Змiни у положеннях про змагання

160

Шановнi колеги,

у положення про Кубок <Дружба> та чемпiонат України з легкої атлетики серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших, присвячених Всесвiтньому дню легкої атлетики iААФ та про Кубок України з метань та чемпiонат України серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших, Меморiал З.Синицького, О.Канакi, М.Виставкiна внесенi змiни.

ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок <Дружба> та чемпiонат України з легкої атлетики
серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших,
присвячених Всесвiтньому  дню легкої атлетики  iААФ
 

1. Цiлi та завдання   

            Традицiйнi змагання з легкої атлетики “Кубок дружби” та чемпiонат серед юнакiв i дiвчат, 1988 року народження та молодших, присвяченi Всесвiтньому легкоатлетичному дню Мiжнародної Асоцiацiї легкоатлетичних федерацiй (iААФ) проводяться з метою та завданнями:
·      всесвiтньої пропаганди i розвитку легкої атлетики серед молодi;
·      подальшого розвитку юнацької легкої атлетики в державi й залучення молодi до    
    регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв з пiдготовки
    спортивного резерву;
·      виявлення та вiдбору  кращих спортсменiв до складу збiрної юнацької команди України для участi у юнацькому чемпiонатi свiту та iнших мiжнародних змаганнях 2005 року.
2.  Термiн i мiсце проведення змагань.
Змагання проводяться 08-09 травня 2005 року у м. Ужгородi. День приїзду 07 травня
4. Керiвництво проведенням змагань.
Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту на пiдставi Договору з ФЛАУ вiд 10.08 2004 р. П.2.1 та 2.2  делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Управлiння з питань фiзичної культури i спорту Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї та мiсцева федерацiї виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
            У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м. м. Києва i Севастополя до  складу яких входять юнаки та дiвчата 1988 року народження та молодшi.         У змаганнях Кубок “Дружба” беруть участь команди УФК, Спортивних клубiв, ШВСМ, ФСТ, районiв i мiст Закарпатської областi, а також зарубiжнi спортсмени, до складу яких входять юнiори, юнiорки, чоловiки, жiнки – спортсмени не нижче 1-го спортивного розряду.   
            Чисельний склад команди – необмежений, в т.ч. 1 тренер-представник та 1 суддя.
На кожну дисциплiну  програми змагань можна заявляти необмежене число учасникiв.
Кожний учасник може брати участь у необмеженiй кiлькостi дисциплiн програми.
5.  Програма змагань.
Дiвчата, жiнки
Юнаки, чоловiки
Бiг
Стрибки
Метання
Бiг
Стрибки
Метання
100; 200; 400
Висота
Проводяться
17-18 травня в Києвi на ДОНСЦ (Конче-Заспа)
100; 200; 400
Висота
Проводяться
17-18 травня в Києвi на ДОНСЦ (Конче-Заспа)
800;1500; 3000
Довжина
800; 1500; 3000
Довжина
100 з/б; 400 з/б
Потрiйний
110 з/б; 400 з/б
Потрiйний
2000 м з переш.
Жердина
17.05.в  Донецьку
2000 м з перешк.
Жердина
   17.05.
в Донецьку
Ходьба 5000 м
Ходьба 10000м
6.  Визначення особистої i командної першостi
            Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Правил iААФ. Командна першiсть визначається загальною сумою очок 30-ти кращих результатiв, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми за таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”. У змаганнях Кубок “Дружба” – сумою очок 15-ти кращих результатiв.
            У випадку, коли учасник бере участь у двох або бiльше дисциплiнах програми,  до командного залiку враховуються очки лише за один його кращий результат. 
При рiвностi очок  у  визначеннi командної першостi перевага надається командi, учасники якої мають бiльше перших, других, третiх i т.д. мiсць.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.     Нагородження
Команда, яка посiла 1-е мiсце нагороджується Кубком та дипломом Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Команди, якi посiли 2-е; 3-є мiсця нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Учасники, якi посiли 1-е, 2-е; 3-є мiсця нагороджуються пам’ятною атрибутикою iААФ i Органiзацiйного комiтету та дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
9. Фiнансовi умови
Витрати несуть :
– з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд, суддiв на змагання, харчування в днi змагань i розмiщення учасникiв – спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
–  з розмiщення та харчування зарубiжних команд – мiсцевi органи виконавчої влади Закарпатської областi та м. Ужгорода.
– з органiзацiйного забезпечення (оренда спортивних споруд та iнших примiщень, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування ), допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки, канцелярське приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань) – Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту та мiсцевi органи виконавчої влади Закарпатської областi.
10. Термiн та умови подання заявок
            Спортивнi органiзацiї, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi своєчасно, до 30 квiтня надiслати до Органiзацiйного комiтету офiцiйне повiдомлення про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (дiвчат, юнакiв, жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб), також, по можливостi, попередню поiменну заявку.
            Адреса ; 88008. м. Ужгород, площа Народна, 4. Управлiння з питань фiзкультури i спорту Закарпатської облдержадмiнiстрацiї. Федерацiя легкої атлетики областi.
Тел.: (03122) 3 60 12;  3 54 47; Тел./ Факс: 3 23 86; 3 45 87
            Приймальна комiсiя з допуску до змагань працює 7 травня з 10:00 до 15:00, за адресою: вул.. Заньковецької, 5. Спорткомплекс “Юнiсть”, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою та документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки прийматися не будуть, команди до змагань не допускатимуться.

Офiцiйнi стартовi номери учасникiв команд регiонiв

 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
 
Область
Старт.
номери
АР  Крим
1 – 30
Київська
331-400
Сумська
711-740
Вiнницька
31 – 60
м.   К и ї в
401-470
Тернопiльська
741-770
Волинська
61- 90
Кiрово-дська
471-500
Харкiвська
771-840
Дн-петровська
91-140
Луганська
501-530
Херсонська
841-870
Донецька
141-190
Львiвська
531-560
Хмельницька
871-900
Житомирська
191-220
Миколаївська
561-600
Черкаська
901-930
Закарпатська
221-250
Одеська
601-650
Чернiвецька
931-960
Запорiзька
251-300
Полтавська
651-680
Чернiгiвська
961-990
iв-Франкiвська
301-330
Рiвненська
681-710
м.Севастополь
991-1020

 

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.88
кмс
800
1.58.21
1.51.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.88
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
 
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
 
Технiчний комiтет ФЛАУ
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок України з метань
та чемпiонат України серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших,
Меморiал З.Синицького, О.Канакi, М.Виставкiна
 

1. Цiлi та завдання

Кубок України з легкоатлетичних метань та чемпiонат України серед юнакiв i дiвчат 1988 року народження та молодших – Меморiал З.Синицького, О.Канакi,
М.Виставкiна” проводяться з метою та завданнями :
·      вшанування пам’ятi видатних дiячiв легкоатлетичного спорту України; .
·       подальшого розвитку легкоатлетичних метань  в державi й залучення    
                молодi до регулярних занять легкою атлетикою;
·      пiдвищення якостi й ефективностi роботи спортивних осередкiв з пiдготовки  
               спортивного резерву;
·      виявлення та вiдбору кращих спортсменiв до складу збiрних команд України
              та проведення цiлеспрямованої роботи з їх пiдготовки до участi у    
               нацiональних i мiжнародних змаганнях;
2.  Термiн i мiсце проведення змагань
Змагання проводяться 17-18 травня 2005 року у ДОНСЦ в м. Києвi (Конче Заспа). День приїзду – 16 травня
3.  Керiвництво проведенням змагань.
Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту на пiдставi Договору з ФЛАУ вiд 10.08 2004 р. П.2.1 та 2.2  делегує ФЛАУ повноваження на органiзацiю i проведення змагань та фiнансує видатки у межах передбачених у єдиному календарному планi фiзкультурно-спортивних заходiв 2005 року.
ФЛАУ здiйснює загальне керiвництво та контроль за пiдготовкою й проведенням Кубкових змагань; призначає керiвнi органи змагань; здiйснює допуск учасникiв; проводить змагання у вiдповiдностi до вимог iААФ; розробляє та впроваджує маркетингову програму.
Головне управлiння з питань фiзичної культури i спорту Київської мiської державної адмiнiстрацiї та мiсцева федерацiї Києва виконують пiдготовчу роботу з органiзацiї та проведення змагань, прийому та розмiщення учасникiв, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточнi потреби учасникiв та офiцiйних осiб змагань.
4.  Учасники змагань
У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м. м. Києва, Севастополя: жiнки, чоловiки, юнiорки, юнiори, дiвчата та юнаки старшого i молодшого вiку. Чисельний склад учасникiв – необмежений
Змагання особисто-команднi.     
5.  Програма змагань
 штовхання ядра, метання диска, молота, списа для жiнок, чоловiкiв,
юнiорок, юнiорiв, дiвчат та юнакiв старшого i молодшого вiку.   
 
Вага легкоатлетичних снарядiв
 
ядро
диск
молот
спис
Жiнки,юнiорки, дiвчата
4.000 кг
1.000 кг
4.000 кг
600 г
чоловiки
7.260 кг
2.000 кг
7.260 кг
800 г
Юнiори
6.000 кг
1.750 кг
6.000 кг
800 г  
Юнаки
5.000 кг
1.500 кг
5.000 кг
700 г
Юнаки молодшi
5,000 кг
1,000 кг
5,000 кг
600 г
 
6.  Умови визначення особистої й командної першостi ( система залiку )
Особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначається у вiдповiдностi до Технiчних Правил iААФ.
            Командна першiсть Кубка України визначається загальною сумою очок за Таблицею Мiжнародної Асоцiацiї Легкоатлетичних Федерацiй (iААФ) “Оцiнка результатiв в легкiй атлетицi”, що їх набрали учасники команди в дисциплiнах програми у кожнiй вiковiй категорiї
            До командної першостi чемпiонату України серед юнакiв i дiвчат враховуються очки за результати, що входять до 30-ти кращих результатiв команди кожної областi за загальним пiдсумком чемпiонату.
            Офiцiйний представник команди може опротестувати результати командної першостi впродовж 30 хвилин з моменту випуску секретарiатом змагань i роздачi представникам особистих рахункiв команди. Якщо у цей термiн протестiв вiд представникiв команд не надiйде, результати змагань визнаються остаточними, а змагання такими, що завершилися.
7.  Нагородження
Учасники, якi посiли 1-е мiсце у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються пам’ятним призом та дипломом Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
Учасники, якi посiли 2-е, 3-є мiсця у кожнiй дисциплiнi програми змагань нагороджуються дипломами Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту.
8. Фiнансовi умови допуску (прийому) учасникiв i органiзацiй
            Витрати несуть :  а) з органiзацiйного забезпечення (оренда спортивних споруд
та iнших примiщень, нагородження, оплата суддiвства, вiдрядження суддiв (проїзд до
до мiсця проведення змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в
готелях i харчування ), розмiщення в готелях i харчування учасникiв в днi змагань у вiдповiдностi до квоти, допiнг контроль, медичне забезпечення, транспортне забезпечення, використання оргтехнiки,  придбання канцелярського приладдя у вiдповiдностi до вимог змагань) – Державний комiтет України з питань фiзичної
культури i спорту.
б) з вiдрядження учасникiв, тренерiв i представникiв (керiвникiв) команд на змагання  (проїзд до мiсця змагань i мiсця проживання, добовi в дорозi, розмiщення в готелях i харчування в днi змагань учасникiв по за квотою) – спортивнi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання.
 
9. Термiн та умови подання заявок
Спортивнi органiзацiї, що направляють команди чи окремих спортсменiв на змагання, повиннi до 10 травня ц.р. надiслати до ФЛАУ офiцiйне повiдомлення  про участь у змаганнях, чисельний склад учасникiв (жiнок, чоловiкiв, тренерiв, iнших осiб) та,  по можливостi, попередню поiменну заявку.
Адреси ФЛАУ:  E-mail :        flau@i.kiev.ua
Факс : 044 248 7444;  248 7445 ;  Поштова адреса : 19 Київ –  19, П / С 607
 Органiзацiї, якi не надiслали повiдомлення, до змагань не допускаються.
            За 2 доби до проведення змагань (з 11:00 до 17:00 – перший день, та з 10:00 до 15:00 – другий день) починає працювати приймальна комiсiя, до якої представники (керiвники) команд подають поiменну заявку за визначеною формою, документи, що пiдтверджують особистiсть учасникiв.
            В день, що передує першому дню змагань приймальна комiсiя закiнчує роботу о 15.00. По закiнченню роботи приймальної комiсiї заявки не приймаються, команди (окремi учасники) до змагань не допускаються.  
 

ФОРМА ПОiМЕННОЇ ЗАЯВКИ

 

Логотип (назва) спортивної органiзацiї (клубу)

Назва змагання iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Командаiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Заявочний лист команди

п/ п
Стартовий номер учасника
Прiзвище, iм’я спортсмена
Стать
Д / М / Р  народ­жен- ня
Спор­тив­  ний розряд
Дисцип- лiна участi.
Кращий результат року
Особистий кращий результат.
Прiзвище, та iнiцiали тренера
Вiза лiкаря  про допуск Печатка
1
534
Андрiєнко Сергiй
Ч
17.05.81
кмс
800
1.48.21
1.41.11
Сидоров i..i.
 
2
541
Борисик Тарас
Ч
17.02.82
мс
ядро
18.56
19.13
Ярош О.П.
 
Кольори спортивної форми команди : майка –                       труси –
Представник команди:………………………………………………………………………………………………………..    
( прiзвище, iм’я. Особистий пiдпис )
Тренери команди:………………………………………………………………………………………………………………..
( прiзвища, iнiцiали)
До змагань допущено iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii учасникiв.
(лiтерами, прописом )
Лiкарiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Печатка лiкарського закладу
 (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис )
 
Керiвник спортивної органiзацiї, що направляє на змагання:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
Президент Федерацiї легкої атлетики областi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Печатка                                                                                                    (Прiзвище, iнiцiали. Особистий пiдпис)
 
Примiтка:
1) Стартовi номери учасникiв повиннi вiдповiдати номерам, що визначенi регiонам;
2) Заявочний лист команди без пiдпису керiвника спортивної органiзацiї, що направляє на змагання, та керiвника територiальної федерацiї i печаток зазначених органiзацiй вважається не дiйсним.
           
Дане Положення про змагання є одночасно викликом для участi у змаганнях.
 
Технiчний комiтет ФЛАУ