Передвиборча програма

211

Кандидата на посаду Президента НОК України Борзова Валерiя Пилиповича

Передвиборча програма
кандидата на посаду Президента НОК України
Борзова Валерiя Пилиповича
 
 1. Сформувати плани роботи НОК, зорiєнтованi на бiльш повну реалiзацiю норм статуту та Олiмпiйської хартiї
 2. Пiдготувати звернення до Президента України та уряду щодо введення у державному та мiсцевих бюджетах на 2006 рiк статей фiнансування програм НОК та його вiддiлень
 3. Переорiєнтувати витрати НОК з акцентом на пiдтримку пiдшефних спортивних шкiл, тренерiв та федерацiй з Олiмпiйських видiв спорту
 4. Зарезервувати частину мiсць у складi Олiмпiйської делегацiї для заохочення особистостей, що прийняли та реалiзували найбiльш ефективнi рiшення на користь спорту та Олiмпiзму
 5. Стимулювати введення трансферної системи переходу спортсменiв у видах спорту
 6. Наповнити делегованими повноваженнями суб’єкти Олiмпiйського руху в Українi, органiзувати їх пiдзвiтнiсть асамблеї НОК
 7. Синхронiзувати дiяльнiсть НОК України, його вiддiлень на мiсцях та суб’єктiв Олiмпiйського руху на виконання стратегiчних завдань Олiмпiзму
 8. Опрацювати проект комплексної програми “Олiмпiйський урок” за участю фахiвцiв учбових закладiв, органiзацiй олiмпiйцiв, зацiкавлених осiб, представникiв засобiв масової iнформацiї
 9. Гармонiзувати взаємодiю з органами державного управлiння та мiсцевого самоврядування у вирiшеннi питань пiдготовки до Олiмпiйських iгор, розвитку Олiмпiзму в Українi
 10. Надати правову та органiзацiйну допомогу федерацiям з видiв спорту у вирiшеннi їх статусу “нацiональна”
 11. Створити Опiкунську раду НОК України, залучивши до її складу впливових осiб держави та не резидентiв України (за згодою)
 12. iнiцiювати процес консолiдацiї кадрових, фiнансових, матерiально-технiчних, органiзацiйних ресурсiв Мiнмолодьспорту, НОК та його вiддiлень, ФСТ, спортивних вiдомств, федерацiй з видiв спорту для вирiшення прiоритетних питань олiмпiйської пiдготовки у реальних умовах сьогодення
 13. Органiзувати проведення майстер-класiв та семiнарiв-практикумiв з метою вдосконалення технологiй та методiв пiдготовки спортсменiв iз залученням знаних вiтчизняних та закордонних фахiвцiв
 14. Вивчити особливостi органiзацiї роботи науково-спортивних комплексiв на базi учбових закладiв сфери спорту та збiрних спортивних команд
 15. Органiзувати облiк, стажування та професiйну пiдготовку кадрiв зi знанням iноземних мов для роботи у сферi спорту з подальшим їх залученням до мiжнародної спортивної дiяльностi
 
У випадку мого обрання президентом НОК України, я буду пропонувати на пост вiце-президента НОК України кандидатуру Костенка Миколи Павловича, з подальшим його просуванням на посаду першого вiце-президента НОК України