Положення про Ревiзiйну комiсiю Федерацiї легкої атлетики України

178

 
Положення про  Ревiзiйну  комiсiю Федерацiї  легкої  атлетики  України
 
 
  1. Загальнi  положення
 
1.1. Це  Положення  розроблено  вiдповiдно  до  чинного  законодавства  України  та  Статуту Федерацiї  легкої  атлетики  України (далi – Федерацiя)  i  визначає  статус,  склад,  повноваження  Ревiзiйної  комiсiї,  процедуру  обрання  та  порядок  роботи  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.
 
1.2.  Це  Положення  затверджується  Конференцiєю  Федерацiї  i  може  бути  змiнене  або  скасоване  лише  нею.
 
  1. Склад,  термiн  повноважень  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.
 
2.1. Ревiзiйна    комiсiя  Федерацiї  є  органом,  що  здiйснює  контроль за дотриманням  Статуту  та фiнансово-господарською    дiяльнiстю  Федерацiї.
2.2. Ревiзiйна  комiсiя  пiдзвiтна  Конференцiї  Федерацiї.
2.3. Ревiзiйна   комiсiя   координує  свою  дiяльнiсть з  Президiєю  Федерацiї.
2.4. У  своїй  дiяльностi Ревiзiйна  комiсiя  керується    чинним  законодавством  України, Статутом  Федерацiї,  цим  Положенням,  iншими   внутрiшнiми  документами  Федерацiї  i  рiшеннями,  прийнятими  Конференцiєю  Федерацiї.
2.5. Ревiзiйна  комiсiя    обирається  Конференцiєю  Федерацiї  термiном  на  чотири  роки. Висунення  осiб  для  обрання  в  члени  Ревiзiйної  комiсiї  здiйснюється  в  порядку,  передбаченому  ст. 3  цього  Положення.
2.6. Для  замiщення  членiв  Ревiзiйної  комiсiї,  якi  вибули  та/або  не  мають    можливостi  з  тих  чи  iнших  пiдстав  виконувати  свої  обов’язки,  Конференцiя  Федерацiї  обирає  iiiii кандидатiв  у  членi  Ревiзiйної  комiсiї.  Кандидати  обираються  на  термiн  повноважень  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.
2.7.Кандидат,  який замiщує  члена  Ревiзiйної  комiсiї,  що  вибув,  призначається  на  посаду  рiшенням  Ревiзiйної комiсiї.  При  цьому  Ревiзiйна  комiсiя  проводить  голосування  щодо  кожного  кандидата  i  призначає  того  кандидата,  за  якого  проголосувала  бiльша  кiлькiсть  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.
2.8. Член  Ревiзiйної  комiсiї  не  може  бути  одночасно  членом  Президiї  Федерацiї,  Виконавчого  комiтету  або  iншою  посадовою  особою  Федерацiї.
2.9.  Одна  i  та ж  особа  може  обиратися  членом  Ревiзiйної  комiсiї  необмежену  кiлькiсть  разiв.
2.10. До  складу  Ревiзiйної  комiсiї  може  обиратися  юридична  особа. В  цьому  випадку  керiвник  обраної  юридичної  особи  сам  виконує  функцiї  члена  Ревiзiйної  комiсiї  або  видає  iншiй  посадовiй  особi  вiдповiдну  довiренiсть  вiд  iменi  юридичної  особи,  обраної  до складу  Ревiзiйної  комiсiї.
2.11. Член  Ревiзiйної  комiсiї  може  бути  вiдкликаний  до  закiнчення  термiну  повноважень  Ревiзiйної  комiсiї  рiшенням   Конференцiї  Федерацiї.
 
3. Порядок  висунення  осiб  для  обрання  в
члени  Ревiзiйної  комiсiї. Обрання  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.
3.1. Право  висувати  кандидатури  для  обрання  в  члени  Ревiзiйної  комiсiї  мають:
а) делегати  Федерацiї;
б) органи  управлiння  Федерацiї.
3.2. Пропозицiї  щодо  висунення  осiб  для  обрання  в  члени  Ревiзiйної  комiсiї  можуть  подаватися  Виконавчому  комiтету,  з  метою  складання  необхiдного  перелiку  кандидатiв.  Прийом  пропозицiй  припиняється  за  iiiiii  до  початку  проведення  Конференцiї  Федерацiї.
3.3. Пропозицiя  щодо  висунення  осiб  для  обрання  в  члени  Ревiзiйної  комiсiї  повинна  мiстити:
3.3.1. Прiзвище,  iм’я,  по-батьковi  (найменування)  делегата  або  органу,  що  подає  пропозицiю;
3.3.2. Прiзвище,  iм’я,  по-батьковi;  дату  народження,  громадянство,  адресу   особи,  яка   висувається  для  обрання;
3.3.3. Стислу  iнформацiю  про  особу,  яка  висувається  для  обрання:
а) про  професiйну  пiдготовку;
б) про  досвiд  роботи,  в   тому  числi  на  керiвних  посадах;
в) про  останнє  мiсце  роботи  iз  зазначенням  посади  та  перелiком  посадових  обов’язкiв;
г)iнформацiю  про  наявнi  заборони  суду  займатися  певними  видами  дiяльностi  (  з  перелiком  видiв  дiяльностi,  якими  заборонено  займатися);
д) iнформацiю  про  наявнi  непогашенi  судимостi  за  розкрадання,  хабарництво  та  iншi  корисливi  злочини;
Наявнiсть (вiдсутнiсть)  фактiв,  зазначених  у  п.п. г), д)  цiєї  статтi,    повинна  бути  письмово  пiдтверджена  особою,  яка  висувається  в  члени  Ревiзiйної  комiсiї.
3.4. Пiд  час  виборiв  Ревiзiйної  комiсiї  голосування  проводиться  щодо  кожної  кандидатури  окремо, член  Ревiзiйної  комiсiї  (кандидат  у  члени  Ревiзiйної  комiсiї)  вважається  обраним,  якщо  за  нього  проголосували  бiльше    половини  делегатiв Конференцiї  Федерацiї.
3.5. Якщо  жодна  з  кандидатур,  внесених  до  спискiв  для  голосування,  не  набрала  зазначеної  кiлькостi  голосiв,  проводиться  висунення  нових  кандидатур  та  нове  голосування.
 
4. Функцiї,  права  та  обов’язки  Ревiзiйної  комiсiї
4.1.  Ревiзiйна  комiсiя  Федерацiї  у  вiдповiдностi  з  покладеними  на  неї  завданнями  контролює  та  перевiряє  фiнансово-господарську  дiяльнiсть  Федерацiї.
4.2. Ревiзiйна  комiсiя  зобов’язана:
·        здiйснювати  контроль  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю  Федерацiї  шляхом  проведення  чергових  та  позачергових  перевiрок (ревiзiй);
·        своєчасно  доводити  до  вiдома   Конференцiї,  Президiї,  Виконавчому  комiтету  результати  проведених  перевiрок  у  формi  письмових  звiтiв,  доповiдних  записок,  повiдомлень  на  засiданнях    керiвних  органiв  Федерацiї;
·        iнформувати  Конференцiю Федерацiї,  а  перiод  мiж  Конференцiями  Федерацiї – Президiю  Федерацiї,  про  всi  виявленi  пiд  час  перевiрок  недолiки  та   зловживання  посадових  осiб Федерацiї;
·        готувати  висновки  стосовно  рiчних  звiтiв  та  балансiв;
·        вимагати  проведення  позачергової  Конференцiї  у  разi  виникнення  загрози  суттєвим    iнтересам  Федерацiї  або  виявлення  зловживань  з  боку  посадових   осiб  Федерацiї.
4.3 Пiд  час  виконання  своїх  функцiй  Ревiзiйна  комiсiя  Федерацiї  здiйснює:
·        перевiрку  фiнансової   документацiї  Федерацiї,  ведення  якої  забезпечує  Виконавчий  комiтет;
·         перевiрку  дотримання  Виконавчим  комiтетом у  фiнансово-господарськiй дiяльностi  нормативiв  та  правил,  встановлених  чинним  законодавством  України,  Статутом  Федерацiї,  внутрiшнiми  нормативними  документами  Федерацiї  та  рiшеннями  Конференцiї  та  Президiї  Федерацiї;
·        перевiрку  правильностi  складання  балансiв  Федерацiї,  звiтної  документацiї  для  податкової  адмiнiстрацiї,  статистичних  органiв  та  iнших  органiв;
·        перевiрку  використання  коштiв  Федерацiї;
·        аналiз  вiдповiдностi  ведення  бухгалтерського  та статистичного  облiку  вiдповiдним  нормативним  документам.
Пiд  час  виконання  своїх  обов’язкiв  члени  Ревiзiйної  комiсiї  повиннi  належним  чином  вивчити  всi  документи  та  матерiали,  що  стосуються  предмета  перевiрок.  При  цьому  члени  Ревiзiйної  комiсiї  повиннi  зберiгати  комерцiйну  таємницю,  не  розголошувати  конфiденцiйнi  вiдомостi,  до  яких  члени  Ревiзiйної  комiсiї  мають  доступ  пiд  час  виконання  своїх   функцiй.
4.4.    Ревiзiйна  комiсiя  Федерацiї  має  право:
·        ревiзувати  i  перевiряти  всi   без  винятку  документи  Федерацiї;
·        отримувати   вiд  посадових  осiб  Федерацiї  та  її  членiв  необхiднi  матерiали,  фiнансовi  та  iншi  документи  для  роботи,  вивчення  яких  вiдповiдає  функцiям  та  повноваженням  Ревiзiйної  комiсiї.  Цi  документи  мають  бути    наданi  Ревiзiйнiй  комiсiї  протягом  двох  днiв  пiсля  їх  письмового  запиту; 
·        вимагати  особистих  пояснень  вiд  посадових  осiб  Федерацiї  та  її  членiв,  стосовно  питань,  що  належать  до  компетенцiї   Ревiзiйної  комiсiї;
·        вимагати  проведення  позачергової  Конференцiї  або  Президiї  Федерацiї,  якщо  виникла  загроза  суттєвим  iнтересам  Федерацiї  або    виявленi  зловживання  з  боку    посадових  осiб;
·        вносити  на  розгляд  Конференцiї  або  Президiї  Федерацiї  питання  стосовно  дiяльностi  посадових  осiб  Федерацiї.
 
5.  Органiзацiя  роботи  Ревiзiйної    комiсiї  Федерацiї.
5.1. Ревiзiйна  комiсiя  самостiйно  визначає  форми  й  методи  своєї  роботи.
5.2. Ревiзiйна  комiсiя  має  право залучати  на  договiрних  засадах до своєї  роботи  незалежних  фахiвцiв  та  експертiв з  оплатою  за  рахунок  спецiально  передбачених  на  цю  мету  коштiв.
5.3.Органiзацiйною  формою  роботи  Ревiзiйної  комiсiї  э  проведення  перевiрок.  Ревiзiйна  комiсiя  Федерацiї  проводить  черговi  та  позачерговi  перевiрки.
5.4. Черговi   перевiрки  Ревiзiйна  комiсiя  проводить  за  пiдсумками  фiнансово-господарської   дiяльностi  за  рiк  для  подання  висновкiв  стосовно  рiчного  звiту  та  балансу.
5.5. Позачерговi  перевiрки  Ревiзiйна  комiсiя  проводить:
а) за  рiшенням  Конференцiї  Федерацiї;
б) за  рiшенням  Президiї  Федерацiї;
в) за  власної  iнiцiативи.
5.6. За  пiдсумками  проведення  чергових  та  позачергових  перевiрок  Ревiзiйна  комiсiя  складає  висновки,  якi  пiдписуються   членами  Ревiзiйної  комiсiї,  що  брали  участь  в  перевiрцi.  Висновки  пiдлягають  затвердженню  на  засiданнях  Ревiзiйної  комiсiї.
Висновки  за  пiдсумками  рiчної  перевiрки  повиннi  мiстити:
·        пiдтвердження   достовiрностi  даних,  що  мiстяться  в  звiтах  та  iнших  фiнансових  документах;
·        iнформацiю  про  факти  порушення  порядку  ведення  бухгалтерського  облiку  та  надання  фiнансової  звiтностi,  встановлених  нормативними  актами  України,  а  також  iнших  нормативних  актiв  України  пiд  час  здiйснення   фiнансово-господарської  дiяльностi.
5.7. Висновки  за  пiдсумками  позачергових  перевiрок  надаються  Президiї  Федерацiї  не  пiзнiше ii  робочих  днiв  пiсля  закiнчення  перевiрки.
5.8. Ревiзiйна  комiсiя  Федерацiї   вирiшує  усi  питання  на  своїх  засiданнях.  Засiдання  проводяться  по  мiрi  необхiдностi,  але  не  менше  одного  разу  на  три  мiсяцi,  а  також  перед  початком  перевiрок  та  за  їх   результатами.
Перед  початком  перевiрки  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  носить  органiзацiйний   характер.  Пiд  час  такого  засiдання  встановлюється  план  проведення  зазначеної  перевiрки.
5.9. Засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  можуть  проводитися  шляхом:
а) безпосереднього  збору  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  в  одному  мiсцi;
б) проведення  засiдання  за  допомогою   конференц-телефону  або  яких-небудь  iнших  засобiв  зв’язку,  що  дозволяють  членам  Ревiзiйної  комiсiї  чути  один  одного.
5.10. На  першому  засiданнi  Ревiзiйної  комiсiї  з  числа  її  членiв  обираються  голова,  заступник  голови  та  секретар  комiсiї.
5.11. Голова  Ревiзiйної комiсiї:
·        керує  роботою  Ревiзiйної  комiсiї;
·        скликає  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї;
·        головує  на  засiданнях  Ревiзiйної  комiсiї;
·        виконує  iншi  функцiї,  необхiднi  для  органiзацiї  дiяльностi  Ревiзiйної  комiсiї    в  межах  його  повноважень.
5.12. Заступник  голови  Ревiзiйної  комiсiї  надає  допомогу  головi,  а  пiд  час    його  вiдсутностi  виконує  функцiї  голови.
5.13. Секретар   Ревiзiйної  комiсiї  веде  дiловодство,  протоколи  та  книгу  протоколiв  засiдань,  оформлює  iншi  документи  Ревiзiйної  комiсiї.
5.14. Про  чергове  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  її  члени  повиннi  iнформуватися  в  письмовiй  формi  не  пiзнiше,  нiж  за  iii  робочих  днiв  до  дати  засiдання.  Повiдомлення  має  мiстити  вiдомостi  про  дату,  час  та  мiсце  проведення  засiдання,  а  також  порядок  денний  засiдання.
5.15. Не  пiзнiше,  нiж  за  день  до  дати  проведення  засiдання   будь-який  з  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  може  запропонувати  змiни  або  доповнення  до  порядку  денного.
5.16. Позачерговi  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  скликаються  головою  Ревiзiйної  комiсiї (а  пiд  час  його  вiдсутностi – заступником  голови)  з  власної   iнiцiативи,  а  також  на  письмову  вимогу  будь-якого  з  членiв  Ревiзiйної  комiсiї.  Вимога  щодо  скликання  позачергового  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  повинна  мiстити  зазначення  питань,  що  потребують  обговорення  Ревiзiйної  комiсiї.
5.17. Позачергове  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  має  бути  скликане  не  пiзнiше  iii  робочих  днiв  з  дати  надходження    вимоги  на  адресу  Ревiзiйної  комiсiї  вiд  осiю,  зазначених  у  п. 5.14.  цього  Положення.
5.18. Про  скликання  позачергового  засiдання  члени  Ревiзiйної  комiсiї  повиннi  бути  проiнформованi  не  пiзнiше,  нiж  за  iiiii   робочих  днi  до  очiкуваної  дати  засiдання.
5.19. Член  Ревiзiйної  комiсiї  повинен  особисто  виконувати  свої  обов’язки.  Член    Ревiзiйної  комiсiї  не  може  передавати  свої  повноваження iншому  члену  Ревiзiйної    комiсiї  або   третiм  особам. Усi  члени  Ревiзiйної  комiсiї  повиннi  сумлiнно  виконувати  свої  обов2язки  i  у  своїй  дiяльностi  керуватися  перш  за  все  iнтересами  Федерацiї,  а  не  iнтересами  особистого  характеру  чи  iнтересами  третiх  сторiн.
5.20. Ревiзiйна  комiсiя  правомочна  приймати  рiшення,  якщо  в  засiданнi  беруть  участь  не  менше  половини  її  членiв.
5.21. Кожен  член  Ревiзiйної  комiсiї  має  пiд  час  голосування  один  голос.
5.22. Рiшення  з  усiх  питань  приймаються  бiльшiстю  голосiв  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  вiдкритим  голосуванням.
5.23. Протокол  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  пiдписується  головою  Ревiзiйної  комiсiї (або  особою,  яка  виконує  його  обов’язки)  та  секретарем  Ревiзiйної  комiсiї. Якщо  засiдання  Ревiзiйної  комiсiї  проводилося  способом,  що  не  передбачає   безпосередньої  присутностi  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  в  одному  мiсцi,  то  особи,  якi  беруть  участь  в  засiданнi,  повиннi  поставити  свої  пiдписи  пiд  копiями    протоколу  засiдання  або  будь-яким  iншим  документом,  що  вiдображає  їх  думку  стосовно того  чи  iншого  питання  порядку  денного.
5.24. Усi  протоколи  засiдань  Ревiзiйної  комiсiї  оформлюються  секретарем  Ревiзiйної   комiсiї  та  пiдшиваються  до книги  протоколiв,  яка  зберiгається  у  голови  Ревiзiйної    комiсiї  або  в  архiвi  Федерацiї.
5.25. Голова  Ревiзiйної  комiсiї  зберiгає  протоколи  засiдань  Ревiзiйної  комiсiї  та  зобов’язаний  на  першу  вимогу  надавати  їх  копiї,  засвiдченi  його  пiдписом,  будь-якому  члену  Ревiзiйної  комiсiї.
5.26. Книга  протоколiв,  або  засвiдченi  витяги  з  неї    повиннi  надаватися  для  ознайомлення  будь-якому  з  членiв  Ревiзiйної  комiсiї,  Президiї  Федерацiї  та  делегатам  Федерацiї.
 
6.  Вiдповiдальнiсть  членiв  Ревiзiйної  комiсiї
6.1. За  порушення  чинного  законодавства  України,  а  також  положень  Статуту  та  iнших внутрiшнiх  нормативних  документiв  Федерацiї  члени  Ревiзiйної  комiсiї  можуть  бути  притягненi  до  дисциплiнарної,  майнової,  адмiнiстративної  та  кримiнальної  вiдповiдальностi  у  вiдповiдностi  до  норм  чинного  законодавства  України.
6.2. Федерацiя  має  право  вимагати  вiд  членiв  Ревiзiйної  комiсiї  вiдшкодування  збиткiв,  включаючи  неотриманнi  доходи,  спричинених  в  результатi невиконання  чи  неналежного  виконання  покладених  на  них  обов’язкiв  у  вiдповiдностi  до  порядку  та  в  розмiрах,  визначених  чинним  законодавством  України.

Попередня статтяМiжнародний “Приморський пробiг”
Наступна статтяВалерiй Чередниченко:”Вiк не має значення”