Вiтаємо

178

ПРЕЗИДЕНТУ НАЦiОНАЛЬНОГО ОЛiМПiЙСЬКОГО КОМiТЕТУ УКРАЇНИ

Вельмишановний Сергiю Назаровичу !

15 рокiв активного iснування Нацiонального Олiмпiйського Комiтету України спонукають на можливiсть дати оцiнку здiйсненого та визначити на-прямки майбутньої дiяльностi.

ПРЕЗИДЕНТУ НАЦiОНАЛЬНОГО ОЛiМПiЙСЬКОГО КОМiТЕТУ УКРАЇНИ
 
Вельмишановний Сергiю Назаровичу !
 
15 рокiв активного  iснування Нацiонального Олiмпiйського Комiтету України спонукають на можливiсть дати оцiнку здiйсненого та визначити напрямки майбутньої дiяльностi.
Легкоатлетична громадськiсть України високо цiнує здобутки олiмпiйського руху нашої держави, здобутки наших спортсменiв на iграх лiтнiх i зимових Олiмпiад.
Ми маємо впевненiсть, що у майбутньому спортивних успiхiв наших олiмпiйцiв буде значно бiльше, а Олiмпiйський рух набере ще бiльшого змiсту.
Досягнутi здобутки є наслiдком змiстовної та наполегливої працi керiвного складу Нацiонального Олiмпiйського Комiтету, на чолi якого були квалiфiкованi керiвники – Президенти.
Як продовжувачу майбутнiх олiмпiйських справ України, бажаємо Вам, шановний Сергiю Назаровичу, шановний Президенте, натхнення у Вашiй благороднiй справi на славу нашого спорту, нашої України.
 
        
                   Президент Федерацiї
 

                                                                                     Валерiй Борзов