завдання

Змагання з легкої атлетики на Кубок України проводяться з метою та завдан­нями :
  • подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в регiонах держави й залучення населення, в першу чергу молодi, до регулярних занять легкою атлетикою;
  • пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв та проведення пiдсумкiв їх дiяльностi з пiдготовки спортивного резерву;
  • виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України рiзних вiкових категорiй для участi у чемпiонатах свiту, Європи, Кубках Європи та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року;
  • посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання та залучення глядачiв на змагання з легкоатлетичного спорту.
2. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей, м. Києва.
Змагання команднi.
За результатами Кубка України 2004 року команди областей розподiленi
                                                       на 3 групи:
група – “А”
група – “В”
група – “С”
1 м. Київ
1 Запорiзька – А. 7
1 Луганська – В.7
2 Донецька
2 Одеська – А. 8
2 Сумська – В.8
3 Днiпропетровська
3 Вiнницька
3 Чернiвецька
4 Київська
4 Кiровоградська
4 Волинська
5 Харкiвська
5 iв.-Франкiвська
5 Миколаївська
6 Рiвненська
6 АР Крим
6 Тернопiльська
7 Черкаська + В. 1
7 Житомирська + С.1
7 Полтавська
8 Львiвська + В. 2
8 Чернiгiвська + С.2
8 Херсонська
 
 
9 Хмельницька
 
 
10 Закарпатська
3. Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться :
Група “А” – 27-28 травня 2005 року у м. Ялта на стадiонi “Авангард”
Група “В” та “С” – 08-09 червня у м. Києвi на стадiонi Нацiонального спортивного комплексу “Олiмпiйський”(приїзд: “А” – 26 травня, “Б””С” – 7 червня )
4. Керiвництво проведенням змагань.
Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту на пiдставi Договору з ФЛАУ вiд 10.08 2004 р. П.2.1 та 2.2  делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Республiканський комiтет по фiзичнiй культурi i спорту АР Крим та Головне управлiння з питань фiзичної культури i спорту Київської мiської державної адмiнiстрацiї та мiсцевi федерацiї АР Крим та м. Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
5. Програма
Жiнки
Чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
 Стрибки
Метання
100; 200; 400
Висота
Ядро
100; 200; 400
Висота
Ядро
800; 1500
Жердина
Диск
800; 1500
Жердина
Диск
 3000 5000
Довжина
Молот
3000, 5000;
Довжина
Молот
100 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
110 з/б; 400 з/б
Потрiйний
Спис
 3000 м з переш.
 
 
3000 м з переш.
 
 
4х100;4х400
 
4х100; 4х400
 
 
6. Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
На кожну дисциплiну програми можна заявляти одного учасника i по однiй естафетнiй командi. Кожний учасник може брати участь у довiльнiй кiлькостi дисциплiн програми змагань.
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми змагання визначається у вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ. У командний залiк враховуються результати одного учасника у кожнiй дисциплiнi програми i по однiй командi у кожному естафетному бiгу рiвня 2-го спортивного розряду i вище.
Командна першiсть визначається для кожної групи команд окремо сумою очок, що їх набрали учасники в дисциплiнах програми змагань за такою системою:
 
1-е мiсце – 8 очок
3-є мiсце – 6 очок
5-е мiсце – 4 очка
7-е мiсце – 2 очка
2-е мiсце – 7 очок
4-е мiсце – 5 очок
6-е мiсце – 3 очка
8-е мiсце – 1 очко
За учасника, що не закiнчив змагання – 0 очок.
 
Команди, що посiли 1-е та 2-е мiсця в групах “В” i “С” у наступному 2006 роцi  переходять вiдповiдно в групу “А” та “В”; Команди, що посiли 7 та 8-е мiсця в групi “А” i “В” переходять вiдповiдно в групу “В” i “С”
Офiцiйний представник команди має право опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7. Допiнг контроль
Учасники, яким буде вручено повiдомлення для проходження допiнг контролю, протягом 1 години з моменту вручення повiдомлення повиннi прибути в допiнгову комiсiю.
8. Нагородження
Команди, якi посiли 1-е мiсце у кожнiй групi областей нагороджуються Кубком та дипломом Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця у кожнiй групi нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
9. Фiнансовi умови
Витрати несуть :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання, харчування в днi змагань i розмiщення учасникiв – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
– з органiзацiйного забезпечення (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, придбання канцелярського приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань) – Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту.

10. Термiн та умови подання заявок
Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди на змагання, повиннi  до 16. 05 (група “А”) та 28. 05 (групи “В”, “С”) надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та, по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ: E-mail : flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444; 248 7445 ; Поштова адреса : 01019. Київ – 19, П / С 607
Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) змагань починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. В день, що передує першому дню змагань, приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд

Область
Старт.
номери
Еста­фета
Область
Старт.
номери
Еста­фета
Область
Старт.
номери
Еста­фета
АР Крим
1-30
1
Київська
331-400
10
Сумська
711-740
19
Вiнницька
31-60
2
м.Київ
401-470
11
Тернопiльська
741-770
20
Волинська
61-90
3
Кiрово-дська
471-500
12
Харкiвська
771-840
21
Днiпро-вська
91-140
4
Луганська
501-530
13
Херсонська
841-870
22
Донецька
141-190
5
Львiвська
531-560
14
Хмельницька
871-900
23
Житомирська
191-220
6
Миколаївська
561-600
15
Черкаська
901-930
24
Закарпатська
221-250
7
Одеська
601-650
16
Чернiвецька
931-960
25
Запорiзька
251-300
8
Полтавська
651-680
17
Чернiгiвська
961-990
26
iв-Франкiвська
301-330
9
Рiвненська
681-710
18
м.Севастополь
991-1020
27
 
ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ
 

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
кмс
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
 
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
 
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок України з метань
та чемпiонат України серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших,
Меморiал З.Синицького, О.Канакi, М.Виставкiна
 
1. Цiлi та завдання
Кубок України з легкоатлетичних метань та чемпiонат України серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших – Меморiал З.Синицького, О.Канакi,
М.Виставкiна” проводяться з метою та завдан

Попередня статтяМихайло Горбачьов – президент Федерацiї легкої атлетики Полтавської областi
Наступна статтяЗбройнi сили України орiєнтованi на спорт вищих досягнень