Положення про технiчний комiтет ФЛАУ

211

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕХНiЧНИЙ КОМiТЕТ ФЕДЕРАЦiЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
УКРАЇНИ
 
Технiчний комiтет – є структурним пiдроздiлом ФЛАУ . На пiдставi Статуту Федерацiї,  Статуту, Правил i Регламенту iААФ та ЄАА  дiє пiд керiвництвом Президента ФЛАУ.
Дiяльнiсть Комiтету охоплює питання органiзацiї й проведення спортивних змагань з легкої атлетики в Українi, змiн i доповнень до Технiчних  правил проведення змагань, вiдповiдностi iнвентарю та обладнання вимогам Правил iААФ та оснащення  ним спортивних легкоатлетичних споруд,  статистики легкоатлетичного спорту i зв’язкiв з засобами масової iнформацiї, Вивчення та узагальнення системи проведення змагань в Українi  (за календарем ФЛАУ, обласного рiвня, ФСТ ), складання календаря спортивних заходiв  на кожний наступний рiк, узагальнення досвiду проведення змагань мiжнародного рiвня та розповсюдження його в Українi.
До складу Технiчного комiтету входять :
                   Колегiя  суддiв України             
                   Комiсiя спортивної ходьби
                   Комiсiя поза стадiонного бiгу та кросiв
Комiсiя спортивних легкоатлетичних споруд
         Комiсiя статистики
Керiвний склад Технiчного комiтету складається з керiвникiв комiсiй
         Голова Технiчного комiтету та керiвники окремих комiсiй Технiчного комiтету призначаються Виконавчим комiтетом ФЛАУ за пропозицiєю Президента переважно з числа членiв Виконавчого комiтету. Голова Технiчного комiтету входить до складу кожного структурного пiдроздiлу.
1.   Колегiя  суддiв України .
Об’єднує суддiвськi колегiї територiальних членiв Федерацiї (АР Крим, областей України, м. м. Києва, Севастополя).  Керiвним органом Колегiї суддiв України є Президiя, яка складається з  7-9 членiв Президiю очолює Голова Президiї.
         До сфери функцiональної дiяльностi  Колегiї  суддiв входять наступнi питання :
·        Розробка методики пiдготовки суддiв з легкої атлетики в Українi, її забезпечення, розповсюдження та реалiзацiя ;
·        Проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацiї суддiв (конференцiї, семiнари за програмою iААФ, атестацiя);
·        Внесення пропозицiй Виконавчому комiтету Федерацiї щодо присвоєння звання Нацiональний суддя з легкоатлетичного спорту;
·        Аналiз проведених змагань за Календарем ФЛАУ та внесення пропозицiй щодо вдосконалення органiзацiйної, технологiчної та методичної роботи з пiдготовки та проведення змагань;
·        Внесення пропозицiй Виконавчому комiтету Федерацiї щодо призначення на змагання за Календарем ФЛАУ  офiцiйних осiб :
Органiзацiйний делегат  ФЛАУ ( директор змагань ),
Технiчний  делегат ФЛАУ,
Керiвник змагань,
Головний секретар змагань,
Технiчний керiвник змагань,
Прес-аташе.
Представник ФЛАУ на змагання  областей України  i ФСТ  .
·        Призначення членiв головних суддiвських колегiй змагань за календарем ФЛАУ;
·        Затвердження керiвного складу суддiвських колегiй змагань фiзкультурно-спортивних товариств ;
·        Пропаганда легкоатлетичного спорту.
2.   Комiсiя спортивної ходьби  .
Комiсiя спортивної ходьби складається з  керiвника комiсiї та 3-5 членiв.
До сфери функцiональної дiяльностi  комiсiї спортивної ходьби входять наступнi питання :
§        Призначення суддiв спортивної ходьби на змагання за календарем ФЛАУ,  областей України , Фiзкультурних спортивних товариств;
§        Проведення методичної роботи з пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї судiв України зi спортивної ходьби ;
§        Внесення пропозицiй щодо органiзацiї i проведення змагань зi спортивної ходьби та розвитку спортивної ходьби в Українi.
§        Внесення пропозицiй Виконавчому комiтету Федерацiї щодо кандидатур для включення до складу комiсiї спортивної ходьби iААФ.
3.  Комiсiя поза стадiонних видiв легкої атлетики та кросiв.
Комiсiя поза стадiонних видiв легкої атлетики та кросiв складається з керiвника Комiсiї та 5 членiв комiсiї.
До сфери функцiональної дiяльностi  комiсiї поза стадiонних видiв легкої атлетики та кросiв входять наступнi питання :
§        Органiзацiї пiдготовки й проведення змагань з кросу, гiрського  бiгу, бiгу по шосе, масових пробiгiв..
§        Внесення пропозицiй Виконавчому комiтету Федерацiї щодо визначення мiсць проведення змагань з кросу, гiрського бiгу, бiгу по шосе.
§        Проведення пропагандистських заходiв, з розвитку зазначених видiв легкої атлетики та залучення до занять широких верств населення.
4.  Комiсiя легкоатлетичних споруд.
Комiсiя легкоатлетичних споруд складається з керiвника Комiсiї та 5-7 членiв
До сфери функцiональної дiяльностi  комiсiї легкоатлетичних споруд входять наступнi питання :
§        Контроль за пiдготовкою легкоатлетичних споруд  ( стадiони, закритi примiщення ) до проведення змагань за календарем ФЛАУ.
§        Контроль за вiдповiднiстю вимогам Правил iААФ мiсць проведення змагань ( розмiтки бiгових дорiжок, мiсць для стрибкiв, секторiв i кругiв для метань) , легкоатлетичних снарядiв, та iншого iнвентарю i обладнання.
§        Проведення iнспекцiйних обстежень та атестацiї легкоатлетичних споруд в Українi ;
§        Проведення щорiчного конкурсу спортивних споруд на право проведення змагань за календарем ФЛАУ ;
§        Внесення пропозицiй щодо забезпечення спортивних споруд необхiдним обладнанням, iнвентарем, снарядами, iнформацiйною апаратурою, вимiрювальними засобами;
§        Внесення пропозицiй щодо виготовлення поза стандартного обладнання для легкоатлетичних споруд, 
5.   Комiсiя статистики
         Складається з Офiцiйного статистика ФЛАУ та  офiцiйних статистикiв регiонiв, якi  спецiалiзуються як на окремих дисциплiнах легкоатлетичного спорту, так i в цiлому. Статус офiцiйних статистикiв ФЛАУ надається Виконкомом Федерацiї пiсля подання Технiчного комiтету ФЛАУ. Виконання власних обов’язкiв вiдбувається на громадських засадах, якщо iнше не передбачено окремими угодами, якi укладенi вiдповiдно до чинного законодавства.
         До сфери функцiональної дiяльностi  комiсiї статистики  входять наступнi питання :
§        Збiр та статистична обробка зарубiжної iнформацiї, що надходить до  ФЛАУ;
§        Збiр, систематизацiя та ведення банку даних спортивних результатiв спортсменiв України рiзних вiкових категорiй;
§        Отримання вiд органiзаторiв змагань, преси та iнших джерел iнформацiї результатiв змагань, що проходять за межами України, в яких беруть  участь українськi атлети;
§        Оновлення та збереження спискiв нацiональних рекордiв;
§        Пiдготовка статистичних звiтiв та публiкацiй;
§        Надання iнформацiї прес-аташе федерацiї, або безпосередньо ЗМi;
§        Аналiз iсторичних i зарубiжних результатiв, що показанi вiтчизняними спортсменами;
§        Зв’язок та обмiн iнформацiєю з федерацiями та статистиками iнших країн;
§        Дотримання правил подання iнформацiї до iААФ при встановленнi свiтових, чи нацiональних рекордiв;
§        Створення iнформацiйної бази вiдповiдної iнформацiйно-змiстовної структури за вимогою iААФ для iнтегрування у свiтову статистичну систему;
§        Швидкий та безперешкодний обмiн статистичною iнформацiєю мiж усiма українськими статистиками.
§        Статистичне  забезпечення змагань за календарем ФЛАУ
§        Випуск спискiв кращих спортсменiв року за результатами їх участi у змаганнях;
§        Спiвпраця зi статистичними департаментами  ЄАА та iААФ ;
§        Координацiя роботи та спiвпраця зi статистиками обласних федерацiй;
§        Пiдготовка та перiодичний випуск iнформацiйних бюлетенiв  ФЛАУ .